پایش و پیش بینی روند تغییرات پهنه های ماسه ای ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﺪل زﻧﺠﻴـﺮة مارکف _ CA (مطالعه موردی: دشت ابوغویر دهلران، استان ایلام)

علی محمدیان بهبهانی؛ زاهده حیدری زادی

دوره 16، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 153-166

چکیده
  سابقه و هدف: مدیریت اصولی کاربری اراضی مستلزم در اختیار داشتن اطلاعات دقیق و به ­هنگام در قالب نقشه است. با توجه به تغییرات گسترده و غیراصولی کاربری اراضی ازجمله تخریب منابع طبیعی در سال‌های اخیر، بررسی چگونگی تغییرات پوشش اراضی در طول دوره‌های زمانی با استفاده از تصویر­های ماهواره‌ای امری ضروری است ازآنجاکه حفاظت از منابع ...  بیشتر