تأثیر آتش‌سوزی بر تنوع و سطح های غذایی فون خاک در جنگل‌های هیرکانی (مطالعه موردی: جنگل‌های گلندرود)

زینب احمدی؛ داود کرتولی نژاد؛ مریم ملاشاهی؛ معصومه شایان مهر

دوره 16، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 135-152

چکیده
  سابقه و هدف: تنوع و فراوانی فون خاک‌های جنگلی، نقش مهمی در چرخه عنصر­های غذایی دارد و عامل­ های زیان­بار ازجمله آتش‌سوزی، سبب برهم خوردن تعادل این جامعه ­ها می ­شود. در تحقیق حاضر به تأثیر آتش‌سوزی بر تنوع، غنا و زیست‌توده زنده فون خاک پرداخته شده است. مواد و روش‌ها: این تحقیق در پارسل­ های 20 و 21 سری 11 حوزه آبخیز 48، اداره ...  بیشتر