مقایسه مدل‌های Wavelet-MLP و Wavelet-GMDH در پیش‌بینی هدایت الکتریکی (EC) و نسبت جذب سدیم (SAR) در رودخانه زاینده‌رود

مسعود کرباسی؛ سعیده دیندار

دوره 16، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 135-152

چکیده
  سابقه و هدف: افزایش تقاضای آب و گسترش آلودگی منبع ­های آب در اثر افزایش فعالیت‌های کشاورزی، شهری و صنعتی موجب ایجاد مشکل­ های ‌محیط زیستی در بسیاری از منطقه ­های جهان شده است. افزایش قابل توجه بار آلودگی و گوناگونی آلاینده‌ها‌ی مختلف شهری، کشاورزی و صنعتی نیاز به مدیریت تلفیقی کمی و کیفی سیستم‌های منبع­ های آب را بیش از پیش ...  بیشتر