آیا تأثیر کاهش فساد بر انتشار کربن در کشورهای مختلف متفاوت است؟

رضا اخباری؛ مهدی نجاتی

دوره 17، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 105-120

https://doi.org/10.29252/envs.17.1.105

چکیده
  سابقه و هدف: توجه به پیامدهای اقتصادی تخریب محیط زیست و تحلیل اثر­های محیط زیستی رشد و توسعه اقتصادی در قالب منحنی کوزنتس محیط زیستی پیش از اجماع جهانی پیرامون ضرورت کاهش انتشار کربن، شکل گرفت. فرضیه پناهگاه آلودگی نیز در پی انتقال سرمایه از کشورهای توسعه یافته به در حال توسعه و به دنبال تحلیل اثر­های محیط زیستی آن پدید آمد. به ...  بیشتر