patent اسامی نویسندگان
palette
اسامی نویسندگان
ز
زارع, حبیب
زارع, محمد تقی, ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺎن ﯾﺰد (ایران)
زارع دوست, مصطفی, دانشگاه آزاد اسلامی (ایران)
زارع زاده مهریزی, طیبه, داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪﺑﻬﺸﺘﯽ (ایران)
زارع مایوان, حسن, دانشگاه تربیت مدرس (ایران)
زارع نهندی, فریبرز, گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران (ایران)
زارعی, عبدالمجید, گروه مدیریت محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز، اهواز، ایران (ایران)
زالی, سید حسن, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، (ایران)
زاهدی, سمانه, دانشجوی دکترای مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران (ایران)
زبیری, محمود, داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان (ایران)
زراسوندی, علیرضا, استاد گروه زمین‌‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز
زرافشانی, کیومرث, دانشگاه رازی کرمانشاه (ایران)
زرافشانی, کیومرٍث, دانشگاه رازی کرمانشاه (ایران)
زرندیان, اردوان, پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار (ایران)
زعفریان, فائزه
زلفی نژاد, کارمران, اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان (ایران)
زلقی, الهه
زمانی, سید معین الدین, دانشگاه یاسوج (ایران)
زمانی, غلامحسین, دانشگاه شیراز (ایران)
زمانی هرگلانی, فریبا, داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ (ایران)
زند, اسکندر
زند, اسکندر, ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﯿﺎﻫﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر (ایران)
زند, اسکندر, ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﯿﺎه ﭘﺰﺷﮑﯽ (ایران)
زند, اسکندر, ﻣﺆ ه ﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﯿﺎه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر (ایران)
زند, اسکندر, موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور (ایران)

1 - 25 (32)