عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 10, شماره 1: بهار 1391 بررسی تاثیر باقیمانده تعدادی از علف کش های سولفونیل اوره بر آفتابگردان (Helianthus annuus) و پنبه (Gossypium hirsutum) چکیده   PDF
حامد منصوری, اسکندر منصوری زند, مرتضی توکلی , محمد علی باغستانی
 
دوره 13, شماره 1: بهار1394 بررسی تاثیر تغییر ابعاد و شکل سازه‌های صنعتی بر خروجی مدل AERMOD چکیده   PDF
لاله عباسی چالشتری, فرهاد نژاد کورکی, خسرو اشرفی
 
دوره 9, شماره 3: پاییز 1390 بررسی تاثیر خشکسالی های دو دهه اخیر بر منابع آب زیرزمینی دشت میناب و وقوع پدیده فرونشینی چکیده   PDF
محمد مهدی حسین زاده, احمد نوحه گر
 
دوره 6, شماره 1: بهار 1387 بررسی تاثیر سر بر جوانه زنی ، مقدار پروتئین و پرولین و ارزش تحمل به سرب در دو رقم کلزا (Brassica napus L.) چکیده   PDF
علی چراتی آرائی, ملیحه خانلریان خطیری
 
دوره 14, شماره 2: تابستان 1395 بررسی تاثیر سرعت و جهت باد بر شرایط تهویه و میزان تمرکز آلاینده‌ها در دالان‌های خیابانی چکیده   PDF
آیدا کیان مهر, سید حسین بحرینی
 
دوره 8, شماره 2: تابستان 1389 بررسی تاثیر فعالیت هاي کشاورزي بر کیفیت آب رودخانه سیکان چکیده   PDF
حسین صباحی, محمد فیضی, هادي ویسی, کمال سادات سیلان
 
دوره 7, شماره 3: پاییز 1388 بررسی تاثیر کمبود آب بر عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی بومادران (Achillea millefolium L.) چکیده   PDF
ابراهیم شریفی عاشور آبادی , محمد حسین لباسچی , بهروز نادری , بهاره الهوردی ممقانی
 
دوره 2, شماره 3: پاییز 1383 بررسی تاثیرات گازوئیل بر میزان جوانه زنی و رشد گیاهچه برخی ازگونه های زراعی چکیده   PDF
زاهده چاقری , فاطمه آقایاری , غلامحسین ابراهیمی پور, حسین شاکر بازار نو, فرانسواز برنارد
 
دوره 12, شماره 2: تابستان 1393 بررسی تجزیهزیستی تفاله و پسماند چاي و تراشههاي درخت بلوط توسط قارچ گنودرما چکیده   PDF
اعظم جوانمرد, مهناز مظاهري اسدي, مهران کیانی راد
 
دوره 9, شماره 4: زمستان 1390 بررسی تجمع فلزات سنگین سرب، روی و کادمیوم در برخی اندام های کاکایی سیبری (Larus heuglini) در ذخیره گاه زیست کره حرا چکیده   PDF
ابراهیم هوشیاری, علیرضا پور خباز
 
دوره 9, شماره 1: بهار 1390 بررسی تحمل و تجمع کادمیوم در گیاهچه های شیرین بیان چکیده   PDF
مرضیه سرمدی, محبوبه ایرانی, فرانسواز برنارد
 
دوره 13, شماره 4: زمستان 1394 بررسی تطبیقی مؤلفههای اثرگذار در مطلوبیت سکونتی شهرهای خودرو و جدید با استفاده از تحلیل معادلات ساختاری چکیده   PDF
مریم مروت نیا
 
دوره 10, شماره 1: بهار 1391 بررسی تغییرات عمده اقلیمی ، سن یابی و تعیین نوع دیاژنز در سواحل جنوبی دریای خزر در طی صده گذشته با استفاده از ایزوتوپ های پایدار کربن و اکسیژن چکیده   PDF
ترانه شارمد, محمد حسین آدابی, عبدالرضا کرباسی, حسین باقری
 
دوره 10, شماره 2: تابستان 1391 بررسی تغییرات غلظت فلزات سنگین (سرب ، روی ، منگنز و آهن) در خاک و شاخساره شاهی (Lepidium sativum L.) تحت تیمارهای آلی و معدنی چکیده   PDF
منصوره کریمی, غلامرضا ثواقبی, بابک متشرع زاده
 
دوره 11, شماره 2: تابستان 1392 بررسی تغییرات مکانی و پهنه بندي مقادیر کل عناصر آهن، روي، مس و منگنزبا استفاده از روش زمینآمار در خاكهاي جنوب تهران چکیده   PDF
فاطمه یزدانی نژاد, حسین ترابی گل سفیدي
 
دوره 14, شماره 4: زمستان 1395 بررسی تمایل کارشناسان کشاورزی استان خوزستان نسبت به ترویج و توسعه سوخت‌های زیستی با شبکه‌ عصبی مصنوعی چکیده   Remote
زیبا بختیاری, مسعود یزدان پناه
 
دوره 2, شماره 3: پاییز 1383 بررسی تنوع زيستی و فون مگس های گل در شهرستان برداسکن(خراسان رضوی) چکیده   PDF
شاهرخ پاشایی راد, فرهاد امیری مقدم, حسین صادقی, مسعود شيدایی
 
دوره 14, شماره 3: پاییز 1395 بررسی تنوع زیستی تعدادی از ژنوتیپ‌های برتر فندق (Corylus avellana L.) منطقه فندقلو بر اساس برخی از خصوصیات میوه و شرایط محیطی چکیده   PDF
جواد فرخی, احمد ارشادی, سونا حسین آوا, مهران اوچی اردبیلی
 
دوره 11, شماره 1: بهار 1392 بررسی تنوع زیستی درختی و علفی در منطقه حفاظتشده دناي غربیو ارتباط آن با عوامل محیطی چکیده   PDF
سید معین الدین زمانی, رقیه ذوالفقاري
 
دوره 7, شماره 4: زمستان 1388 بررسی تنوع و تفرق ژنتیکی برخی جمعیت های زیره پارسی (Bunium persicum (Boiss با استفاده از نشانگر های مولکولی RAPD چکیده   PDF
مریم پژمان مهر, محمد اسماعیل حسنی, سید محمد فخر طباطبایی, جواد هادیان
 
دوره 12, شماره 1: بهار 1393 بررسی توان ترسیب کربن گونه جو وحشی (Psathyrostachys fragilis) در دو تیمار قرق و چرا در مراتع فشم استان تهران چکیده   PDF
مریم صارمی, عین اله روحی مقدم, نصراله بصیرانی
 
دوره 6, شماره 1: بهار 1387 بررسی توانایی دگر آسیبی ارقام گندم (Triticum aestivum L.) بر رشدپیچک صحرایی(Convolvulus arvensis L.) و چاودار (Secale cereale L.) چکیده   PDF
محمد رضا لبافی حسین آبادی, اسداله حجازی, فریبا میقانی, حمیده خلج, محمدعلی باغستانی
 
دوره 5, شماره 3: پاییز 1386 بررسی توانایی صدف Dreissena polymorpha در کاهش غلظت نیترات و فسفات فاضلاب شهری (سیستم باز چکیده   PDF
لیلی غلام حسینی, آرش جوانشیر, امیر حسام حسنی
 
دوره 5, شماره 1: بهار1386 بررسی توزیع توده های یولاف وحشی مقاوم به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل درجنوب غربی ایران چکیده   PDF
اسکندر زند, فاطمه بناکاشانی, محمد علی باغستانی, آذر مکنالی, مهدی مین باش
 
دوره 6, شماره 4: زمستان 1387 بررسی توزیع مکانی کادمیوم و تعیین پوشش گیاهی در معرض خطر در منطقه مرکزی ایران واقع در استان اصفهان با استفاده از GIS و RS چکیده   PDF
علی اکبر متکان, آزاده کاظمی, محمدرضا گیلی, داود عاشورلو
 
176 - 200 (582) << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>