ارزیابی تأثیر ساختار کالبدی بر الگوی جریان باد در محیط شهری نمونه موردی: محله سیاه پوشان و گذر شاهی در محله قلعه دزفول

اسعد عینی؛ محسن تابان

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 155-172

https://doi.org/10.29252/envs.17.2.155

چکیده
  سابقه و هدف: شهرهای امروز به دلیل گستردگی بیش از حد با مشکلاتی مانند گرمای ناشی از تراکم شهری که باعث ایجاد جزیره ­های گرمایی و نیز مسئله ­های محیط زیستی می ­شود، رو به رو هستند که در بعضی از نقاط زندگی را با مشکل مواجه می ­کند. جریان باد در محیط شهری عامل مهم و تاثیرگذار روی تبادل گرما، رطوبت، انتقال ذرات و نیز تهویه محیط شهری ...  بیشتر