عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 9, شماره 3: پاییز 1390 بررسی رابطه بین آلودگی محیط زیست و رشد اقتصادی درکشورهای منتخب عضو OECD و OPEC : با روشی جدید چکیده   PDF
ناصر علی عظيمی, سجاد برخورداری
 
دوره 7, شماره 4: زمستان 1388 بررسی رابطه تنوع ، غنا، یکنواختی وفراوانی گونه ای سوسماران با نوع پوشش گیاهی و میزان تاج پوشش آنها در منطقه سبزوار چکیده   PDF
احسان پروانه اول, مائده دهقانی تفتی, بهرام حسن زاده کیابی
 
دوره 8, شماره 3: پاییز 1389 بررسی رابطه همجمعی در آمد سرانه و انتشار سرانه ی دی اکسید کربن و وجود منحنی کوزنتس زیست محیطی دی اکسید کربن در ایران چکیده   PDF
مرتضی مولایی, محمد کاوسی کلاشمی, حامد رفیعی
 
دوره 7, شماره 3: پاییز 1388 بررسی رشد اقتصادی و میزان انتشار گاز CO2 در کشورهای عضو اوپک: رهیافت منحنی زیست محیطی کوزنتس چکیده   PDF
سمیه امیرتیموری, صادق خلیلیان
 
دوره 4, شماره 1: بهار 1385 بررسی ساختار جنگل های حرا در حوزه کولقان، تياب و کلاهی در تنکه هرمز چکیده   PDF
هنگامه صفا ايسينی, افشین دانه کار, احسان کامرانی
 
دوره 12, شماره 2: تابستان 1393 بررسی سطح سواد محیطزیست کارکنان دولت جهت انتخاب مناسبترین شیوه آموزشی چکیده   PDF
آلاله قائمی, پونه قائمی, سیدمحمد شبیري
 
دوره 14 , شماره 1: بهار 1395 بررسی سلامت اگرواکوسیستم در استانهای غربی ایران چکیده   PDF
هدا محمدی, علیرضا کوچکی, مهدی نصیری محلاتی, محسن جهان
 
دوره 4, شماره 1: بهار 1385 بررسی سه ساله وضعيت پرندگان پارک ملی بوجاق چکیده   PDF
عباس عاشوری, کارمران زلفی نژاد
 
دوره 8, شماره 4: زمستان 1389 بررسی شاخص های بهره وری در زیر بخش زراعت و باغداری طی سال های 1381- 1371 (2002- 1992) چکیده   PDF
جعفر کامبوزیا
 
دوره 3, شماره 1: بهار 1384 بررسی عادات رژيم غذایی سیاه ماهی دو اکوسيستم رودخانه ای "تالار" و " یاسالق" حوزه جنوبی دريای خزر چکیده   PDF
حسین مصطفوی, اصغر عبدلی
 
دوره 10, شماره 1: بهار 1391 بررسی عوامل موثر بر میزان دانش ، نگرش ، مهارت و سطح تمایلات باغداران شرکت کنندگان شهرستان دالاهو در برنامه مدیریت تلفیقی آفات چکیده   PDF
فاطمه قربانی پیرعلیدهی, کیومرث زرافشانی, فرزاد جلیلیان
 
دوره 6, شماره 1: بهار 1387 بررسی غلظت سموم کشاورزی ارگانوکلره در گوشت دو ماهی اقتصادی کپوروسفید در سواحل جنوب غربی دریای خزر چکیده   PDF
وهاب واعظ زاده, علی ماشینچیان مرادی, عباس اسماعیلی ساری, سید محمد رضا فاطمی
 
دوره 6, شماره 4: زمستان 1387 بررسی فراوانی و تنوع زیستی گونه هاي ماهیان رودخانه هراز در استان مازندران چکیده   PDF
رضا بناگر, محمود کرمی, بهرام حسن زاده کیابی, سید محمود قاسمپوري
 
دوره 8, شماره 1: بهار 1389 بررسی فشارهای احتمالی بالا آمدن آب خزر بر محیط های طبیعی تالاب انزلی در شمال ایران چکیده   PDF
یوسف فیلی زاده
 
دوره 5, شماره 1: بهار1386 بررسی فضای شهری: الگوی جدید با مطالعه موردی در دهکده هزاره گرینویچ لندن،انگلستان چکیده   PDF
ملیحه مقصودی
 
دوره 10, شماره 4: زمستان 1391 بررسی قابلیت مدل رگرسیون لجستیک در شبیهسازي توسعه شهري با کاربرد رویکرد بومشناسی سیمايسرزمین (مطالعه موردي: شهر ساحلی هشتپر) چکیده
مهدی شیخ گودرزی, بهمن جباریان امیری, افشین علیزاده شعبانی, جهانگیر فقهی
 
دوره 10, شماره 4: زمستان 1391 بررسی قابلیت مدل رگرسیون لجستیک در شبیهسازي توسعه شهري با کاربرد رویکرد بومشناسی سیمايسرزمین (مطالعه موردي: شهر ساحلی هشتپر) چکیده
مهدی شیخ گودرزی, بهمن جباریان امیری, افشین علیزاده شعبانی, جهانگیر فقهی
 
دوره 10, شماره 4: زمستان 1391 بررسی قابلیت مدل رگرسیون لجستیک در شبیهسازي توسعه شهري با کاربرد رویکرد بومشناسی سیمايسرزمین (مطالعه موردي: شهر ساحلی هشتپر) چکیده
مهدی شیخ گودرزی, بهمن جباریان امیری, افشین علیزاده شعبانی, جهانگیر فقهی
 
دوره 10, شماره 4: زمستان 1391 بررسی قابلیت مدل رگرسیون لجستیک در شبیهسازي توسعه شهري با کاربرد رویکرد بومشناسی سیمايسرزمین (مطالعه موردي: شهر ساحلی هشتپر) چکیده
مهدی شیخ گودرزی, بهمن جباریان امیری, افشین علیزاده شعبانی, جهانگیر فقهی
 
دوره 10, شماره 4: زمستان 1391 بررسی قابلیت مدل رگرسیون لجستیک در شبیهسازي توسعه شهري با کاربرد رویکرد بومشناسی سیمايسرزمین (مطالعه موردي: شهر ساحلی هشتپر) چکیده
مهدی شیخ گودرزی, بهمن جباریان امیری, افشین علیزاده شعبانی, جهانگیر فقهی
 
دوره 10, شماره 4: زمستان 1391 بررسی قابلیت مدل رگرسیون لجستیک در شبیهسازي توسعه شهري با کاربرد رویکرد بومشناسی سیمايسرزمین (مطالعه موردي: شهر ساحلی هشتپر) چکیده
مهدی شیخ گودرزی, بهمن جباریان امیری, افشین علیزاده شعبانی, جهانگیر فقهی
 
دوره 10, شماره 4: زمستان 1391 بررسی قابلیت مدل رگرسیون لجستیک در شبیهسازي توسعه شهري با کاربرد رویکرد بومشناسی سیمايسرزمین (مطالعه موردي: شهر ساحلی هشتپر) چکیده
مهدی شیخ گودرزی, بهمن جباریان امیری, افشین علیزاده شعبانی, جهانگیر فقهی
 
دوره 10, شماره 4: زمستان 1391 بررسی قابلیت مدل رگرسیون لجستیک در شبیهسازي توسعه شهري با کاربرد رویکرد بومشناسی سیمايسرزمین (مطالعه موردي: شهر ساحلی هشتپر) چکیده
مهدی شیخ گودرزی, بهمن جباریان امیری, افشین علیزاده شعبانی, جهانگیر فقهی
 
دوره 10, شماره 4: زمستان 1391 بررسی قابلیت مدل رگرسیون لجستیک در شبیهسازي توسعه شهري با کاربرد رویکرد بومشناسی سیمايسرزمین (مطالعه موردي: شهر ساحلی هشتپر) چکیده
مهدی شیخ گودرزی, بهمن جباریان امیری, افشین علیزاده شعبانی, جهانگیر فقهی
 
دوره 10, شماره 4: زمستان 1391 بررسی قابلیت مدل رگرسیون لجستیک در شبیهسازي توسعه شهري با کاربرد رویکرد بومشناسی سیمايسرزمین (مطالعه موردي: شهر ساحلی هشتپر) چکیده
مهدی شیخ گودرزی, بهمن جباریان امیری, افشین علیزاده شعبانی, جهانگیر فقهی
 
201 - 225 (570) << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>