تحلیل رفتار پایدار آب کشاورزی و شناسایی عامل های موثر بر آن در بین بهره-برداران آب زیرزمینی استان خراسان جنوبی

آزاده بخشی؛ بهمن خسروی پور؛ منصور غنیان

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 173-188

https://doi.org/10.29252/envs.17.2.173

چکیده
  سابقه و هدف: در سال­ های اخیر مسئله خشکسالی­ های مداوم منجر به برداشت بی­ رویه بهره ­برداران کشاورزی از منبع­ های ­آب ­زیرزمینی شده ­است و متعاقبا تهدید­کننده جدی کاهش سطح سفره ­های آب­زیرزمینی و دوام جریان آن بوده ­است. از آنجا که رفتار انسان در صدر مشکل ­های محیط زیستی قرار دارد، تغییر رفتار بهره ­برداران ...  بیشتر