بررسی نقش ابعاد رهبری در توسعه قابلیت هایکارآفرینی محیطی سمنهای زیست محیطی ایران

سید محمد مقیمی؛ امیر علم بیگی

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1392

چکیده
  درخصوص رابطه بین دو زمینه کارآفرینی محیطی و رهبری تحقیقات بررسی نقش » اندکی وجود دارد. از این رو تحقیق حاضر با هدف رهبری به عنوان عامل زمینه ساز توسعه قابلیت های کارآفرینی در سازمان های غیردولتی زیست محیطی ایران و به روش « محیطی توصیفی هم بستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه سازمان های مردمنهاد زیست محیطی در سراسر کشور ...  بیشتر