نقش رسانه و مولفه های آموزش محیط زیست بر رفتار محیط زیستی اعضای سازمان های مردم نهاد محیط زیستی استان تهران

رویا کرمی؛ سید یوسف حجازی؛ عبدالمطلب رضایی

دوره 17، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 195-210

https://doi.org/10.29252/envs.17.1.195

چکیده
  سابقه و هدف: امروزه با توجه به رشد روزافزون جمعیت و درنتیجه افزایش مشکلات محیط­ زیستی، الزام فوری به ­منظور حفظ محیط ­زیست وجود دارد. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت محیط­ زیستی، راه ­حل­های ﮔﻮﻧﺎﮔﻮنی مطرح می­ کنند که اﻏﻠﺐ اﻳﻦ راه ­حل­ها، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ امروزه به دلیل هزینه­ های زیاد این روش ­ها، ...  بیشتر

تحلیل موانع و راهکارهای توسعه دانشگاه سبز از دیدگاه اعضای هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

نیلوفر سلکی؛ حمید موحد محمدی؛ عبدالمطلب رضایی؛ سعادت موسوی بهرام آبادی

دوره 16، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 113-134

چکیده
  سابقه و هدف: دانشگاه سبز دانشگاهی است که در تمام فعالیت‌های خود اعم از آموزشی و پژوهشی و تمامی خدمات موجود (امور اداری، مالی، آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها و...)، دیدگاه بهداشتی، ایمنی و حفاظت از محیط‌زیست را داشته و می‌تواند با استفاده کارآمد و بهینه از منابع و مواد مصرفی در تحقق اهداف توسعه پایدار جامعه مورد تاکید قرار گیرد. جهت جلوگیری ...  بیشتر

تحلیل مدیریت پایدار منابع طبیعی در بین کشاورزان شهرستان بهبهان( مطالعه ای در استان خوزستان)

هاجر حسن شاهی؛ سید ابوالحسن ساداتی؛ عبدالمطلب رضایی

دوره 7، شماره 2 ، دی 1388

چکیده
  پایداری در مدیریت منابع طبیعی و حفظ آن از شروط اساسی برای رسیدن به توسعه پایدار کشاورزی وروستایی است . هدف اصلی این تحقیق تحلیل مدیریت پایدار منابع طبیعی در بین کشاورزان شهرستان بهبهان ازاستان خوزستان می باشد . در این تحقیق از روش توصیفی – همبستگی استفاده شد. تعداد نمونه تحقیق بر اساس فرمول کوکران 150 نفر برآور د گردید که بر اساس نمونه ...  بیشتر