جزئیات نویسندگان

آذری دهکردی, فرود, داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان, Iran, Islamic Republic of

  • دوره 7, شماره 4: زمستان 1388 - علوم پایه
    مقایسه روش سیستمی ادغام نقشه ها و ترکیب منطق بولین – فازی در ارزیابی توان اکولوژیک جنگل های حوضه های آبخیز 33 و 34 شمال ایران
    چکیده  PDF