بررسی چرخه حیات (LCA) نظام تولید ذرت در شرایط آب‌و‌هوایی مغان

محمدرضا شیری؛ رضا عطایی؛ فرید گل زردی

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 191-206

چکیده
  سابقه و هدف: چرخه حیات (LCA) رویکردی برای ارزیابی اثرات محیط زیستی تولید محصول یا انجام یک فعالیت است که بر اساس دو شاخص میزان مصرف منابع و انتشار انواع آلاینده‌ها به محیط زیست محاسبه می‌شود. بدین منظور، این پژوهش با هدف تعیین اثرات زیست‌محیطی نظام تولید ذرت در شرایط آب‌وهوایی مغان با استفاده از LCA انجام شد. مواد و روش‌ها: برای تجزیه‌و‌تحلیل ...  بیشتر