بررسی آلودگی فلزهای سنگین (Cd, Cu, Zn, Pb, Ni, Cr) در آب و جلبک قهوه‌ای Polycladia indica ساحل های شمالی دریای مکران

محمود سینایی؛ مهران لقمانی؛ مهدی بلوکی

دوره 16، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 153-166

چکیده
  سابقه و هدف: اکوسیستم‌های آبى به‌ویژه دریاها و خط­ های ساحلى آن‌ها در معرض آلودگی‌های محیط زیستی مختلفى نظیر ترکیب­ های آلى و فلز­های سنگین هستند که در اثر فعالیت‌های طبیعى و بیشتر در اثر فعالیت‌های انسانى به محیط‌های آبى راه می‌یابند. این تحقیق، با هدف بررسی میزان تجمع غلظت فلز­های سنگین در آب و جلبک Polycladia indica به‌عنوان ...  بیشتر