مدلسازی نقش دانش، نگرش و ارزش های محیط زیستی گردشگران در بروز رفتارهای سازگار با محیط (نمونه موردی: گردشگران ایرانی و خارجی شهر قم)

محسن شاطریان؛ صدیقه کیانی سلمی؛ سیده زهرا میرداداشی

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 207-228

https://doi.org/10.29252/envs.17.2.207

چکیده
  سابقه و هدف: بسیاری معتقدند بروز مشکلات محیط زیستی به عامل ­های مختلفی از جمله میزان آگاهی، شرایط، بسترها و هنجارهای جامعه بستگی دارد. به همین دلیل باید دانست افراد درباره محیط زیست چگونه فکر می­ کنند، چه شناختی از آن دارند و تا چه اندازه، نسبت به طبیعت و محیط زیست دغدغه دارند. هدف این مقاله آگاهی از تاثیر دانش، نگرش و ارزش­های ...  بیشتر