ارزیابی اثرهای احداث کارخانه تولید مس کاتد به روش کوره فلش در مجتمع مس سونگون

مریم حاتمی؛ عبدالرضا واعظی هیر؛ محمد حسن پور صدقی

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 125-138

https://doi.org/10.29252/envs.17.2.125

چکیده
  سابقه و هدف: به ‌منظورکاهش تاثیر مخاطره­ های محیط زیستی، انجام ارزیابی­ های محیط زیستی برای تأسیس کارخانه‌های فرآوری و تولید فلزها یک ضرورت قانونی محیط زیستی است. هدف این پژوهش ارزیابی اثرهای محیط زیستی کارخانه مس کاتد سونگون به روش کوره فلش است تا میزان سازگاری آن با محیط زیست بررسی و معرفی گردد.  بخش عمرانی این کارخانه در ...  بیشتر