مطالعه فون جورپایان خشکی زی استان چهارمحال و بختیاری

قاسم محمدی کاشانی؛ عهدیه عابدینی

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 33-44

https://doi.org/10.29252/envs.18.1.33

چکیده
  سابقه و هدف: جورپایان خشکی­ زی بزرگترین زیرراسته در راسته جورپایان می­ باشند و به ­عنوان یکی از گروه­ های اصلی تجزیه­ کننده خاک، نقش مهمی در تسریع بازچرخش مواد گیاهی دارند. از آن­جایی که تاکنون مطالعات بسیار کمی روی این تاکسون در جنوب­غرب ایران انجام شده است، مطالعه حاضر بمنظور بررسی تنوع زیستی جورپایان خشکی ­زی در استان ...  بیشتر