تخمین پارامترهای هیدرودینامیک LNAPL در آبخوان گستره ی شهر صنعتی ری (جنوب تهران)

سارا سعیدی؛ حمیدرضا ناصری؛ یاسر نیک پیمان

دوره 17، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 95-104

https://doi.org/10.29252/envs.17.1.95

چکیده
  سابقه و هدف: آلودگی‌های ‌محیط  زیستی، بویژه روند افزایشی آلودگی‌های منبع ­های آب ناشی از نشت مواد نفتی به یکی از نگرانی‌های اصلی جامعه ­های پیشرفته بشری تبدیل شده است. مواد و روش­ ها: در گستره شهر صنعتی ری واقع در جنوب تهران، فعالیت‌های نفتی سبب آلودگی آبخوان شده ‌است، بنابراین با توجه به اینکه ترکیب ­های نفتی سبک (Light ...  بیشتر