جزئیات نویسندگان

آقابراتی, اشرف, دانشگاه تربیت مدرس, Iran, Islamic Republic of

  • دوره 7, شماره 1: بهار 1388 - علوم پایه
    اثر آبیاری با فاضلاب شهری بر خصوصیات فیزیکی – شیمیایی خاک، تجمع عناصر غذایی و کادمیوم در درختان زیتون (Olea europaea L.)
    چکیده  PDF