تاثیر تغییر کاربری/پوشش زمین بر خدمات اکوسیستم در استان گلستان

حمیدرضا کامیاب؛ نسیم شعبانی

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 43-56

https://doi.org/10.29252/envs.17.2.43

چکیده
  سابقه و هدف: اکوسیستم خدمات متنوعی را عرضه می ­کند، که با توجه به نوع اکوسیستم و وضعیت آن در کمّیت و کیفیت دارای تفاوت­ هایی است. برآورد خدمات اکوسیستم برای حمایت از فرآیندهای آمایش و برنامه­ ریزی سرزمین بسیار مهم است. به دلیل رشد شهری و اثرات آن، خدمات اکوسیستم تحت فشار شدید قرار گرفته ­اند. در بین فعالیت­ های انسانی که خدمات ...  بیشتر