جزئیات نویسندگان

آل شیخ, علی, داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ طوسی, Iran, Islamic Republic of

  • دوره 7, شماره 1: بهار 1388 - علوم پایه
    مکان یابی دفن مواد زائد جامد شهری با استفاده از GISو فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی شهر گیوی )
    چکیده  PDF