دوره 7, شماره 3

پاییز 1388

فهرست مطالب

علوم پایه

به منظور بررسی تاثیر رطوبت خاک بر عملکرد کمی و درصد اسانس گیاه دارویی بومادران Achillea millefolium L. آزمایشی در منطقه کرج انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل آبیاری کامل ( بدنن تنش آبی ) و همچنین اجرای عملیات آبیاری بر اساس 30 (تنش ملایم )، 60 (تنش متوسط) و 90(تنش شدید) میلی متر تبخیر از سطح تشت تبخیر کلاس A بود که در مقایسه با تیمار بدون آبیاری (دیم) به عنوان شاهد مورد بررسی قرار گرفتند. تیمارها در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار آزمون شدند. نتایج مربوط به سه سال آزمایش با استفاده تجزیه مرکب مورد بررسی قرار گرفتند. زمان اعمال تیمارها از ابتدای رشد و پس از استقرار گیاه ، تا انتهای دوره رشد در مزرعه بودبه این منظور پس از رسیدن به سطح تبخیر هر کدام از مقادیر ذکر شده از تشت تبخیر، بلافاصله به وسیله کنتور نسبت به افزایش رطوبت خاک تا حد ظرفیت زراعی اقدام شد. همچنین میزان رطوبت موجود در خاک با استفاده از توزین نمونه های تر و خشک خاک در هر کدام از کرت های آزمایشی نیز اندازه گیری گردید . با توجه به نتایج حاصل از تجزیه مرکب سه ساله آزمایش مشخص گردید که اثر سال ، مقدار آب آبیاری و همچنین اثر متقابل سال در مقدار آب آبیاری بر عملکرد بیولوژیک، عملکرد گل ، شاخص برداشت و درصد اسانس معنی دار بود. مقایسه میانگین ها نشان دادند که در سال اول ، عملکرد گل معادل 70/1169 کیلوگرم در هکتار بود که نسبت به سال سوم اختلاف معنی دار داشت. نتایج سه ساله آزمایش مشخص نمود ، بیشترین مقدار گل در تیمار آبیاری کامل تولید گردید که معادل 60/1360 کیلوگرم در هکتار بود که با تیمار تنش ملایم اختلاف معنی دار نداشت . اثر متقابل سال در مقدار آب آبیاری مشخص نمود تیمار آبیاری کامل در سال دوم ، بیشترین عملکرد گل را معادل 57/2151 کیلو گرم در هکتار تولید نمود . بیشترین شاخص برداشت(نسبت وزن گل به اندام هوایی )معادل 01/22 درصد ، در تیمار تنش ملایم از سال اول مشاهده شد. بیشترین درصد اسانس نیز در تیمار تنش شدید در سال دوم بدست آمد که معادل 58/0 درصد بود و نسبت به سایرین اختلاف معنی دار داشت . آزمایش انجام شده نشان داد که آبیاری کامل و همچنین تنش شدید آب موجب کاهش عملکرد گل و اسانس شد. در حالی که اعمال تنش ملایم و متوسط، موجب افزایش عملکرد گل و درصد اسانس گردید. این مطلب مبین استفاده بهینه از منابع آبی در تولید بومادران می باشد
ابراهیم شریفی عاشور آبادی , محمد حسین لباسچی , بهروز نادری , بهاره الهوردی ممقانی
PDF
گسترش شهرنشینی و توسعه شهرها به همراه افزایش شتابان جمعیت و توسعه فعالیت های صنعتی با مصرف بی رویه سوخت های فسیلی به شدت آلودگی ها را افزایش داده است که عواقب آن در درجه اول به صورت امراض و بیماری های تنفسی ، تشدید بیماری های قلبی و ریوی ، متوجه ساکنان شهرها می شود و در مرحله بعد ، به عنوان عاملی در تشدید نوسانات اقلیمی و تاثیرات زیست محیطی نقش ایفا می نماید. در تحقیق حاضر از 2 نوع داده برای بررسی رابطه بین عناصر و مولفه ها استفاده شده است . اولین داده مورد بررسی عناصر اقلیمی در طول دوره آماری 51 ساله از 2003- 1952 میلادی ، بصورت سه دوره 17 ساله ، پاک (69- 1952) ، دوره میانی ((86-1970) و دوره آلوده (2003-1987) می باشد که نوسانات و تحولات اقلیمی در این سه دوره با یکدیگر مورد مقایسه قرارگرفته شده است دومین متغیر یا داده مورد مطالعه، نوع و میزان آلاینده های شهر تهران در طول دوره آماری 2003-1997 و به صورت میانگین سالانه می باشد .در مجموع بعد از محاسبات مختلف این نتیجه حاصل گردید که اقلیم شهر تهران در دوره آلوده نسبت به دو دوره قبل از نوسان بیشتری برخوردار بوده و نوسانات اقلیم منطقه در دوره آلوده به صورت افزایش دما، افزایش پتانسیل سیلاب خیزی و تغییر اقلیم بسوی وضعیتی گرم و مرطوبتر می باشد
غلامرضا روشن , فرامرز خوش اخلاق , سعید نگهبان, جعفر میرکتولی
PDF
در دهه های اخیر که مخاطرات زیست محیطی ناشی از فعالیت های ا قتصادی به یک موضوع بحث برانگیز تبدیل شده است؛ برخی معتقدند برای دستیابی به محیط زیست سالم تر ، کاهش آلودگی و ریشه کن کردن فقر ، رشد اقتصادی لازم است. در اقتصاد محیط زیست ، رابطه به شکل U معکوس بین درآمد سرانه و آلود گی به منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) معروف است . لذا در این مطالعه به بررسی فرضیه منحنی زیست محیطی کوزننتس برای کشورهای عضو اوپک پرداخته شد . CO2 به عنوان یک آلاینده انباره برای آزمون فرضیه (EKC) مورد استفاده قرار گرفت. بررسی با استفاده از داده های ترکیبی (پانل ) دوره 2006- 2001 انجام شد.نتایج آزمون ایستایی نشان داد که متغیرهای مدل ناایستا می باشند. لذا برای بررسی وجودهم انباشتگی بین متغیرها، آزمون هم انباشتگی پدرونی انجام شد.نتایج این آزمون وجود ارتباط بلند مدت بین متغیرها را تایید کرد. بر اساس آزمون هاسمن نیز مدل اثر ثابت در مقابل مدل اثر تصادفی پذیرفته و منحنی زیست محیطی کوزنتس برای کشورهای عضو اوپک پذیرفته نشد و در واقع میزان انتشار CO2 در این کشورها در فرایند رشد اقتصادی به طور مستمر افزایش می یابد .
سمیه امیرتیموری, صادق خلیلیان
PDF
مدیریت بقایای گیاهی یکی از گزینه های در دسترس برای پایدارسازی سامانه های کشاورزی است . به منظور بررسی تغییرات غلظت نیترات و آمونیوم خاک در اثر کاربرد بقایای پنبه و سویا یک آزمایش انکوباسیونی هوازی با استفاده از لایه 30-0 سانتی متری خاک سیلتی – رسی – لومی انجام شد . بدین منظور نمونه خاک با بقایای سویا ، پنبه و پنبه + اوره (جهت ممانعت از غیر متحرک شدن نیتروژن) به مقدار لازم جهت تامین 150 کیلوگرم نیتروژن کل (کجلدال) مخلوط شد. نمونه ها به مدت 175 روز و در شرایط کنترل شده و دمای 25 درجه سانتی گراددر معرض انکوباسیون قرارگرفتند . میزان نیترات و آمونیوم و جمعیت باکتری ها، اکتینومایست ها و قارچ ها در 7، 14، 28، 67،109، و 175 روز پس از آغاز آزمایش اندازه گیری شدند. نتایج تحقیق موید پویایی تغییرات جمعیت های میکروبی و برتری غیر معنی دار بقایای پنیه بر بقایای سویا از جنبه نیترات و آمونیوم تجمعی آزاد شده بود. در تمام موارد اضافه کردن کود نیتروژن به بقایای پنبه موجب برتری این تیمار در آزاد سازی نیتروژن و آمونیوم شد. این نتایج بر اساس نسبت C:N سویا و پنبه قابل توجیه نبود ومشخص شد که ظاهرا درصد لیگنین این بقایا در آزاد سازی نیتروژن از باقایا موثرتر بود ، چرا که درصد لیگنین به 6/1 -7/0 درصد و درصد لیگنین سویا حدود 14 درصد است . دراین تحقیق رابطه آزاد شدن نیترات و آمونیوم با جمعیت های میکروبی در جریان فرایند تجزیه مورد تحلیل قرار گرفته است.
بهنام کامکار, رضا قربانی نصرآبادی, سید مجید عالیمقام, طیبه ابراهیمی
PDF
این تحقیق در صدد است الگوی روش شناختی جدیدی را برای شبیه سازی دینامیک کاربری اراضی شهری با استفاده از سنجش از دور، GIS و مدل سلول های خودکار فراهم نماید. آزمایش این مدل برای شبیه سازی تغییرات کاربری اراضی شهری یکی از شهرهای میانی ایران(شهرکرد) وبرای یک دوره زمانی 35 ساله انجام گرفت. احتمالات تبدیل کلی از روش زنجیره های مارکف وهمچنین جداول شرایط منحصر به فرد حاصل از روش WoE به دست آمد . احتمالات تبدیل محلی به وسیله متغیرهای مربوط به عوامل زیرساختی شهر و با استفاده از دو روش احتمالاتی تجربی روش وزن های شاهد WoE بر اساس تئوری بیز و همچنین مدل رگرسیون لجستیک ، محاسبه گردید. قوانین تبدیل کاربری اراضی نهایی وارد مدل Urban- CA گردید و بر اساس الگوریتم های اختصاص کاربری اراضی تصادفی ، شبیه سازی صورت گرفت . این مدل Urban- CA تغییر کاربری اراضی یک مدل CA که بر پایه همسایگی هشت تایی مور است را اجرا می کند. خروجی های شبیه سازی به صورت آماری با یک روش ترکیبی جدید که بر پایه روش های تحلیل چند گانه است، ارزیابی گردید. بعد از آنکه شبیه سازی برای پیش بینی تغییرات کاربری اراضی شهری تا سال 2025 (1404) و برای سناریوهای مختلف برنامه ریزی شهری اجرا شد. برای تمام دوره های شبیه سازی ، بهترین نتایج در استفاده از ترکیب روش مارکف و روش رگرسیون لجستیک با گامای 5/0 برای استخراج قوانین تبدیل حاصل شد. نتایج مختلف شبیه سازی برای منطقه مورد مطالعه ، کاربردی بودن آتی مدل برای شبیه سازی روند رشد شهرهای ایران و سایر نقاط جهان را اثبات میکند.
پرویز ضیائیان فیروز آبادی, علی اکبر متکان, علی صادقی, علیرضا شکیبا
PDF
امروزه دسترسی به منابع انرژی و استفاده بهینه از آن یکی از مهم ترین ارکان توسعه کشورها محسوب می شود. فراوانی و ارزانی سوخت های فسیلی در ایران باعث شده تا استفاده درست از آن و تلاش برای بکارگیری منابع دیگر جدی گرفته نشود.این مسئله مصرف گسترده وهمراه با اسراف انرژی حتی قاچاق آن به کشورهای بیگانه را بدنبال داشته است. مصرف بی رویه و روبه افزایش حامل های انرژی شرایطی را بوجود آورد تا دولت با هدف صرفه جویی در مصرف آن در تیرماه سال 86 بنزین را جیره بندی نمود. منابع انرژی و سوخت طیف گسترده ای از کاربردهای مختلف در صنعت حمل و نقل ، تامین انرژی کارخانجات، مصارف خانگی به منظور سرمایش و گرمایش ، پخت و پز و روشنایی را شامل می شود. کشور ما به لحاظ وضعیت جغرافیای طبیعی و گستردگی ، دارای انواع منابع انرژی علاوه بر انرژی های فسیلی است (Sabohi, 1999) باد ، جز و مد، زمین گرمایی ، خورشید و تابش آن از جمله منابع ا نرژی تجدید پذیرند که با اندک تمهیدات می توان از آن ها استفاده نمود (Sabohi, 1999) یکی از منابع که در بیشتر روستاهای کشور یافت می شود زیست توده است که ماده اولیه تولید گاز متان است و برای مصرف سوخت خانگی با تولید الکتریسیته قابل استفاده است. کاربرد این نوع انرژی که منابع اولیه آن در برخی استان های ایران به وفور یافت می شودضمن تامین انرژی مورد نیاز روستاها می تواند به صرفه جویی در مصرف منابع انرژی فسیلی کشور منجر شود. این مقاله فرایند تهیه انرژی از منابع زیست توده و انواع روش های ساده طراحی و ساخت مخازن واثراتی که استفاده از آن می تواند بر محیط زیست ، بافت و مسکن روستایی بجای گذارد موردارزیابی قرار می دهد.بخش اول مقاله به معرفی بیوگاز و تجارب برخی کشورها در این زمینه می پردازد. بخش دوم تجهیزات و مواد اولیه موردنیاز برای تولید بیو گاز و نکات مهم در طراحی و ساخت انواع مخازن ساده روستایی را مورد بررسی قرار می دهد. در انتها ضمن معرفی اصول و ضوابط طراحی واحدهای مسکونی دارای مخازن بیوگاز، آثار مثبت زیست محیطی واثرات آن در واحد مسکونی بررسی می شود.
محسن سرتیپی پور
PDF
به منظور بررسی مقاومت توده های علف هرز یولاف وحشی به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل، آزمایش گلخانه ای در سال 1387 در بخش تحقیقات علف های هرز موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل 12 توده یولاف وحشی مشکوک به مقاومت در برابر علف کش کلودینافوپ پروپارژیل و یک توده حساس به این علف کش بودند که از استان فارس جمع آوری شدند. آزمایش واکنش به دوز بر روی 13 توده یولاف وحشی صورت پذیرفت. در این آزمایش واکنش توده های یولاف وحشی در دامنه ای از دوزها شامل 25/0 تا 16 برابر دوز توصیه شده (64 گرم ماده موثره در هکتار ) علف کش کلودینافوپ پروپارژیل بررسی شد. تیمار علف کش در مرحله 2 تا 4 برگی یولاف وحشی اعمال شد. شاخص های اندازه گیری شده در آزمایش شامل ، درصد بوته های یولاف وحشی زنده مانده پس ازسمپاشی نسبت به شاهد و د رصد وزن خشک گیاهان هر توده نسبت به شاهد بودند. نتایج این آزمایش نشان داد که تمامی توده های یولاف وحشی مشکوک به مقاومت جمع آوری شده از استان فارس نسبت به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل مقاوم می باشند. مقایسه شاخص های مقاومت توده ها نسبت به توده ح ساس بر مبنای درصد وزن خشک و تعداد بوته ی زنده مانده نسبت به شاهد نشان داد که توده W/F-M2/85 از شهرستان مرودشت بالاترین مقاومت را نسبت به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل دارا می باشد . بطوری که این توده توانست حتی در 16 برابر دوز توصیه شده (1024 گرم ماده موثره در هکتار)نیز ، بیش از 50 درصد وزن خشک و بقای خود را نسبت به شاهد حفظ کند.
حمید رضا ساسان فر, اسکندر زند, محمد علی باغستانی, محمد جواد میرهادی
PDF
در پژوهش حاضر ، نقش آموزش در افزایش تمایل افراد به حفاظت از محیط زیست بررسی شده است. جهت بررسی تمایل افراد به حفاظت از دریای خزر،تعداد400 پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی از میان ساکنین ا ستان مازندران ، جمع آوری و بروشورهای آموزشی در مورد اکوسیستم دریای خزر و اهمیت آن درحفظ حیات بشر تهیه گردید . به 200 نفر از افراد این بروشورها ارائه نگردید و به 200 نفر دیگر ارائه شد. همچنین در گروه دوم تعداد 5 بروشور حاوی اطلاعات زیستی در نظر گرفته شد. سپس به روش ا رزش گذاری مشروط و برآورد تابع رگرسیونی لوجیت اطلاعات تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که میان دو گروه تفکیک شده ، تفاوت معنی داری در تمایل به پرداخت جهت حفاظت از محیط زیست دریای خزر وجود داشته است.برآورد تابع لوجیت نشان داد که آموزش در گروه دوم اثر معنی داری بر تمایل پرداخت افراد جهت حفاظت از این اکوسیستم دارد، بطوری که با افزایش هر بروشور حاوی اطلاعات جدید، احتمال افزایش تمایل پرداخت 104/0 واحد افزوده می شود. در این مطالعه اثر عوامل دیگر نظیر درآمد افراد سطح تحصیلات ، تعداد افراد خانوار، سن افراد و دفعات بازدید نیز بررسی شد، که به ترتیب متغیر آموزش و درآمد بیشترین اثر را بر افزایش تمایل افراد داشته است. تمایل به پرداخت ماهیانه هر فرد جهت حفاظت از این اکوسیستم ، در گروه اول و دوم به ترتیب 8/5370 و 3/8662 ریال و تمایل پرداخت سالانه هر خانواده در گروه اول و دوم به ترتیب 2/205594 و 4/3154479 ریال برآورد شد. با توجه به نتایج این پژوهش ، افزایش اطلاعات افراد در مورد اهمیت دریای خزر ، منجر به افزایش قابل توجه تمایل پرداخت جهت حفاظت ازاین اکوسیستم خواهد شد .
حامد رفیعی, حمید امیرنژاد
PDF
دریای مازندران به عنوان بزرگ ترین دریاچه جهان، به یکی از مهم ترین مناطق استراتژیک جهان در سال های اخیر تبدیل شده است اما فعالیت های انسانی و بهره برداری پرشتاب تخریب اکوسیستم طبیعی ، آلودگی محیط زیست آن را به دنبال داشت. کنوانسیون محیط زیست دریای مازندران به عنوان نمادی از همکاری های مشترک بین کشورهای ساحلی این دریاچه، به منظور مقابله با مشکلات زیست محیطی آن در تهران به امضا رسید. کشور ساحلی دریای مازندران با آگاهی از تخریب نگران کننده محیط زیست این دریا، با تایید اهمیت همکاری دولت های ساحلی با سازمان های بین المللی مربوط و با هدف حفاظت و نگهداری محیط زیست دریای مازندران این کنوانسیون را امضا کردند. کنوانسیون تهران می تواند ابزار موثر حقوقی برای مبارزه با آلودگی دریای مازندران باشد . دریای مازندران یک دریای بسته است که اصول عام حقوق دریاهای کنوانسیون حقوق دریاها در مورد آن اعمال نمی شود . واقعیت این است که سرعت رشد و گسترش تهدیدهای زیست محیطی از سرعت همکاری های محیط زیستی در پیرامون آن بیشتر است. عمده ترین چالش پیش روی کنوانسیون تهران شکل گیری رژیم حقوقی دریای مازندران می باشد ، که هنوز به نتیجه ا ی نرسیده است. در این مقاله با تبیین مشکلات زیست محیطی دریای مازندران روند شکل گیری کنوانسیون تهران، محتوا و اهمیت آن مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از این پژوهش آشکار ساختن ظرفیت های اجرایی این کنوانسیون برای کاهش تهدیدهای زیست محیطی دریای مازندران است.
الهه کولایی, مهناز گودرزی
PDF
ارزشیابی میزان رضایتمندی محیطی الگوی سکونت طیف گسترده ای از مولفه های اجتماعی ، کالبدی و زیست محیطی را در بر می گیرد که در مجموع ارزیش کیفیت محیط را بازگو می کنند. در نظریات پایه مرتبط ، کیفیت محیط نه تنها به عناصر زیست محیطی و ا رزش های موجود در آن اشاره دارد بلکه متغیرهای دیگری نظیر امنیت، روابط انسانی و اجتماعی خصیصه های کالبدی و نظایر آن را نیز در بر می گیرد. این مقاله با هدف ارزشیابی رضایتمندی ساکنین از مولفه های مختلف حاکم بر محیط سکونتی شان صورت گرفته است که نمایانگر میزان اثرات کیفیتی بجا مانده از اجرای پروژه نوسازی شهری است. داده های مورد نیاز با استفاده از شاخص سازی علمی ، جمع آوری و تحلیل گردید .نتایج حاصله از مجموع شاخص های محاسباتی بیانگر ارزش رضایتمندی متوسط ساکنان نواب 5>95،2>1 با میانه نظری 3) از محیط سکونتی شان است . ا ز بین مولفه های تحلیلی ، مولفه روابط همسایگی در حد متوسط 5>95،2>1) برآورد گردیده و ساکنین از سایر مولفه های محاسباتی (شامل تسهیلات مجتمع، بهداشت مجتمع ، دید و منظر ، ویژگی های کالبدی ) اظهار نارضایتی کرده اند
مجتبی رفیعیان, علی عسکری, زهرا عسگرزاده
PDF
هدف این تحقیق ، بررسی و تحلیل علل و دلایل کشاورزان برای عدم پذیرش فناوری های مدیریت تلفیقی آفات در میان شالیکاران استان های گیلان و مازندران بود. بدین منظور ، 170 نفراز کشاورزانی که در گروه های مدرسه در مزرعه شرکت نموده اند. ولی این فناوری ها را در مزرعه خود به کار نبرده بودند. به روش تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل گردید و از آماره تحلیل عامل برا یتعیین علل اصلی مشکلات استفاده گردید.نتایج تحقیق نشان داد که مهم ترین عوامل عدم پذیرش این فناوری ها عبالرت بودند از : مسایل مالی ، ویژگی های فردی ، وجود شرایط ابهام و ریسک ، مسایل مدیریتی ، نبود اطلاعات در باره ویژگی های فناوری های معرفی شده به طوری که این عوامل 8/58 درصد واریانس دلایل عدم پذیرش را تبیین نموده اند. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، رهیافت مدیریت تضاد با رویکرد حل مشکل و توسعه نهادی برای رفع موانع و ارتقای پذیرش فناوری های مدیریت تلفیقی پیشنهاد گردید .
هادی ویسی, عبدالمجید مهدوی دامغانی, هومان لیاقتی, حسین صباحی
PDF
با توجه به اعمال شیوه جنگل داری نزدیک به طبیعت برای مدیریت جنگل های شمال و پراکندگی برداشت در این شیوه ، کاهش صدمات وارده به توده سرپا و زاد آوری اهمیت بیشتری پیدا می کند. برای دستیابی به اهداف مذکور، این تحقیق در پارسل 220 بخش نمخانه جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود انجام شد . به منظور تعیین خسارت های وارد به عرصه جنگل شامل تجدید حیات و درختان سرپا از روش نمونه برداری منظم تصادفی با شبکه 50*50 متر استفاده شد.دده های مربوط به صدمه به زاد آوری و درختان به ترتیب در قطعه نمونه های 1 و 5 آری پس از قطع درخت برداشت شد . نایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که حدود 7 درصد از درختان توده و 22 درصد زاد آوری در منطقه مورد نظر خسارت دیدند. این بررسی نشان داد که مقدار خسارت به نهال ها کم تر از گروه های شل و خال است . آموزش کارگران بهره برداری و اکیپ قطع و تبدیل از عواتمل تاثیر گذار در جلوگیری و کاهش خسارات ناشی از بهره برداری هستند.صدمه به توده باقیمانده در اثر عملیات قطع در جنگل آمیخته ناهمسال با توجه به عوامل مختلف موثر بر صدمه به توده بررسی شد. قطع درختان در توده جنگلی به صورت هدایت شده و استفاده از ا بزارهای کمکی مثل گوه می تواند در کاهش صدمه به توده باقیمانده موثر باشد
باریس مجنونیان, مقداد جورغلامی, محمود زبیری, جهانگیر فقهی
PDF
جهت بررسی آلودگی عضله و پوست ماهی کفال طلائی (Liza aurata) به فلزات سنگین کادمیوم و کرم د ر پائیز 1385 تعداد 48 عدد از این گونه (24 نمونه نر، 24 نمونه ماده ) به روش پره در منطقه انزلی صید شدند. جداسازی بافت ها و هضم شیمیایی نمونه های خشک و هموژنیزه شده انجام شد. غلظت فلزات نیز بر اساس میکروگرم در گرم وزن خشک با دستگاه جذب اتمی شعله ای تعیین شد. آنالیز آماری داده ها با آزمون t. جفت شده حاکی ازاختلاف معنی دار بین غلظت کادمیوم و کرم در دو بافت مورد مطالعه بود در مقایسه با پوست عضله حاوی مقادیر کمتری از فلزات بود. نتایج حاصل از آنالیز همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی حاکی از وجود رابطه منفی معنی دار بین میزان تجمع کرم در بافت عضله ماهی و عامل طول کل بود. لیکن این نتایج آماری در ارتباط با میزان تجمع کادمیوم و کرم در بافت پوست ماهیان موردمطالعه حاکی از وجود رابطه مثبت معنی دار بین میزان تجمع فلزات و طول کل بود. د ر رابطه با تاثیر جنسیت نتایج حاصل از آزمون آماری t مستقل نشان داد که میزان فلزات در بافت پوست و عضله ماهیان ماده بیش از انواع نر است. نتایج این تحقیق نشان داد که در مقایسه با استانداردهای جهانی مقادیر این دو فلز در ماهی کفال طلایی این منطقه پائین می باشد و تهدیدی برای سلامت عمومی محسوب نمی شود
جمیله پازوکی, بهروز ابطحی, فرناز رضائی
PDF
افزایش جمعیت و استفاده غیر منطقی منابع به ویژه پوشش جنگلی اثرات زیانباری را برای بشر در برد اشته است. در مناطق شمالی ایران نیز به دلیل تخریب پوشش جنگلی شاهد وقوع مخاطرات طبیعی متعددی در سال های اخیر بوده ایم. محدوده مورد مطالعه در شمال رشته کوه های البرز در استان مازندران و در محدوده شهرستان های چالوس ، نوشهر ، نور و آمل قرار دارد . در این بررسی از داده های اخذ شده توسط سنجنده های TM و ETM+ ماهواره لندست که در فصل تابستان سال های 1988 و 2000 تهیه شده اند استفاده گردیده است . در این تحقیق ابتدا از اصول سنجش از دور و تکنیک های پردازش رقومی تصاویر استفاده شدو سپس در ادامه با استفاده از شاخص های NDVI و تبدیلات Tasseld cap تجزیه و تحلیل شد و در ادامه فرایند آشکار سازی تغییرات انجام گرفت. در نهایت با استفاده از تحلیل های فوق ، روند کلی تغییرات پوشش ، تغییرات موضوعی هر یک و پوشش جنگلی منطقه مورد بررسی قرار گرفت. بررسی انجام شده نشان داد که محدوده دارای پوشش جنگلی منطقه در طی دو دوره 2719 کیلومتر مربع (کل 5121 کیلومترمربع ) می باشد و در طی دو دوره بیشترین تغییرات مساحت در مناطق جنگلی نیمه انبوه صورت گرفته است و از نظر توزیع مکانی مساحت اراضی جنگلی نیز حدود 32 درصد تغییرات مکانی را تجربه نموده اند. در ضمن بررسی تغییرات رخ داده درتوزیع جغرافیایی تراکم پوشش گیاهی نیز نمایانگر بروز تغییرات افزایشی در توزیع جغرافیایی مقادیر تراکم در منطقه مورد مطالعه است که به طور متوسط حدود 2/3 درصد محاسبه شده است .
محمد مهدی حسین زاده, رضا اسماعیلی, احمد نوحه گر, مهدی ثقفی
PDF