patent اسامی نویسندگان
palette
اسامی نویسندگان
ج
جاوید, فریده, دانشگاه شهید بهشتی (ایران)
جعفرزاده حقیقی فرد, نعمت ا...
جعفرنژادی, علیرضا, ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن، اﻫﻮاز، اﯾﺮان (ایران)
جعفرنیا, شهرام, دانشگاه تربیت مدرس (ایران)
جعفري, حمید رضا, دانشگاه تهران (ایران)
جعفری, بابک, دانشگاه تهران (ایران)
جعفری, حمید رضا, دانشگاه تهران (ایران)
جعفری, حمید رضا, داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان (ایران)
جعفری, حمید رضا, گروه برنامه ریزی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران (ایران)
جعفری, سودابه, دانشگاه شهید بهشتی (ایران)
جعفری, سید محمد, دانشگاه تربیت مدرس، تهران (ایران)
جعفری, فریبا, دانشگاه صنعتی اصفهان (ایران)
جعفری, محمد, گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه تهران، کرج، ایران (ایران)
جعفری سلیم, بابک
جعفری پطرودی, سید رحمان, گروه مهندسی فناوری تولید سلولز و کاغذ، دانشکده مهندسی فناوری های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، زیراب (ایران)
جعفری پطرودی, سید رحمان, گروه مهندسی پالایش زیستی، دانشکده مهندسی فناوریهای نوین، پردیس زیراب، دانشگاه شهید بهشتی، مازندران، ایران (ایران)
جعفریان, زینب, داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎو رزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎري (ایران)
جعفریان مقدم , الهه
جلالی, سید غلامعلی, داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس (ایران)
جلالی هنرمند, سعید, دانشگاه رازی کرمانشاه (ایران)
جلایی اسفندآبادی, سید عبدالمجید, گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر، کرمان (ایران)
جلیل زاده, مهدیه, کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز (ایران)
جلیلوند, حمید, گروه جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران. (ایران)
جلیلوند, حمید, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (ایران)
جلیلی قاضی زاده, محمد رضا, گروه آب و فاضلاب و مهندسی محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)

1 - 25 (58)