نویسنده = علی اکبر نوروزی
آشکارسازی و مسیریابی رخداد گرد و غبار با استفاده از سنجش از دور و مدل عددی در استان اصفهان

دوره 18، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 105-116

10.29252/envs.18.1.105

مهدی جعفری؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن احمدی؛ طیبه مصباح زاده؛ علی اکبر نوروزی


کاربرد تلفیقی سنجش ازدورو مدل های آمار مکانی در شناسائی شوری خاک

دوره 9، شماره 1، مهر 1390

علی اکبر نوروزی؛ مهدی همایی؛ عباس فرشاد