دوره 7, شماره 2

تابستان 1388

فهرست مطالب

علوم پایه

آنالیز پینچ آب یک تکنیک سیستماتیک برای طراحی بهینه و بروز رسانی شبکه های بازیافت آب ، انرژی و جرم می باشد . محققان زیادی بر روی این تکنولوژی کار کرده اند. روش های مختلفی که این محققان در کارهای خود استفاده نموده اند شامل روش های گرافیکی ، عددی و برنامه نویسی ریاضی است. هر کدام از این روش ها مزایا و معایب خاص خود را دارند. به عنوان مثال مبنای اکثر روش های گرافیکی و عددی ، انتقال جرم آلاینده می باشد. در حالی که در بسیاری از عملیات های مصرف کننده آب ، انتقال جرم صورت نمی گیرد. از معایب دیگر این روش ها آن است که اکثر این روش ها بر مبنای انتقال فقط یکنوع آلاینده می باشد. در صورتی که کمتر صنعتی یافت می شود که فاضلاب واحدهای مختلف آن فقط حاوی یک نوع آلاینده باشد. هدف از این مقاله، انجام مقایسه ای بین روش های مختلف آنالیز پینچ آب ، بررسی مزایا و معایب هر کدام از این روش ها و انتخاب بهترین روش می باشد .
ناصر مهردادی, غلامرضا نبی بیدهندی, شاهین محمدنژاد
PDF
در این تحقیق چگونگی به هنگام سازی نقشه های بزرگ مقیاس با استفاده ازتصاویر سنجنده آیکونوس IKONOS مطرح می گردد. یک فریم کامل تصویر سنجنده مذکور که بخش بزرگی از شهر ا رومیه را پوشش می دهد به همراه عکس های هوایی (مقیاس 5000: 1)و نقشه های رقومی (2000: 1) همان منطقه به عنوان داده های وروردی مورد استفاده قرار گرفته است . هدف اصلی ما بهره گیری از قابلیت های دقیق مکانی باند پانکروماتیک، طیفی باندهای چند طیفی و کارایی طیفی – مکانی این دو به طور همزمان در تصویر ترکیبی است. در همین راستا تصحیح هندسی، ادغام تصاویر ، استخراج محتوی اطلاعاتی تصاویر، تشخیص تغییرات و بالاخره اعمال تغییرات استخراج شده در نقشه های موجود مباحث عمده این تحقیق هستند. تصحیح هندسی تصاویر با کمک مدل های پلی نومیال، رشنال و توابع RPC مورد تحلیل قرار گرفته است. در بخش مذکور مدل رشنال با ضریب سوم بهترین نتیجه را ارائه داده است . نکته قابل توجهی که در بکارگیری مدلRPC مشاهده گردید این بوده است که بدون بکار گیری نقاط کنترل زمینی دقت این مدل با 15 متر خطا همراه بود، ولی با بکارگیری تنها یک نقطه کنترل این مقدارخطا به 70 سانتیمتر کاهش یافت. نهایتا مدلی که بهترین نتایج را ارائه داده بود برای تولید تصاویر تصحیح شده پانکروماتیک و چند طیفی بکار گرفته شد. در بخش استخراج اطلاعات از تصاویر روش های تفسیر چشمی ، پیکسل – مبنا و فازی مورد استفاده قرارگرفتند. ویرایش و بررسی دقت اطلاعات استخراج شده با کمک عکس های هوایی و نقشه های رقومی موجود به انجام رسید. برای روش تفسیر چشمی تحلیل تصاویر و در روش های طبقه بندی نظارت شده و فازی نمونه های آموزشی کارایی مفیدی داشتند. نمونه های آموزشی برای تفسیر و نامگذاری کلاس های طبقه بندی نظارت نشده نیز کمک موثری ایفا کردند . برای مرحله تشخیص تغییرات از دو روش مقایسه نقشه های موجود با اطلاعات و کتوری استخراج شده و مطابقت نقشه های موجود با تصویر آیکونوس کمک گرفته شد. در مرحله آخر محتوای اطلاعاتی تصاویر آیکونوس با طبقات عوارض موجود در نقشه های 2000: 1و 1:5000 مقابله گردید اغلب طبقات عوارض نقشه های 1:5000 و گروه محدودی از عوارض نقشه های 1:2000 با کمک محتوی اطلاعاتی تصاویر آیکونوس قابل تشخیص و شناسایی بودند. بنابر این نتیجه گرفته شد که تصاویر آیکونوس برای به هنگام سازی نقشه های 1:5000 مناسب ولی برای نقشه های 1:2000 مواجه با نارسایی عمده می باشند.
علی اکبر متکان, محمد سهرابی نیا, سعید صادقیان, دادفر معنوی
PDF
میزان تهدید فرسایش تنوع زیستی کشاورزی و عوامل موثر بر آن در روستاهای دو منطقه در جنوب غرب ایران شامل یک منطقه با توپوگرافی غالب کوهستانی حفاظت شده و دیگری با اقلیم دشتی کوهپایه ای در نزدیکی شهر باشت، با استفاده از یک مدل اصلاح شده مطالعه شد. نتایج نشان داد با نزدیک شدن به شهر ، امتیاز تهدید فرسایش تنوع زیستی در روستاها افزایش یافت و روستاهای منطقه کوهستانی از سطح تهدید کمتری برخوردار بودند . عامل های تغییر در کاربرد نهاده های شیمیایی ، تکنیک های کنترل علف های هرز و سطح زمین هایی که نهاده های شیمیایی دریافت کرده بودند، بیشترین و عامل های فراوانی سیلاب و آتش سوزی و نیز مساحت کل حریم روستا که در آن کشاورزی صورت می گرفت ، کمترین نقش را در تهدید فرسایش تنوع زیستی نشان دادند. بر اساس آزمون تحلیل خوشه ای ، روستاها در دو خوشه دسته بندی شدند، به طور یکه همه روستاهای منطقه کوهستانی به علاوه دو روستای منطقه دشتی در یک خوشه و بقیه در خوشه دیگر قرارگرفتند. برآورد نقش عامل ها در واگرایی دو خوشه نشان داد پنج عامل فاصله تا مرکز عمده جمعیتی ، فاصله تا پروژه های توسعه ، نسبت زمین های فاریاب به دیم ، نسبت استفاده از واریته های نوین و میزان بهره برداری از گونه های زیستگاه بیشترین تاثیر را در تفاوت تهدید تنوع زیستی در مدل به خود اختصاص دادند.
فخرالدین هاشمی شادگان, کورس خوشبخت, عبدالمجید مهدوی دامغانی, هادی ویسی, هومان لیاقتی
PDF
امروزه مقاومت علف های هرز به علف کش ها در کشورهای مختلف جهان به مهم ترین موضوع تحقیقاتی در بخش علف های هرز تبدیل شده است. به منظور بررسی مقاومت علف های هرز یولاف وحشی Avena ludoviciana ، فالاریس Phalaris minor P.paradoxa & brachistachis و چچم (Lolium rigidum در مزارع گندم در استان های فارس ، خوزستان وگلستان و ایلام نسبت به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل (تاپیک) از گروه بازدارنده ACCase خانواده آریلوکسی فنوکسی پروپیونات، 6 آزمایش گلخانه تحقیقاتی بخش تحقیقات علف های هرز موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور انجام شد. این 6 آزمایش ها بر روی 19 توده یولاف وحشی (شامل 15 توده مشکوک به مقاومت و 4 توده حساس ) ، 14 توده فالاریس (شامل 10 توده مشکوک به مقاومت و 4 توده حساس ) و 9 توده چچم(شامل 8 توده مشکوک به مقاومت و 1 توده حساس ) از استان فارس ، 4 توده یولاف وحشی از استان لرستان ( شامل 3 توده مشکوک به مقاومت و 1 توده حساس ) 17 توده فالاریس از استان خوزستان ( شامل 16 توده مقاوم و 1 توده حساس ) و 12 توده فالاریس از استان گلستان ( شامل 11 توده مشکوک به مقاومت و 1 توده حساس ) انجام شد. کلیه آزمایش ها به طور جداگانه در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار صورت گرفت. ضمنا برای هر گلدان سم پاشی شده یک گلدان شاهد بدون سم پاشی نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. 30 روز پس از سم پاشی درصد تعداد علف هرز و درصد وزن خشک تک بوته علف های هرز باقیمانده در بعد از سمپاشی نسبت به قبل از سمپاش محاسه بدش و توده ای به عنوان توده مقاوم در نظر گرفته شد که حداقل 80% تعداد و 50% وزن خشک خود را نسبت به شاهد بدون سمپاشی حفظ کرد. بر این اساس در استان فارس 4 توده مقاوم و 2 توده احتمالا مقاوم فالاریس ، 6 توده مقاوم و 3 توده احتمالا مقاوم یولاف وحشی و 5 توده مقاوم و 3 توده احتمالا مقاوم چچم تشخیص داده شد. در استان ایلام مقاومت 2 توده یولاف وحشی قطعی گردید. در استان خوزستان 3 توده مقاوم و 2 توده احتمالا مقاوم فالاریس و در استان گلستان نیز 11 توده فالاریس مشکوک به مقاومت شناخته شدند. در مجموع در این آزمایش 75 توده شامل 63 توده مشکوک به مقاومت و 12 توده حساس مورد آزمایش قرار گرفت از 63 توده مشکوک به مقاومت (37 توده فالاریس ، 18 توده یولاف وحشی و 8 توده چچم) 28 توده کاملا مقاوم (شامل 12 توده فالاریس ، 11 توده یولاف وحشی و 5 توده چچم) و 10 توده احتمالا مقاوم (شامل 4 توده فالاریس ، 3 توده یولاف وحشی و 3 توده چچم) شناخته شد. به عبارتی از کل توده های مشکوک به مقاومت مورد آزمایش حدود 60% (44% مقاوم و 16% احتمالا مقاوم ) مقاوم و احتمالا مقاوم تشخیص داده شدند.
اسکندر زند, فاطمه بناکاشانی , سعید صوفی زاده, میثم ابراهیمی , محمد مین باشی, فاطمه دستاران , مریم پوربیگ , محمد جمالی , آذر ماکنالی , معصومه یونس آبادی
PDF
در سالیان اخیر، توجه بیشتر به معیارهای زیست محیطی در برنامه ریزی های کلان مملکتی ایجاد یک نگرش علمی جهت دفع زیست محیطی زائدات خطرناک از طریق انتخاب محل های مناسب دفن این مواد را به دنبال داشته است. در این مطالعه با در نظر گرفتن ملاحظات زمین شناسی ، فنی و اقتصادی – اجتماعی در کنار مقررات زیست محیطی ایران روشی کارآمد جهت مکانیابی مناسب محل دفن زائدات خطرناک ارائه شده است. در این مطالعه با استفاده از پایگاه اطلاعاتی GIS و اولویت دهی سایت های منتخب شده ، نسبت به غربال گری مکان های مناسب دفن زائدات در سطح یک منطقه وسیع اقدام شده است. روش مورد استفاده در این مقاله ، نشان میدهد که چگونه معیارهای تاثیر گذار نظیر زمین شناسی ، توپوگرافی ، کاربری اراضی ، اقلیم منطقه ای ، آب های سطحی و زیرزمینی ، قابلیت دسترسی منطقه و سایر فاکتورها می تواند جهت لایه بندی کلی ناحیه وسیع مورد مطالعه مورد استفاده قرارگیرد. جهت الویت دهی مکان های کاندید شده در این مطالعه از روشی ترکیبی بر پایه روش های MPCA ،DRASTIC و ویژگی های منطقه مورد مطالعه استفاده شده است. روش ارائه شده در این مقاله جهت مکانیابی محلهای مناسب دفن زائدات خطرناک نیروگاه شهید رجایی قزوین مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان دهنده آن است که سایت شماره 1 در منطقه آبیک در مجاورت نیروگاه شهید رجایی بیشترین امتیاز را در میان 17 سایت انتخاب شده در سطح منطقه دارا می باشد.
عزیز عابسی, محسن سعیدی
PDF
مقاله در دست حاصل پژوهشی کیفی است که چارچوب طراحی متداول را بررسی نموده و پیشنهاد پایداری در فرایند طراحی را در بر دارد. چنین نگرشی در حیطه طراحی با توجه به مدیریت دانش حاصل رویکردی میان دانشی است. مفاهیم اصلی پایداری فراتر از موضوعات سیاست روز و مسکن های موقتی بوده و به سرشت بوم شناسانه محیط مربوط و به تصمیم گیری های میان دانشی منجر می شود. پایداری در فرایند طراحی از فرایندهای مختلفی تشکیل می شود و موجب رشد مفاهیم ارزشی جامعه و مشارکت در فرایند تصمیم سازی می گردد. تاکید این پژوهش بر تضاد بین برخی اهداف کوتاه مدت در مسیر حرکت در جهت نیل به اهداف توسعه پایدار است. پایداری در فر ایند طراحی پدیدهای چند وجهی است و موجب مربوط شدن عناصر و عوامل بستر طرح شده و سرشتی شفابخش دارد. رویکرد معمول و نهادینه در توسعه پایدار همواره با نگاهی به اهداف بلند مدت همراه است. این نگرش بلند مدت متضمن توجه به اهداف خرد و کلان بلند مدت در سلسه مراتب طراحی می شود. ارزیابی موردی پروژه های کلان شهر تهران از جمله محوطه برج میلاد در این پژوهش به این بیانیه منجر می شود ه توجه به چشم اندازی بوم شناسانه و شفابخش در فرایند پایدار طراحی ضروری است . چنین فرایندی شامل اهداف بلند و کوتاه مدت جامعه می شود که خرد ارائه نظریات و پیشنهاداتی که مملو از امکانات ارتقاء کیفیت زندگی برای شرایط کنونی و نسل های آینده را به ارمغان می رآورد.
رضا سیروس صبری
PDF
بیماری زنگ برگ در برنج یک بیماری قارچی عمده است که توسط Rhizoctonia solani پدید می آید.تحقیق حاضر برای شناسایی تنوع ژن کیتیناز در 19 رقم برنج ایرانی و با استفاده از روش RFLP-PBR و آنزیم های محدود کننده SacI ،aq-I ،RsaI و Ava-I انجام گرفته است . هضم ژن RICCH- 3 توسط آنزیم های اختصاصی RsaI و TaqI باندهای یکسانی را در تمامی ارقام برنج مطالعه شده پدید آورد در حالی که هضم ژن RICCH- 1 وجود پلی مرفیسم را در دو رقم 1205 و 1206 نشان داد. از طرفی هضم ژن RICCH- 2 باندهای پلی مورف در ارقام 665 و667 بوجود آورد. ارقام مطالعه شده هیچ تنوعی را برای جایگاه های AvaI و SacI نشان ندادند . بطور کلی تعداد 13 باند از هضم آنزیم های RsaI و TaqI در ارقام برنج بدست آمد که از این میان تعداد 4 باند در تمامی ارقام مشترک بودند. یک باند اختصاصی در رمق 326 وجود داشت در حالی که 4 باند درتمامی ارقام بجز رقم 326 مشاهده شدند. نتایج بدست آمده احتمال وقوع حذف درون ژنی RICCH- 1 و نیز مضاعف شدگی درون ژنی RICCH-2 را نشان می دهند . گروه بندی ارقام برنج بر اساس باندهای حاصل از RFLP ارتباطی را با محل جغرافیایی ارقام نشان نداد
مسعود شیدایی, نسترن حیدری, بهزاد قره یاضی
PDF
مطابق تئوری ادراک بوم شناختی « گیبسون » جهان مادی متشکل از پهنه های گوناگونی است که یکی دیگری را پوشانده و مخفی می دارد وتنها هنگامی ادراک این پهنه ها میسر است که شخص ملزم به حرکت در محیط باشد. نگارنده این پهنه ها را « پهنه های فضایی » محیط مینامد. ا ز آنجا که هیچ حرکتی بدون گذشت زمان برای انسان امکان پذیر نمی باشد و با توجه به ارتباط نزدیک بین مفهوم های مکان و زمان در علوم جدید به گونه ای که زمان را به عنوان بعد چهارم فضای سه بعدی در نظر می گیرند.این نکته به ذهن خطور می کند که اگر شخص در محیط ، ساکن (بدون حرکت) ولی ناظر گذشت زمان باشد ، نیز پهنه های متفاوتی از محیط را درک خواهد کرد که می توان آن ها را « پهنه های زمانی » یک محیط نامید ارتباط نزدیکی بین « ناخودآگاه جمعی » یونگ و پهنه های زمانی که مشابهت بسیار زیادی به پهنه های فضایی دارند احساس می شود این پژوهش نشان می دهد که ناخودآگاه جمعی توانایی حرکت آزادانه در پهنه های فضایی و زمانی را دارد، می پردازد نگارنده در مقاله حاضر به مفهوم پهنه های فضایی ، پهنه های زمانی و ترکیب این دو با رویکرد تجربی دست می یازد
آزیتا بلائی اسکویی, محمد علی کی نژاد
PDF
مدیریت سایت های اکوتوریسم نه تنها موضوع بسیار مهمی برای سازمان محیط زیست محیطی است ، بلکه برای بسیاری از دولت های جهان نیز بسیار با اهمیت می باشد. این موضوع ناشی از مفهوم ، پایداری ، زیست محیطی و پایداری اقتصادی نشات می گیرد. از آنجا که مدیریت موفق اکوتوریسم باعث ایجاد شرایط لازم توسعه پایدار برا ی محیط زیست و اقتصاد در سطح ملی ، منطقه ای و در سطح خرد و کلان می شود. لذا این مقاله روش های مختلف مدیریت را در این حوزه مورد مطالعه قرا رمی دهد و بهترین روش قابل دسترسی را برای کشورهای در حال توسعه مانند ایران شناسایی می نماید. همچنین اینجا می تواند نقطه شروعی در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته پیشرفته در این زمینه باشد.
ناصر علی عظیمی
PDF
آب یک نهاده تولیدی با ارزش و کمیاب در بخش کشاورزی ایران می باشد. در حال حاضر منابع آب توسط بنگاه های دولتی و عمدتا بر اساس معیارهای سیاسی – اجتماعی ، به جای معیارهای اقتصادی ، تخصیص می یابند. شیوه مدیریت دولتی منابع آب موجب تخصیص و استفاده ناکارآمد از آب شده است به گونه ای که کارایی مصرف آب در بخش کشاورزی حدود 36 درصد گزارش شده است اخیرا در برخی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به منظور افزایش کارایی مصرف آب ، بازار آب به عنوان یک جایگزین برای روش اداری مطرح شده است. در بازار آب ، آب از مصارف با بازده نهایی کم به سمت مصارف بابالاترین بازده نهایی منتقل شده و در نتیجه کارایی مصرف آن افزایش می یابد. در این مقاله با استفاده از الگوی برنامه ریزی ریاضی منافع بالقوه تشکیل بازار آب در منطقه ساوه برآورد می گردد . نتایج نشان می دهند که مبادله آب بین 24 روستای این منطقه باعث افزایش سود زارعین ، خصوصا در دوره کمبود آب می گردد. همچنین بازار آب می تواند باعث افزایش تقاضای نیروی کار و تسکین تبعات منفی کاهش منابع آب بر روی اشتغال گردد. به علاوه نتایج نشان می دهند که جهت گسترش دامنه بازارهای آب می بایست هزینه های مبادله کاهش یابند.
غلامحسین کیانی
PDF
اسلام شهر در جنوب شهر تهران قرار دارد که از شمال به تهران ، از شرق به شهرستان ری ، از ناحیه جنوب به رباط کریم و از غرب به شهرستان شهریار محدود می گردد. مهم ترین رودخانه ای که از کرانه غربی شهر عبور می کند، رودخانه کرج نام دارد که پر آب ترین رودخانه های دامنه جنوبی البرز است که در 40 کیلومتری غرب تهران از خرسنگ کوه سرچشمه می گیرد و در مسیر خود در دشت اسلام شهر به نام های سایه آب یا سیاب، شاطره و سالور نیز خوانده می شود. به منظور تعیین میزان آلودگی آب این رودخانه و زمین های اطراف تعداد 29 نمونه از آب رودخانه ، خاک و گیاهان کنار آن در 4 نقطه اوایل ، داخل و خارج شهرک چهاردانگه در مجاورات اسلام شهر در اواخر فصل بهار که آب رودخانه بیشترین آلودگی را دارد، برداشت گردید . نمونه ها در آزمایشگاه مرکز تحقیقات شیمی دانشگاه شهید بهشتی بوسیله دستگاه جذب اتمی برای عناصر Cu, Pb, Zn, Mg, Na, K, Ca, Cd, Co, Ni, Cr, و ترکیبات HCO3-, CO3-2,-،, Cl-, SO4- 2 اندازه گیری شدند. مقادیر عناصر Ag, Hg, As کمتر از حد حساسیت دستگاه بود و اندازه گیری نشد بررسی نتایج حاصل از تجزیه شیمیایی این نمونه ها نشان می دهد که میزان آلودگی حاصل از تاثیر فعالیت های مختلف خانگی ، صنعتی و کشاورزی در مسیر رودخانه باعث آلودگی آن از نظر عناصر فلزات سنگین وعنصر خطرناک سلنیوم وکادمیوم شده است . میزان آلودگی رسوبات حاشیه رودخانه برای سلنیوم 174 برابر و برای کادمیوم 220 برابر میانگین پوسته بالائی زمین است . چنین آلودگی برای رودخانه مجاور اسلام شهر با 15 سال سابقه توسعه شهری بسیار خطرناک به نظر می رسد
محمد یزدی, نرگس بهزاد
PDF
این مقاله حاصل مطالعه ای در باره نقش مرد و زن در آبخیزداری، تبیین اولویت ها و نیازهای روستاییان و از نظر روستایی در باره مشکلات توسعه در آبادی خویش است . ا ین مطالعه در شش روستا از شهرستان های واقع در حوزه آبریز رودخانه های بابل ، تالار و سیاه رود در استان مازندران انجام شده است که نزدیک به 30% از کل جمعیت روستایی این حوزه آبریز را در خود جای داده اند. درهر روستا، پرسشگران که از دانشجویان مازندرانی بودند، حدود 100 پرسشنامه برای پاسخ گویان مذکر و مونث تکمیل کردند تا در کل 600 پرسشنامه حاصل شد. در نتیجه این مطالعه روشن شد که به رغم آن که روستاییان محدوده مطالعه در استانی بالنسبه مرفه زندگی می کنند، درآمد آن ها متوسط و بیسوادی ایشان بالاست . در این محدوده زنان نقش به سزایی در آبخیزداری ایفا می کنند. اما از زمینه های ایجاد درآمد بهره گویی کامل نشده است . دراین محدوده زنبورداری می شود اما رواج ندارد. محصولات جنگلی رانیز کمتر می فروشند. از نظر مالی ، اغلب پاسخ گویان وامی به مبلغ کمتر از 5 میلیون ریال را ترجیح می دهند و نخستین اولویت ایشان برای دریافت تسهیلات ایجاد درآمد و شغل است . در پاسخ به مشکلاتی که فراروی توسعه روستا قرار دارد ، روستاییان آگاهی چشمگیری از مسائل زیست محیطی واجتماعی همچون نابرابری جنسی از خود نشان دادند. بر این اساس توصیه هایی برای مداخله سنجیده درآمد در محدوده مطالعه ارائه می شود.
فرزین فردانش
PDF
اطلاعات کافی و آگاهی از کیفیت منابع آب در حفظ این منابع و همچنین در برنامه ریزی ها و مدیریت منابع آب بسیار حائز اهمیت است . یکی از روش های مهندسی و به دور از پیچیدگی های ریاضی و آماری که می تواند شرایط کیفی آب را بازگو نماید استفاده از شاخص های کیفی آب است تحلیل و تفسیر انواع پارامتر های مورد اندازه گیری در طول محدوده مورد مطالعه از رودخانه یکی از مهم ترین قسمت های طرح های پایش کیفی رودخانه یا طرح های جامع کاهش آلودگی رودخانه می باشد. با استفاده از شاخص های کیفی حجم زیاد اطلاعات نمونه برداری شده ازاندازه گیری های کیفی آب به صورت یک عدد منفرد و بدون بعد تبدیل می شود که این عدد در یک مقیاس درجه بندی شده دارای مفهوم و تعریف کیفی تفسیر شده ای است . این تحقیق بر اساس نتایج اندازه گیری شده در 18 ایستگاه در طول رودخانه قشلاق در استان کردستان می باشد که به صورت جداگانه با استفاده از دو شاخص کیفی NSF برای مصارف عمومی آب رودخانه و شاخص بریتیش کلمبیا برای مصارف شرب و کشاورزی صورت گرفته است. بر اساس نتایج حاصل از این شاخص ها آب رودخانه برای مصارف کشاورزی در ایستگاه خروجی تصفیه خانه فاضلاب شهر سنندج به رودخانه دارای بدترین کیفیت می باشد که ایستگاه های پایین دست خود را نیز تحت تاثیر قرار می دهد این وضعیت کیفی تا پایین دست خروجی کشتارگاه مرغ پر به داخل رودخانه ، که با توجه به قدرت خود پالایی رودخانه کیفیت قابل قبولی حاصل می گردد ادامه دارد برای مصرف شرب نیز اکثر ایستگاه ها دارای شرایط مناسب بوده و ایستگاه های دره کوله و پایین دست شاخه فرعی سو در شرایط مرزی می باشند. نتایج نشان دهنده میزان اثر گذاری بالای منابع آلاینده شهری اعم از ورد فاضلاب شهری و ورود نهر شیرابه مدفن زباله شهری بر کیفیت رودخانه در بازه های پل قشلاق تا شاخه فرعی سو می باشد .
بابک جعفری سلیم, غلامرضا نبی بیدهندی, امیر سالمی, مسعود طاهریون, مجتبی اردستانی
PDF
مقاله حاضر معیارهای اصلی وپایه ای در باب برنامه ریزی سبزراه ها در مناطق کوهستانی در غرب ایران را پژوهش می نماید تا الگویی ویژه برای بازساماندهی مناطق حاشیه ای حومه ای و مناطق طبیعی نزدیک به محیط شهری را بر مبنای ملاحظات محلی پیشنهاد دهد.مقاله در تلاش است تا مهم ترین مولفه ها در یک سبز راه حومه ای – کوهستان را بر حسب تاریخ و فرهنگ محلی ، و نیازهای مردم بازشناسی نماید. به منظور معرفی معیارهای اصلی و مولفه های محلی و منطقه ای، در ابتدا پژوهشگر ضرورت پژوهش در ایران را بیان ساخته و به معرفی ادبیات موجود سبز راه ها در غرب پرداخته تانشان دهد فاصله ای عمیق بین مفهوم سبز راه ها در غرب از یک سو و کشور های خاور میانه به شکل عام و ایران به شکل خاص از سوی دیگر وجود دارد . بنابر این، این پژوهش بر یک زمینه ایرانی تمرکز یافته و به شناسایی جنبه های کلی تاثیر گذار بر برنامه ریزی سبز راه ها در غرب ایران شامل ریخت شناسی زمین، ویژگی های فیزیکی، فضایی ، فرهنگی ، اجتماعی وایدئولوژیک به عنوان مقولاتی اصلی در هر برنامه ریزی سبز راه در این منطقه می پردازد. در این مقاله نگارنده مترصد تمرکز بر شناسایی معیارهای برنامه ریزی سبز راه ها در مناطق کوهستانی و نیمه کوهستانی غرب ایران به منظور فراهم سازی بستر مناسب برای فعالیت های تفریحی مردم در مناطق حومه شهری در تعطیلات آخر هفته است. لذا پژوهشکر در تلاش است برنامه ریزی منظر مناسبی جهت مهیا ساختن اوقات مفرح برای خانواده های ایرانی بر مبنای آگاهی های زیست محیطی و به طور همزمان حفظ منابع طبیعی و مناظر ارزشمند با استفاده از خط مشی های زیست محیطی ارائه نماید. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش ،نگرش کیفی و روش تحلیلی – توصیفی برای این پژوهش برگزیده شده است. در نهایت ، پژوهشگر بر اساس ملاحظات منطقه ای در غرب ایران هشت معیار برای برنامه ریزی سبز راه ها در این منطقه ارائه می کند.
امین رستنده
PDF