جزئیات نویسندگان

آزادی, مجید, گروه هواشناسی دینامیک و همدیدی، پژوهشکدة هواشناسی و علوم جو، تهران، ایران

  • دوره 14, شماره 4: زمستان 1395 - مقالات
    تحلیل همدیدی نقش پرفشار عربستان و رودباد جنب‌حاره‌ای در کوتاه‌ترین طول دوره بارشی جنوب و جنوب غرب ایرانتحلیل همدیدی نقش پرفشار عربستان و رودباد جنب‌حاره‌ای در کوتاه‌ترین طول دوره بارشی جنوب و جنوب غرب ایران
    چکیده  PDF