ارزیابی آسایش حرارتی انسان در فضای باز شهری مطالعه موردی: استان قم

فائزه نوری؛ عباس رنجبر؛ ابراهیم فتاحی

دوره 16، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 167-186

چکیده
  سابقه و هدف: فضای باز، مهمترین عرصه شکل‌گیری تعامل­ های اجتماعی انسان‌ها بشمار می‌رود و ممکن است توسط یک طیف وسیعی از پارامترها تحت تأثیر قرار بگیرد. جلب رضایت افراد برای حضور در چنین فضاهایی عامل اصلی رشد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در این‌گونه شهرها می‌باشد. مطالعه و شناسایی محدودیت‌ها و بحران­ های اقلیمی و نیز آگاهی از پتانسیل‌های ...  بیشتر