دوره 7, شماره 4

زمستان 1388

فهرست مطالب

علوم پایه

پایداری در مدیریت منابع طبیعی و حفظ آن از شروط اساسی برای رسیدن به توسعه پایدار کشاورزی وروستایی است . هدف اصلی این تحقیق تحلیل مدیریت پایدار منابع طبیعی در بین کشاورزان شهرستان بهبهان ازاستان خوزستان می باشد . در این تحقیق از روش توصیفی – همبستگی استفاده شد. تعداد نمونه تحقیق بر اساس فرمول کوکران 150 نفر برآور د گردید که بر اساس نمونه گیری طبقه ای و کاملا تصادفی داده های مورد نیاز از این تعداد کشاورز جمع آوری گردید. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ای بود که روایی محتوایی آن توسط پانل متخصصان تعیین گردید. نتایج عمده این مطالعه نشان می دهد که 7/30 درصد (46) کشاورز در گروه ناپایدار، 7/58 درصد یا 88 کشاورز درگروه پایداری متوسط و 7/10 درصد یا 16 نفر از کشاورزان در گروه پایدار جای گرفتند. هم چنین نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره نشان می دهد متغیرهای میزان درآمد کشاورزان ، سابقه کار کشاورزی تعداد افراد باسواد خانواده ، شرکت در کلاس های ترویجی و میزان درآمد غیر کشاورزی توانایی تبیین 83% ( 834/0= R2 ) تغییرات متغیر مدیریت پایدار منابع طبیعی توسط کشاورزان را دارا می باشند.
هاجر شاهی, سید ابوالحسن ساداتی, عبدالمطلب رضایی
PDF
شهر ایلام با قرار گرفتن در منطقه زاگرس میانی، یکی ازعمده ترین سکونت گاه های این سلسله جبال محسوب می شود. تلاش عمده این مقاله طراحی اکولوژیکی خطوط اصلی منظر محدوده های مورد نظر و شناسایی و آسیب شناسایی آن در راستای ایجاد بستری برای برنامه ریزی و تکمیل زیستی این سکونت گاه های دامنه رشته کوه های زاکرس در ارتباط با پیرامون شهر ایلام است. شکل های سکونتی و زمینه گیاهی این اماکن، به عنوان نقطه شروع برای تشریح منظر و سکونت گاه های عمده پهنه های مورد بررسی مقاله، علی رغم ارتبط اکولوژیکی، تحت فرسایشی تدریجی قرار گرفته است، به گونه ای که با ادامه این روند ممکن است منابع اکولوژیکی این پهنه جغرافیایی نتواند نقش گذشته خود را در منظر و زیست بوم این نقاط بخوبی ایفا کند و لذا احیا منظر شهری و پیرامون شهری ایلام با توجه به منظر کلی منطقه، خواهد توانست در ادامه حیات اکولوژیکی این گونه های سکونت بسیار مفید واقع شود
علی اکبر تقوایی, آزاده پشوتنی زاده, بهزاد وثیق
PDF
هدف این تحقیق بررسی نگرش متخصصان بیوتکنولوژی مراکز دانشگاهی استان تهران در مورد کاربرد گیاهان تراریخته بود. این تحقیق به روش پیمایشی انجام شد و از نوع توصیفی – همبستگی است . جامعه آماری مورد نظر شامل متخصصان بیوتکنولوژی مراکز دانشگاهی استان تهران بودند (N=75) که از این تعداد 63 نفر با استفاده از جدول کرجیک و مورگان به روش نمونه گیری طبقه ای تناسبی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند(n=63) ابزار تحقیق پرسشنامه بود که روایی ظاهری و محتوایی آن توسط پانلی از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی و بیوتکنولوژی مورد بررسی ، اصلاح و تایید قرار گرفت . ضریب اعتبار (آلفای کرونباخ) پرسشنامه با انجام آزمون پیش آهنگی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 بین 83/0 تا 92/0 بدست آمد. یافته های توصیفی نشان می دهد که 5/44 درصد از متخصصان نسبت به تولید گیاهان تراریخته نگرشی مثبت و نسبتا مثبت را دارا می باشندو بقیه افراد دارای نگرشی منفی و نسبتا منفی می باشند. مهم ترین جنبه های تولید گیاهان تراریخته به ترتیب : جنبه زیست محیطی (میانگین 40/3) ، جنبه اقتصادی – اجتماعی (میانگین 34/3) و جنبه سلامتی – بهداشتی (12/3) ، بودند که اهمیت هر سه جنبه در سطح متوسط بدست آمد. موثرترین عامل آموزشی و ترویجی در کاربرد گیاهان تراریخته ، استفاده از رسانه های انبوهی (میانگین : 26/4) بدست آمد ومهم ترین راهکار به منظور کاربرد و توسعه گیاهان تراریخته از نظر متخصصان ایجاد مراکز تحقیقاتی و پارک های علم و فناوری (میانگین : 17/4) بود. نتیجه آزمون من – وایت – نی بین نگرش مردان و زنان نسبت به تولید گیاهان تراریخته اختلاف معنی داری را در سطح یک درصد نشان داد. بر اساس ضریب همبستگی اسپیرمن، بین جنبه های زیست محیطی – اقتصادی – اجتماعی و سلامتی – بهداشتی تولید گیاهان تراریخته با نگرش متخصصان همبستگی مثبت و معنی داری در سطح یک درصد مشاهده شد. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیرهای زیست محیطی و سلامتی – بهداشتی به میزان 7/43 درصد از تغییرات در میزان نگرش متخصصان را تبیین می کنند.
امیر نعیمی, غلامرضا پزشکی راد, بهزاد قره یاضی
PDF
مقاله پیش رو حاصل بررسی 7 ماهه (فروردین تا اول آبان ماه 1386) ، در اطراف شهرستان سبزوار است . نمونه ها در این مدت در 7 پلات 1 هکتاری (100 متر × 100 متر ) ، به منظور بررسی رابطه ی احتمالی میان تنوع ، غنا، یکنواختی و فراوانی گونه ای سوسماران با نوع پوشش گیاهی و میزان تاج پوشش آن ها ، به دو صورت پیمایشی و استفاده از تله های چاله ای (pitfall) جمع آوری شدند. تعداد 20 تله در هر کوادرات ( به صورت سیستماتیک تصادفی ) استقرار یافت و در مجموع تعداد 151 نمونه سوسمار متعلق به 4 خانواده ، 8 جنس و 12 گونه به دست آمد. برای اندازه گیری سطح تاج پوشش در هر نوع پوشش گیاهی از پلات های 1×1 و 2×2 متر در پوشش بوته ای و از پلات های 10×10 در پوشش درختچه ای استفاده شد. به منظور یافتن رابطه میان تنوع ، غنا یکنواختی و فراوانی گونه ای با نوع پوشش گیاهی و میزان تاج پوششی از شاخص های N1, Shannon- Wiener , Simpson و Hill برای اندازه گیری تنوع گونه ای و از شاخص های Camargo , Smith& Wilson و Simpson برای تعیین یکنواختی گونه ای استفاده شد. مقایسه غنای گونه ای با استفاده از Rarefaction انجام شد. نتایج در شاخص های محاسبه شده، نشان می دهد که رابطه ی میان تغییرات سطح تاج پوشش و تنوع و یکنواختی گونه ای سوسماران مثبت است که میزان این همبستگی ها در شاخص های مختلف به این صورت است : (شاخص های تنوع گونه ای )Shannon- Wiener ( r= 0.84 و R2 = 0/70)،N1 ( r= 0.82 و R2 = 0/67)Simpson و Hill( r= 0.81 و R2 = 0/65)شاخص های یکنواختی Simpson ( r= 0.3 و R2 = 0/01) ،, Smith& Wilson ( r= 0.5 و R2 = 0/25)و Camargo ( r= 0.36 و R2 = 0/13) رابطه سطح تاج پوشش با فراوانی ( r= 0.97 و R2 = 0/93) و غنای گونه ای سوسماران ( r= 0.77 و R2 = 0/6) نیزمثبت است
احسان پروانه اول, مائده دهقانی تفتی, بهرام حسن زاده کیابی
PDF
در این تحقیق از دو روش سیستمی ادغام نقشه ها یا روش مک هارگ و سپس ترکیب منطق بولین – فازی جهت ارزیابی توان اکولوژیک کاربری جنگلداری استفاده شده است. جهت ارزیابی توان اکولوژیک رویشگاه جنگلی و برآورد پتانسیل و قابلیت ا ر اضی جنگلی ، ابتدا به مطالعه و شناسایی دقیق ویژگی های اکولوژیکی رویشگاه از قبیل ارتفاع از سطح در یا، شیب، خاک ، سنگ ما در، بارندگی ، دما و رطوبت ، تراکم پوشش گیاهی ، رویش سالانه جنگل ، ارزش گونه های گیاهی و رویشگاه های حساس پرداخته شد. سپس به نقشه سازی آنها در محیط GIS اقدام گردید . ابتدا در حوضه های آبخیز 33 و 34 شمال ایران مدل اکولوژیک جنگلداری مبتتنی بر روش تجزیه و تحلیل سیستمی استفاده و توان ا کولوژیک این حوضه ها بر اساس منطق بولین (Boolean Logic) و وزن دهی به پارامترها به روش AHP ، جهت ارزیابی توان اکولوژیک حوضه های مذکور برای کاربری جنگلداری اجرا شد که نتایج حاکی از وجود هر هفت طبقه مدل جنگلداری ایران در منطقه مورد مطالعه بوده است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که برای افزایش دقت در تعیین کاربری مناطق جنگلی از روش منطق فازی و وزن دهی به روش AHP استفاده نمود.
محمد جواد امیری, عبدالرسول سلمان ماهینی, سید غلامعلی جلالی, سید محسن حسینی, فرود آذری دهکردی
PDF
شستشوی نیترات وآمونیوم از زمین های کشاورزی می تواند سبب کاهش قابل توجه کود نیتروژن گرددو تغییرات زیادی در این کاهش مشاهده و گزارش شده است . هدف از این مطالعه بررسی میزان تجمع نیترات و آمونیوم در نیمرخ خاک در طی اعمال تیمارهای مختلف آبیاری و کودی بوده است . میزان نیتروژن تجمع یافته و غلظت آن تحت سه سطح کود وسه رژیم آبیاری در منطقه خوزستان ایران مورد مطالعه قرا رگرفت. تیمارهای آبیاری شامل تیمار آبیاری کامل II و سایر تیمارها 85 درصد بودند(12) و 70 درصد (13) از مقدار تمیار II بودند. مقادیر نیتروژن شامل 150 (N1 )، 250 (N2) و 350 (N3) کیلوگرم اوره در هکتار بود جمع آوری نمونه های از خاک با فاصله زمانی یک ماه و در عمق های 30-0 ، 60-30، 90-60، و 120-90 صورت گرفت از مدل LEACHM جهت شبیه سازی مقادیر نیترات و آمونیوم در لایه های مختلف خاک و مقایسه آن با مقادیر مشاهده ای استفاده شد. میزان سطح کود و آب کاربردی تاثیر بسزایی در تجمع آمونیوم و نیترات از خود نشان دادند. بیشترین مقدار نیترات در تیمار 13N3 و در امونیوم در تیمارهای و 13N2 در طول مطالعه به ثبت رسید. در طول زمان نیترات به اعمال پایینتر شسته شد و در آخرین نمونه گیری در شهریور غلظت آن د رعمق 30-0 به صفر رسید . با تغییر مقادیر نیتریفیکاسیون، دنیتریفیکاسیون و تصعید ، واسنجی مدل LEACHM به طور محسوسی افزایش یافت به طوری که دامنه ضریب ویلموت بعد از واسنجی برای نیترات و آمونیوم به ترتیب 56/0 تا 98/0 و 76/0 تا 96/0 بود.
امید بهمنی, سعید برومند نسب, مجید بهزاد, عبدعلی ناصری
PDF
عناصر زیست محیطی از جمله گونه های جانوری به سادگی مرزهای سیاسی را در می نوردند، به عبارت دیگر این گونه ها مرز نمی شناسند. همین عامل سبب شده تا اسناد بین المللی مهم ترین وسیله جهت حفاظت از این گونه ها و زیستگاه های آن ها تلقی شود. به همین منظور اسناد متعدد بین المللی در خصوص تضمین حفاظت از گونه های وحوش و زیستگاه های آنها در نیمه ی دوم قرن 20 تنظیم گردید . کنوانسیون مربوط به تجارت بین المللی گونه های جانوری و گیاهی وحشی در معرض انقراض یا سایتس (معروف به کنوانسیون واشنگتن ، 1973) یکی از مهم ترین کنوانسیون های بین المللی در خصوص حفاظت از گونه های جانوری است . به موازات این تحولات در سطح بین المللی حقوق داخلی کشورهای مختلف نیز اقدام به تدوین قوانین و مقررات گوناگون درجهت حفاظت از گونه های جانوری کرد. تنوع مقررات موضوع کشورها در خصوص بر خورد با ضرب وشتم های ارتکابی نسبت به جانوران بیانگر نوع نگاه مقنن آن کشور به مسئله میحط زیست می باشد . در حقوق ایران همانند بسیاری از کشورهای جهان مقررات مختلفی نسبت به حفاظت از گونه های جانوری تصویب شده است. در این تحقیق ، ما تنها به مقررات کیفری ایران با توجه به دو قانون شکار و صید به عنوان قانون خاص وقانون جزا به عنوان قانون عام می پردازیم . انتخاب این دو قانون اتفاقی نیست ، زیرا این دو قانون دامنه ی نسبتا گسترده ای دارند واز جمله مهم ترین مقررات لازم الاجرا در حوزه مزبور محسوب می شوند.
محمد حسین رمضانی قوام آبادی
PDF
زیره پارسی یا زیره سیاه کرمانی یکی از گیاهان دارویی ارزشمند بومی ایران است که به صورت خودرو در مناطق زیادی از کشور یافت می شود . در این پژوهش تنوع ژنتیکی درون و بین برخی جمعیت های این گیاه در مناطقی ه مهم ترین مراکز رویش زیره پارسی در ایران می باشند با کمک نشانگرهای RAPD بررسی شده است.15 آغازگر RAPD بر روی گیاهان مورد بررسی ، تولید 229 باند DNA نمودند که از این تعداد 216 باند(94 درصد ) چند شکلی نشان دادند. تنوع درون جمعیت ها با استفاده از میانگین شاخص تنوع ژنتیکی نی و شاخص اطلاعاتی شانون با نرم افزار Popgene آنالیز و مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین و کم ترین تنوع ژنتیکی درون جمعیتی به ترتیب در الموت قزوین و سقفی اصفهان مشاهده شد. محاسبه نسبت آلل های موثر به آلل های مشاهده شده درهر جمعیت نشان داد که جمعیت ها دارای توزیع متعادل بوده و از قانون هاردی وینبرگ پیروی می کنند. هم چنین بالا بودن شاخص Fst به دست آمده در این پژوهش حاکی از آن است که جمعیت های مورد بررسی به طور کامل از هم جدا بوده و تکامل جداگانه دارند. در دندروگرام حاصل از آنالیزکلاستر بر اساس ماتریس تشابه ژنتیکی جاکارد، در اکثر موارد افراد مختلف هر جمعیت در گروه های متفوت همراه با افرادی از جمعیت های دیگر قرا ر گرفته اند که این امر تنوع بالای ژنتیکی درون جمعیت ها نسبت به بین جمعیت ها را نشان می دهد. تنوع ژنتیکی موجود باید در برنامه های بهره برداری ، اهلی کردن و اصلاح و حفاظت ژرم پلاسم مورد توجه و استفاده قرار گیرد.
مریم پژمان مهر, محمد اسماعیل حسنی, سید محمد فخر طباطبایی, جواد هادیان
PDF
این تحقیق در نظر دارد تا با بهره گیری از آنالیزهای عددی چند متغیره، طبقه بندی و رسته بندی جوامع گیاهی جنگل راش دار کلا(پل سفید ، استان مازندران) را به تفکیک بر اساس داده های ترکیب گیاهی بانک بذر خاک و پوشش گیاهی روزمینی به عمل آورده و قابلیت داده های بانک بذر خاک در تشریح جوامع گیاهی جنگلی را بررسی نماید. برای این منظور با برداشت 51 رولوه 400 متر مربعی که به صورت سیستماتیک – انتخاب با تاکید بر اصل توده معرف در خرداد ماه سال 1385 در سطح منطقه پیاده شدند، فهرست و درصد تاج پوشش ترکیب گیاهی رو زمینی به تفکیک فرم رویشی آنها ثبت گردید . نمونه برداری از بانک بذر خاک نیز در اوایل فصل رویش سال 1386 در داخل هر رولوه با استفاده از یک قاب 20×20 سانتی متر مربعی تا عمق 10 سانتی متر در 6 تکرار به عمل آمده و با استفاده از روش کشت گلخانه ای ، ترکیب گونه ای و تراکم بانک بذر خاک در هر رولوه بررسی گردید. با بهره گیری ازتحلیل گونه ها شاخص دو طرفه (TWINSPAN) تعداد چهار گروه یا اجتماع گیاهی به تفکیک بر اساس هر دو سری از ماتریس پوشش گیاهی بانک بذر خاک (وفور نسبی گونه های بانک بذر- رولوه) به عنوان جوامع گیاهی روزمینی و جوامع گیاهی زیر زمینی (بانک بذر خاک) تعیین گردید. بر اساس بررسی درصد عضویت پذیری مشابه رولوه ها درهر یک از طبقات جوامع گیاهی ، میزان انطباق جوامع گیاهی زیر زمینی منطقه با جوامع گیاهی رو زمینی متناظر تقریبا 68 درصد برآورد گردید . نتایج آنالیزهای تجزیه به توابع تفکیک CDA و تحلیل تطبیقی قوس گیری شده DCA نشان می دهد که طبقه بندی جوامع گیاهی بر اساس داده های پوشش گیاهی رو زمینی منجر به شکل گیری گروه های با قابلیت تفکیک و تمایز بالا نسبت به داده های بانک بذر خاک می شود و ترکیب پوشش گیاهی بانک بذر خاک به دلیل اینکه عمدتا از گونه های مراحل اولیه توالی با پیشاهنگ می باشند. کیفیت رویشگاه را با دقت قابل قبولی ارائه نمی کند. جوامع گیاهی بانک بذر خاک اگر چه که تحت تاثیر برخی خصوصیات فیزیوگرافی رویشگاه قرار داشتند ولی نتایج مفیدی را برای در ک و فهم رویشگاه را ارائه نداده بنابر این قابلیت تشریح جوامع گیاهی منطقه را ندارند. بر اساس تحلیل گونه های شاخص (IV) وجود چهار اجتماع گیاهی رو زمینی با ترکیب گونه های شاخص متمایز شامل تیپ راش Fagus orientalis با زیر اشکوب همیشک Danae racemosa ، راش –پلت Acer velutinum ، راش با زیر اشکوب علف جیوه Mercurialis perennis و راش با زیر اشکوب سیاه گیلهVaccinium arctostaphylos را تایید می کند .
امید اسماعیل زاده, سید محسن حسینی, منصور مصداقی , مسعود طبری , جهانگرد محمدی
PDF
حوضه آبخیز سد کرج به عنوان مهم ترین منبع تامین کننده آب شرب شهر تهران و مناطق پیرامون آن در سال های اخیر با کاهش کیفیت آب مواجه بوده است . دراین تحقیق از ارزیابی توان اکولوژیک با استفاده از تکنولوژی GIS برای تعیین تناسب بین کاربری های موجود، تجزیه و تحلیل میانگین ده ساله (1377- 1386) پارامترهای الودگی آب برای شناسایی وضعیت کیفیت آب رودخانه و تحلیل SWOT’ برای تعیین تهدیدهای کیفیت آب حوضه و فرصت های بهبود آن استفاده شده است. نتایج این روش ها در فرایندی سلسله مراتبی برای پهنه بندی پتانسیل آلوده کنندگی حوضه آبخیز سد کرج تلفیق شده است. بر این اساس حوضه آبخیز سد کرج در قالب 5 طبقه (پتانسیل آلوده کنندگی بسیار کم، کم ، متوسط ، زیاد و بسیار زیاد) پهنه بندی گردید. این پهنه بندی می تواند فرایند تصمیم گیری برای کاهش پتانسیل آلودگی پهنه های حوضه را با توجه به محدودیتهای هزینه و زمان تسهیل کند.
الهام قاسمی زیارانی, شهرزاد فریادی
PDF
تالاب خرمشهر (ناصری) یک تالاب انسان ساخت در حدود 17 کیلومتری شمال خرمشهر است که در نتیجه تخلیه زه آب های کشاورزی ، در سال 1378 شکل گرفت . در این مطالعه 7 دوره سرشماری نیمه زمستانه پرندگان تالاب که با روش شمارش کل انجام شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها، تقریبا افزایش تعداد گونه جمعیت و تراکم پرندگان از سال 1380 ال 1386 را نشان می دهد. در این محدوده زمانی بیشترین غنای گونه ای در سال 85 با 32 گونه و بیشترین جمعیت سرشماری شده در سال 86 (194464 قطعه ) دیده شد. چنگر معمولی (Fulica atra) با 75000 قطعه در سال 86، فراوانترین گونه مشاهده شده در همه سرشماری های صورت گرفته بود. بیشترین شاخص تنوع شانون اندازه گیری شده در 7 دوره سرشماری ، متعلق به سال 86 (H'=2.27) بوده که می تواند نشانه ای از توزیع همگن تر جمعیت بین گونه ها ، در مقایسه با سال های پیش از آن باشد . تالاب خرمشهر با برخی معیارهای گروه B کنوانسیون رامسر مطابقت دارد. هم چنین این تالاب با چند معیار انتخا ب IBA همخوانی داشته ( بویژه معیار 2 طبقه 2) و می تواند جهت انتخاب به عنوان یکی از مناطق مهم پرندگان ، مورد بررسی دقیقتر قرار گیرد. با استفاده از 5 معیار پرندگان ، ماهیان، عوامل تهدید کننده ، مسایل اقتصادی – اجتماعی و موقعیت حفاظتی ، مشخص شد که این تالاب در بین 75 مهم کشور ، در جایگاه 63 پس از تالاب خرم قرار می گیرد
اردشیر امینی , رحیم الوندی, خدیجه خاک جسته, روشنا بهباش
PDF
در طول فصل تخم گذاری صفات مهم زیست سنجی از قبیل طول و عرض مستقیم لاک پشتی ، وزن ، طول و عرض منحنی لاک پشتی ، طول لاک شکمی ، طول دم و صفات تولید مثلی از جمله تعداد کل تخم ها، تعداد تخم ها ی غیر نرمال و نرمال ، وزن و قطر تخمهادر 41 لاک پشت عقابی Eretmochelys imbricate از اواسط اسفند 1384 تا خرداد 1385 اندازه گیری شد . فقط 49% از لاک پشت های زیست سنجی شده تخمگذاری نمودند. آنالیز دانه بندی در نقاط تخم گذاری نشان داد که سواحل دارای سایز دانه بندی بین 2 تا 063/0 میلی متر بوده و موفقیت لانه گزینی در نقاطی با دانه بندی بین 25/0 تا 125/0 میلی متر بالاتر بود. میانگین وزن و طول مستقیم 45/44 کیلوگرم و 22/65 سانتی متر بوده که در مقایسه با لاک پشت های عقابی در سایر جزایر ایرانی و منطقه خلیج فارس مشابه بوده ولی نسبت به سایر نقاط جهان از میانگین طولی و وزنی پایین تری برخوردار بودند. توزیع طولی ووزنی نشان داد لاک پشت های مراجعه کننده برای تخم گذاری دارای سنین مختلفی بودند. میانگین کل تعداد تخم ها 92 عدد و میانگین قطر و وزن تخم ها 18/37 میلی متر و45/30 گرم بود که در مقایسه با سایر جزایر ایرانی و منطقه خلیج فارس مشابه بوده ولی در مقایسه با سایر نقاط جهان دارای میانگین تعداد کل تخم پایین تر و میانگین قطر و وزن تخم بالاتری بودند در نهایت چنین نتیجه گیری می شود که لاک پشت های جزیره هرمز و حتی منطقه خلیج فارس از نظر اندازه کوچک تر از سایر نقاط جهان بوده و تعداد تخم های کم تری نیز می گذراند ولی اندازه تخم ها و در نتیجه اندازه نوزادها بزرگتر بوده که تا حدودی می تواند در افزایش شانس بقاء نوزادان تاثیر گذار باشد .
مهران لقمانی , احمد سواری , حاجی قلی کمی, پروین صادقی
PDF