دوره 6, شماره 4

زمستان 1387

فهرست مطالب

علوم پایه

جهت مطالعه تنوع زیستی ماهیان رودخانه هراز در استان مازندران (حوضه جنوب دریاي خزر ) از آبان 1378 لغایت مرداد 1379 بطور فصلی نمونه برداري انجام شد. 5 ایستگاه در رودخانه انتخاب شد. در مجموع 522 نمونه ماهی صید و بررسی شد. 20 گونه ماهی شناسایی شده، متعلق به 9 خانواده سگ ،(Cyprinidae) کپور ماهیان ،(Petromyzontidae) دهان گردان گاو ،(Salmonidae ) آزادماهیان ،(Cobitidae) ماهیان جویباري سگ ماهیان جویباري( (Mugilidae ) کفال ماهیان ،(Gobiidae) ماهیان سه خاره ماهیان ،(Poeciliidae ) گامبوزیا ماهیان ،(Balitoridae 67 درصد از کل / می باشند. خانواده کپورماهیان 2 (Gasterosteidae) گونه ها را به خود اختصاص داده بود. از مجموع گونه هاي شناسایی شده 70 درصد از گونه ها، ساکن در رودخانه و 30 درصد مهاجر (از دریا به رودخانه) می باشند. از 20 گونه شناسایی شده ، گونه هاي قزل آلاي رنگین ،(Carassius auratus) کاراس ،(Oncorhynchus mykiss) کمان Gasterosteus ) ماهی سه خاره ،(Liza saliens) کفال پوزه باریک غیر بومی می (Gambusia holbrooki) و گامبوزیا (aculeatus باشند تنوع گونه اي ماهیان با استفاده از نمایه شانون، مقدار انتخاب غذایی بر اساس نمایه ایولو و همپوشانی نیچ غذایی بر اساس نمایه هورن محاسبه شد.
رضا بناگر, محمود کرمی, بهرام حسن زاده کیابی, سید محمود قاسمپوري
PDF
اکثر شهرهای بزرگ هزینه های سنگین اجتماعی، اقتصادی ، آموزشی و ... را در اثر دگرگونی های ناشی از مهاجرت روستائیان به شهرها متحمل می شوند واغلب ساکنین به علت عدم وجودمحیط زیست سالم ( محیطی منطبق بر امکانات – نیازها و اهداف جامعه سالم ) و عدم مدیریت مناسب در رنج و زحمت به سر می برند. در اثر تحولاتی چون صنعتی شدن جوامع ، و به خصوص در کشور ما در اثر برنامه هایی در زمینه سیاسی – اقتصادی و اجتماعی ،اغلب باعث حرکت های جمعیت و رشد قطب های شهری و تمرکزهای ناشی از آن شده است که نتیجه آن ایجاد و احداث مجموعه های جدید زیست محیطی به صورت های مختلف برنامه ریزی شده و خودرو بوده است . چگونگی استفاده از اراضی شهری موضوعی کالبدی و اداری نیست ، بلکه داراری ابعاد مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، محیطی و فرهنگی نیز می باشد و لذا به مطالعات همه جانبه و برنامه ریزی آگاهانه و سنجیده ای نیاز دارد. جدیدترین نسل طرح های کاربری زمین که امروزه بیشتر کوشش ها بر روی تهیه و تدوین آن ها متمرکز است، طرح هایی هستند که مضمون اصلی و کلیدی آنها ایجاد پیوند میان فرآیندهای طراحی کاربری زمین و سیاست گذاری برای انواع کاربری های شهری است.
سعید میرریاحی
PDF
با توجه به مزایای چند سازه چوب- پلاستیک و گسترش تولید و مصرف این فراورده در کشورهای در حال توسعه ، تحقیق حاضر با هدف بررسی امکان ساخت این چند سازه با خواص فیزیکی و مکانیکی مورد نظر استاندارد ملی ایران، با استفاده ازماده پلیمری پلی اتیلن ترفتالات ضایعاتی به انجام رسیده است. نمونه های آزمایشی در ابعاد سطح 450× 450 و با ضخامت های 5 و 10 میلی متر ساخته و آزمایش شدند. با توجه به استفاده از ماده پلی اتیلن ترفتالات (پت) ضایعاتی برای اولین بار در ترکیب چوب- پلاستیک و در نتیجه نبود هیچ گونه اطلاعات اولیه دراین زمینه ، ابتدا به ساخت و آزمایش نمونه هایی با ضخامت های 5، 10 و 16 میلی متر و ذرات چوبی متفاوت از نظر ابعاد، پرداخت شد ؛ پس از مشخص شدن خواص مناسب نمونه هایی با ضخامت 5 میلی متر که در آنها از خاک اره استفاده شده بود، در قالب فراوری هایی اثر سطوح مختلف متغیرهای میزان پت ، پلی اتیلن، زمان پرس و لایه ای بودن بر خواص فیزیکی و مکانیکی نمونه ها بصورت مستقل و متقابل بررسی و فراوری های در نظر گرفته شده نیز از نظر خواص مذکور با یکدیگر مقایسه شدند. تکرار در نظر گرفته شده برای هر فراوری پنج بار ، آزمایش های خواص فیزیکی شامل جذب آب نمونه ها و واکشیدگی ضخامت پس از 2 و 24 ساعت و آزمایش های خواص مکانیکی شامل مقاومت خمشی و چسبندگی داخلی می باشند. بر اساس نتایج به دست آمده ، بهترین خواص فیزیکی و مکانیکی درنمونههای لایه ای با ضخامت 5 میلی متر و ترکیب 10% پلی اتیلن در لایه میانی ، 20% پت ضایعاتی در لایه های سطحی و 70% خاک اره در دمای پرس C 200 و زمان 180 ثانیه مشاهده شد این ترکیب شامل 90% مواد ضایعاتی و 10% مواد دست اول می باشد .
محمد غفرانی
PDF
دفن بهداشتی پسماندهای شهری مثل هر پروژه مهندسی دیگر ، به اطلاعات پایه و برنامه ریزی دقیق نیازمند است. انتخاب فاکتورهای متعدد سبب تعدد لایه های اطلاعاتی شده و کوششها برای یافتن راه حلی مناسب برای تحلیل بر روی تعداد زیاد لایه های اطلاعاتی و اخذ نتیجه صحیح ، تصمیم گیران را به طور ناخودآگاه به سمت و سوی استفاده از سیستمی سوق میدهد که علاوه بر دقت بالا از نظر سرعت عمل و سهولت انجام عملیات در حد بالایی قرار داشته باشد. امروزه سیستم های اطلاعات جغرافیایی ، به طور گسترده قابلیت بکارگیری در برنامه ریزیهای زیست محیطی و مسائل مهندسی را دارا میباشند. دراین تحقیق ضمن استفاده از تصاویر ماهواره ای SPOT از لایه های متعدد اطلاعاتی نظیر نقشه شیب منطقه ، نقشه کاربری اراضی ، نقشه زمین لغزش ، نقشه خطوط ارتباطی ، لایه فاصله از مراکز شهری و فرودگاه دیگر مناطق مهم حاشیه شهر ، نقشه خاک منطقه ،نقشه شبکه هیدروگرافی وآبهای زیرزمینی ، جهت باد غالب و... برای مکانیابی محل دفن پسماند شهر تبریز استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که شرائط اعمال شده در روش بولین، از عدم اطمینان کمتری برخوردار میباشد و با توجه به محدودیتهای قطعی که در آن اعمال میشود، مناطق مکانیابی شده نسبت به روشهای مبتنی بر منطق فازی ، دارای تعداد پارامتر کمتری میباشند اما در بررسی دو روش فازی اعمال شده در این تحقیق WLC)و(OWAمشخص گردید که روش Weighted Linear Combination(WLC) علیرغم سادگی آن ، دارای معایبی میباشد، از جمله اینکه با بیش برآورد همراه است در حالی که الگوریتم Ordered Weight Analysis (OWA) با استفاده از وزنهای درجه ای این قدرت را به تصمیم گیر میدهد که عوامل مهمتری را که از نظر او مسئله مکانیابی را بیشتر تحت تاثیر قرار میدهند با همان اهمیت در مسئله قرار دهد. در اثر این برتری نتیجه حاصل از مکانیابی به روش OWA دارای قدرت تفکیک بهتری میباشد.
علی اکبر متکان, علیرضا شکیبا, سید حسین پور علی, حسین نظم فر
PDF
یکی از ویژگی های خاص اکولوژی سیمای سرزمین که آن را از سایر شاخه های علم اکولوژی جدا می سازد استفاده از مفاهیم فضایی به عنوان اصول پایه در برنامه ریزی محیط است .در این مقاله سعی شده تا کاربرد این علم که از جوانترین شاخه های علم اکولوژی است درجهت حفاظت از رودخانه های شهری و کاهش ناپایداری آنها مورد بررسی قرار گیرد تا از تخریب و ساده شدن این الگوی پیچیده طبیعی در توسعه های کالبدی شهر جلوگیری گردد. عدم توجه به ملاحظات و نگرشهای محیطی در برنامه ریزی های شهری و ساده سازی الگوهای طبیعت در بستر شهر ی از جمله الگوی دره ها، رودخانه ها، لبه های جنگلی ، حاشیه سواحل سبب تغییر فرایند های شکل دهنده آنها و در نهایت آسیب جدی به سامانه های طبیعیشان می شود. روش مطالعه در این تحقیق در بخش مبانی نظری تحلیلی – تفسیری است که از طریق تفسیر مبانی نظری در رابطه با موضوع تحقیق سعی در تعیین شاخص های گسترش فعالیتهای انسانی و واحدهای بیوفیزیکی در مقیاس شهری دارد روش مطالعه در بررسی خصوصیات سیمای سرزمین در موضوع خاص مورد مطالعه یعنی رودخانه خشک شیراز بر مبنای ارزیابی کیفی است . در انتها راهبردهایی جهت حفاظت و مرمت حاشیه رودخانه ارائه شده است. این رهیافت اگرچه بر رودخانه و حواشی آن تمرکز دارد ولی در حقیقت روشی در اصلاح ساختار سیمای سرزمین شهر می باشد .
لیلا کوکبی, بهناز امین زاده
PDF
هدف از این تحقیق ایجاد روشی جهت بررسی ظرفیت برد محیط زیست اکوسیستم شهری با هدف لحاظ نمودن کنترل و پایش فضایی سلامت اکوسیستم شهری در فرایند برنامه ریزی و مدیریت پایدار کلانشهرها می باشد. بدین منظور ، روشی جهت بررسی شاخصهای فضایی ظرفیت برد تولید زباله در کلانشهرهامعرفی شده و سپس در زونهای (نواحی ) کلانشهر تهران برای سال 1382 مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. یافته های حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که در 35 ناحیه (30%) میزان درجه ظرفیت برد نهایی شاخص های تولید زباله از حد آستانه گذشته و در وضعیت بحرانی است (DCC=5) در 23 ناحیه (20% نواحی ) میزان درحد بسیار زیاد تابحرانی (5-4) و در 48 ناحیه (42%) درحد متوسط تا زیاد (4-3) می باشد که غالبا در نواحی حاشیه ای شهر تهران واقع شده اند . تعداد 9 ناحیه (8%) نیز دارای درجه ظرفیت برد کم تا متوسط (3-2) می باشند. در هیچ ناحیه ایی میزان ظرفیت برد نهایی شاخص های تولید زباله در حد مطلوب نیست
نادیا عباس زاده تهرانی
PDF
حوضه آبخیز زاخرد با وسعتی معادل 23/82 کیلومتر مربع در قسمت شمال غرب شهرستان شیراز و شرق شهرستان کازرون در استان فارس واقع گردیده است.ارزیابی توان اکولوژیکی سرزمین به عنوان هسته مطالعات محیط زیست و به عنوان پیشگیری و حتی درمان بحران های زیست محیطی به شمار می رود. از این رو پیش از اجرای توسعه ، تعیین توان اکولوژیک سرزمین برای کاربری های مختلف ضروری است . در ارزیابی حوضه زاخرد از روش مک هارگ (Mc Harg) مدل اکولوژیکی توسعه روستایی مخدوم 1380 و ابزارGIS استفاده شده است . در قالب این فرآیند، ابتدا منابع محیط زیستی منطقه شناسایی گردید. سپس با تلفیق و رویهم گذاری لایه های اطلاعاتی در سامانه Arcview نقشه یگان های اکولوژیکی منطقه به همراه جدول ویژگی های واحد، ایجاد و نسبت به ارزیابی توان منطقه اقدام و مناطق مستعد برای توسعه روستایی مشخص گردید.نتیجه بررسی نشان می دهد که با در نظر گرفتن تمامی پارامترهای اکولوژیکی تمامی منطقه برای توسعه روستایی نامناسب است ولی با حذف پارامتر ارتفاع که آخرین اولویت را در مدل اکولوژیکی مخدوم به خود اختصاص داده ، حدود 49/8 % اراضی برایتوسعه روستایی دارای توان مناسب (درجه 2) و 51/91% دیگر از توان نامناسب برای کاربری روستایی برخوردار می باشند. به منظور تکمیل ارزیابی اکولوژیکی ، ارزشگذاری نیازها، امکانات وشاخص های اقتصادی – اجتماعی موجود منطقه انجام شد. در این راستا سه پهنه زاخرد، الیاس آباد و همت آباد برای تعیین الویت توسعه روستایی مشخص گردید نتایج بدست آمده آشکارمی سازند که پهنه همت آباد از اولویت بالاتری برخوردار می باشد.
سولماز دشتی, سید مسعود منوری, غلامرضا سبز قبائی
PDF
در مطالعات به روش سنتی و بررسی های خاکشناسی برای اندازه گیری و تخمین پارامترهای مختلف خاک از قبیل فلزات سنگین موجود در خاک، تبدیل اطلاعات نقطه ای به سطح ، امری اجتناب ناپذیر است. اما امروزه بکارگیری تکنیکهای GIS که از جمله آنها ، روش درون یابی می باشد. درتحقیق حاضر از روش Ordinary Kriging برای برآورد مقدارکادمیوم موجود در خاک های منطقه مرکزی ایران واقع در استان اصفهان استفاده شد. سپس با استفاده از قابلیتهای GIS نقشه تخمین توزیع مکانی کادمیوم کل در ناحیه مورد مطالعه ترسیم و جهت تعیین مناطق آلوده از نظر میزان کادمیوم ، طبقه بندی شد. نتایج آنالیز واریانس نشان داد که کاربری تاثیرمهمی بر روی کادمیوم کل موجود در خاک دارد .بطوریکه در کاربری شهری و صنعتی ، میانگین این فلز سنگین به طور معنی داری بیشتر از میانگینش در سایر کاربریها بود. این امر موید این مطلب است که فعالیتهای انسانی به عنوان عمده ترین عامل افزایش دهنده فلزات سنگین موجود در خاک می باشد. بررسی نتایج آمار توصیفی کادمیوم کل و مقایسه آن با مقادیر پیشنهادی استانداردهای مجاز دیگرنشان داد که خاک منطقه از لحاظ مقدار کادمیوم موجود در آن دارای آلودگی غیر مجاز است . با استفاده از تصویر سنجنده ETM+ و بهره گیری از تکنیک بسیار برجسته Spectral unmixing پوشش گیاهی منطقه به روز استخراج گردید و با انطباق نقشه آلودگی خاک و پوشش گیاهی میزان گسترش آلودگی در مناطق مختلف پوشش گیاهی مشخص گردید.
علی اکبر متکان, آزاده کاظمی, محمدرضا گیلی, داود عاشورلو
PDF
متریک های سیمای سرزمین ابزارهای کمی ساز وضعیت سیمای سرزمین هستند که گوناگونی فراوان آنها باعث کاربرد گسترده آنها در برنامه ریزی محیط زیستی سیمای سرزمین می شود. یکی ازکاربرد متریک ها ارزیابی سریع پیامد فعالیت های انسان در مقیاس سیمای سرزمین است. که به کمک آن در کوتاه ترین زمان ممکن شدت تخریب سرزمین را می توان مشخص کرد. دراین مقاله برای کمی سازی وضعیت سیمای سرزمین ابتدا متریک های توزیع فضایی لکه ها در سیمای سرزمین( مانند : SDI; Shannon Diversity Index ) و ترکیب بندی لکه ها ( مانند : TE; Total Edge ) در نظر گرفته شدند. سپس ، با استفاده از مدلی تخریب و درجه قرمزی در حوزه آبخیز سفید رود در استان گیلان مشخص شد که از 8 واحد کاری (زیرحوزه) واحدهای 1.8 و 3 دچار بیشترین تخریب در مقیاس سیمای سرزمین شده اند. برخوردار بوده اند از میان هشت متریک سیمای سرزمین استفاده شده در این تحقیق، متریک SDI(شاخص تنوع شانون) ، ED (میزان محیط به مساحت ) و NumP (مجموع تعداد لکه ) دارای بیشترین درجه همبستگی ( R2به ترتیب 85/0 ، 75/0 و 8/0 ) با میزان درجه قرمزی تصویر ماهواره ای در محدوده مورد مطالعه بوده اند .
نوشین خزاعی, فرود آذری دهکردی
PDF
تحقیق حاضر حاصل یک سال مطالعه میدانی است که جهت ارزشیابی نیازهای تفرجگاهی مردمی که از پارک جنگلی سی سنگان بازدید نموده اند صورت پذیرفت . دراین تحقیق از روش کلاوسون که یکی ازمتداول ترین روش های بررسی تفرجگاه ها در جهان است و برای ارزشیابی انواع سیستم های تفریحی به کار گرفته می شود جهت آگاه شدن از نظرات مردم بهره جسته و با تنظیم پرسشنامه هایی ازنوع خود ایفا اقدام به بررسی گردید . پرسشنامه باتعداد 21 سوال تنظیم و با تکمیل 2500 نسخه از آن از طریق توزیع و مصاحبه حضوری به مدت یک سال از تیرماه تابستان 1384 تا اواخر خرداد ماه 1385 به طول انجامید. توزیع پرسشنامه ها در طول سال به گونه ای بوده است که روزهای تعطیل ، اواسط و اوایل هفته را در هر فصل تحت پوشش قرار می داد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که مردها و متاهلین بیشترین افراد بازدید کننده را تشکیل می دهند.اکثر بازدید کنندگان از قشر تحصیلکرده جامعه می باشند که از نظر مالی وضعیت متوسط و خوبی داشته و در دستگاه دولت و بخش خصوصی اشتغال دارند. بیشتر بازدید کنندگان در کلاس سنی 40-20 سال قرار دارند و اغلب آنها در فصول بهار و تابستان از این پارک بازدید می نمایند. استفاده کنندگان غالبا به صورت گروهی به پارک می آیند و بیشتر آنها مایلند که اوقات فراغت خود را در مناطق جنگلی یا کنار دریا بگذرانند. حفظ حالت طبیعی پارک، عدم وجود تاسیسات و تسهیلات مناسب و ناکافی بودن امکانات موجود در پارک مورد تایید اغلب افراد بازدید کننده بوده است. برای بهبود امکانات پارک، اکثر بازدید کنندگان مایل به پرداخت ورودیه هستند و تقریبا تمام گردشگران تاکید به رسیدگی پارک ازنظر بهداشتی دارند.
بهمن شمس, حمید گشتاسب میگونی, بهاره چشمه خاور
PDF
شنگ (Lutra lutra) پستانداری نیمه آبزی از خانواده Mustelidae است که در راس هرم غذایی قرار دارد. رودخانه جاجرود در شرق تهران یکی از زیستگاه های این جانور است که در این پژوهش موردتوجه قرار گرفته است. این رودخانه به طول تقریبی 140 کیلومتر از دامنه جنوبی البرز مرکزی سرچشمه گرفته و در نهایت از مسیل شریف آباد پس از مصارف آبیاری وارد دشت ورامین می شود. برای بررسی وضعیت پراکنش شنگ در منطقه موردمطالعه از روش استاندارد استفاده شد. اساس این روش بر مبنای بررسی نمایه های گونه است به این ترتیب 16 ایستگاه مطالعاتی در امتداد رودخانه و در فواصل حداقل حدود 5 کیلومتری انتخاب و در امتداد 600 متر نمایه های شنگ، برخی ویژگی های زیستگاه مانند پوشش گیاهی و عرض رودخانه مورد بررسی قرار گرفت. مطابق نتایج به دست آمده 599 نمایه مختلف شنگ ( سرگین ، ردپا، لانه ، مکان غلتیدن و محل گذر) شناسایی شد که سرگین بیشترین فراوانی نمایه را به خود اختصاص داد (n=316) تنها در 6 ایستگاه نمایه های شنگ مشاهده و سه هسته مرکزی برای این جانور در رودخانه جاجرود شناسایی شد
روح الله میرزایی, محمود کرمی, افشین دانه کار, اصغر عبدلی
PDF
جهت مطالعه تنوع زیستی ماهیان رودخانه هراز در استان مازندران (حوضه جنوب دریای خزر) از آبان 1378 لغایت مرداد 1379 بطور فصلی نمونه برداری انجام شد. 5 ایستگاه در رودخانه انتخاب شد. در مجموع 522 نمونه ماهی صید و بررسی شد. 20 گونه ماهی شناسایی شده ، متعلق به 9 خانواده دهان گردان (Petromyzontidae) ، کپور ماهیان (Cyprinidae) ، سگ ماهیان جویباری (Cobitidae)، آزاد ماهیان (Salmonidae) ، گاو ماهیان (Gobiidae) ، کفال ماهیان(Mugilidae) ، مگ ماهیان جویباری (Balitoridae) ، گامبوزیا ماهیان Poeciliidae) ، سه خاره ماهیان (Gasterosteidae) می باشند. خانواده کپور ماهیان 2/67 درصداز کل گونه ها را به خود اختصاص داده بود. ازمجموع گونه های شناسایی شده 70 درصد ازگونه ها، ساکن در رودخانه و 30 درصد مهاجر ( ازدریا به رودخانه) می باشنداز 20 گونه شناسایی شده ، گونه های قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) ، کاراس (Carassius auratus) ، کفال پوزه باریک)Liza saliens) ، ماهی سه خاره Gasterosteus aculeatus و گامبوزیا (Gambusia holbrooki) غیر بومی می باشند تنوع گونه ای ماهیان با استفاده از نمایه شائن ، مقدار انتخاب غذایی بر اساس نمایه ایولو و همپوشانی نیچ غذایی بر اساس نمایه هورن محاسبه شد.
غلام رضا بناگر, محمود کرمی, بهرام حسن زاده کیابی, سید محمود قاسمپوری
PDF
همزیستی گیاهان با میکروارگانیسم ها و سایر موجودات زنده موجب حفظ و پایداری گونه های گیاهی و حفظ جوامع گیاهی می گردد. میکوریز یکی از سودمندترین همزیستی ها می باشد که در آن گیاه میزبان و قارچهای همزیست بطور متقابل فایده می برند. تنوع قارچهای همزیست و روابط پیچیده بین جوامع گیاهی با جوامع قارچی موضوع مطالعات گسترده ای بوده است باتوجه به تنوع گونه های گیاهی در استان کرمان واهمیت قارچهای میکوریزی در ایجاد همزیستی با گیاهان مختلف ، در مطالعه حاضر گونه های گیاهی متعلق به 10 خانواده از 11 نقطه استان کرمان مورد بررسی قرار گرفتند. بطور کلی 14 گونه گیاهی بعنوان گیاهان غالب شناسایی گردید و از نظر فرم رویشی و درصد چیرگی بررسی شدند . مطالعه در صد همزیستی میکوریزی و شمارش جمعیت هاک در ریزوسفر گیاهان نشان داد که بالاترین درصد همزیستی و حضور میکوریز برابر 37/84 متعلق به گیاه Juniperus excelsa و کمترین میزان همزیستی برابر 22/37 مربوط به گیاه Euphorbia gedrosiaca بود و گیاهان خانوادهChenopodiaceae فاقد همزیستی میکوریزی بودند. تراکم جمعیت هاگ در ریزوسفر گونه های مختلف بین 0 تا 06/15 در هر گرم خاک متفاوت بود با اینحال بین تعداد هاگ و میزان آلودگی ریشه همبستگی مثبت و معنی دار مشاهده شد. pH خاک نقاط جمع آوری دارای اختلاف معنی دار بودند و در محدوده 8- 7 نوسان داشتند بین pH و میزان همزیستی میکوریز و تعداد هاگ همبستگی مثبت وجود داشت قارچ های میکوریزی همزیست شده با گیاهان مورد مطالعه شناسایی شدند که متعلق به گونه های مختلف جنس Acaykisogira m Gkinys و Entrophospora بودند
اعظم سادات نوری, خسرو منوچهری کلانتری, مظفر شریفی, فرزین ناصری, عباس طاهرنژاد
PDF