دوره 11, شماره 3

پاییز 1392

فهرست مطالب

علوم پایه

امروزه براي داشتن یک سیستم کشاورزي پایدار، استفاده از نهاده هایی که
جنبه هاي اکولوژیکی سیستم را بهبود بخشند و مخاطرات محیطی را کاهش
دهند، ضروري به نظر می رسد. به منظور بررسی تأثیر کودهاي بیولوژیک و
شیمیایی بر رشد گیاه ریحان، آزمایشی گلدانی در سال 1390 به صورت
فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در گلخانه تحقیقاتی
دانشکدة کشاورزي دانشگاه بیرجند انجام شد. فاکتور اول کود بیولوژیک در
سه سطح شامل: عدم تلقیح، کود زیستی مرکب یک (ازتوباکتر کروکوکوم +
آزوسپریلیوم لیپوفروم + سودوموناس پوتیدا 41 )، و همچنین کود زیستی
مرکب دو (ازتوباکتر کروکوکوم + آزوسپریلیوم لیپوفروم + سودوموناس
هر کدام در پنج سطح : ،(NPK) فلورسنت 187 ) و فاکتور دوم کود شیمیایی
میلی گرم در N0=0, N1=45, N2=90, N3=135, N4= کود نیتروژن ( 180
P0=0, P1=20, P2=40, P3= کیلوگرم خاك از منبع اوره)، کود فسفات ( , 60
میلیگرم در کیلوگرم خاك از منبع سوپر فسفات تریپل)، کود پتاس P4=80
میلیگرم در کیلوگرم خاك از K0=0, K1=20, K2=40, K3=60, K4=80)
[Contorl, N1P1K1, N4P4K منبع سولفات پتاسیم)، به صورت ترکیبی [ 4
به خاك اضافه شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد N2P2K2, N3P3K3,
اثرات اصلی تیمارهاي کودي بر صفات ارتفاع بوته، وزن خشک ساقه، وزن تر
و (P <01/ برگ، غلظت فسفر، ازت و پتاسیم برگ در سطح آماري ( 0
همچنین اثرات متقابل تیمارهاي کودي بر صفات وزن تر برگ و غلظت ازت
معنیداري شد. بهطوري که بیشترین غلظت (P <05/ برگ در سطح آماري ( 0
+P41AA 48/3 ) با کاربرد gr/plant) 31 %) و وزن تر برگ / نیتروژن ( 3
1%) و پتاسیم / به دست آمد و همچنین بالاترین غلظت فسفر ( 0 N3P3K3
حاصل شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن N3P3K %3/2 ) برگ در تیمار 3 )
است که کاربرد کودهاي زیستی بهتنهایی یا در ترکیب با یکدیگر در بهبود
عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی ریحان و همچنین در جهت پایداري تولید و
حفظ محیط زیست تأثیر مثبتی داشته و به نظر می رسد کودهاي زیستی
جایگزین مناسبی براي کودهاي شیمیایی باشند.
جذب ،PGPR ،(Ocimum
حجت اله آذرپیوند, محمدعلی بهدانی, محمدحسن سیاري زهان, کاظم خاوازي
PDF
در این پژوهش نسبت بهینه نیترات به فسفات در فرایند گیاه پالایی
توسط دو گونه گیاه وتلندي پامپاس گراس و بامبو در محیط
هیدروپونیک در مقیاس آزمایشگاهی با استفاده از فاضلاب سنتزي
تعیین شد. ابتدا با انجام آزمایشات اولیه زمان ماند بهینه 8 روز تعیین
شد و بر این اساس تحقیقات ادامه یافت. کلیه نتایج در هر مرحله با
بررسی شد. نتایج حاصله نشان داد که در سطح t استفاده از آزمون
خطاي 5درصد بیشترین راندمان حذف مجموع آلاینده ها در میان
تیمارهاي پامپاس گراس در نسبت نیترات به فسفات ( 50:50 ) و به
45 درصد و در بین تیمارهاي بامبو در نسبت ( 25:25 ) و به / میزان 84
33 درصد اتفاق افتاد، در حالی که میزان جذب مجموع / میزان 54
آلایندهها در نسبت ( 100:100 ) در تیمار هر کیلوگرم وزن خشک گیاه
76 گرم و به ازاي هر کیلوگرم وزن خشک / پامپاس گراس بهمیزان 2
82 گرم بود. طبق نتایج حاصله، راندمان حذف و / گیاه بامبو بهمیزان 1
جذب گیاه پامپاس گراس در سطح خطاي 5 درصد از گیاه بامبو بالاتر
بو
علی علافیپور, حسین گنجیدوست*, بیتا آیتی
PDF
هدف این مقاله برآورد تجربی اثرات کلان اقتصادي مصرف سوختهاي فسیلی
و انتشار دي اکسید کربن مربوط به آن به منظور تخمین هزینه هاي کلی
سیاست هاي کاهش انتشار دياکسید کربن است. بههمین منظور با استفاده از
روش خودرگرسیون برداري، کششهاي بلندمدت متغیرهاي کلان اقتصادي
نظیر تولید، سرمایه گذاري و اشتغال  نسبت به انواع مختلف سوخت هاي
فسیلی محاسبه شده است. از آنجا که انتشار دياکسید کربن با مقدار مصرف
سوختهاي فسیلی ارتباط دارد، با استفاده از کششهاي محاسبه شده و میزان
تغییرات نهایی متغیرهاي کلان اقتصادي، هزینه اقتصادي یا زیان رفاهی بالقوه
سیاست هاي کاهش انتشار دياکسید کربن محاسبه شده است . نتایج این
تحقیق نشان میدهد که مصرف انرژي در بلندمدت بر تولید، سرمایه گذاري،
اشتغال و بهره وري نیروي کار اثر مثبت دارد و کشش بلندمدت تولید،
،26/ سرمایه گذاري ثابت ناخالص و اشتغال نسبت به مصرف انرژي بهترتیب 0
02 است. افزایش یک میلیون تن مصرف انرژي کل در بلندمدت / 22/1 و 0
9 میلیارد ریال، سرمایهگذاري / سبب تغییر تولید ناخالص داخلی به میزان 323
1میلیارد ریال و اشتغال به میزان 550 شغل / ثابت ناخالص به میزان 216
خواهد شد. هزینه اقتصادي (زیان رفاهی بالقوه) کاهش هر تن انتشار
9 میلیون ریال / دي اکسید کربن براي مصرف انرژي بهصورت کلی معادل 78
برآورد شده و کم ترین هزینه انتشار مربوط به مصرف گاز است. بنابراین
سیاست هاي چرخش مصرف سایر سوخت هاي فسیلی به گاز داراي کم ترین
هزینه اقتصادي یا زیان رفاهی بالقوه است. نتایج تحقیق ه مچنین نشان
میدهد که بهدلیل وابستگی شدید اقتصاد ایران به مصرف سوختهاي فسیلی،
هزینه اقتصادي یا زیان اقتصادي بالقوه براي کاهش انتشار دياکسید کربن بسیار
بالاتر از سایر کشورها و متوسط جهانی است. در این زمینه، هدفگذاري کاهش
1 و /9 ،0/ انتشار دياکسید کربن بهمیزان 25،10 و 50 درصد، بهترتیب کاهش 7
3/9 درصدي رشد اقتصادي به صورت بالقوه را به دنبال خواهد داشت
حسن گلمرادي آدینهوند, عباس عربمازار
PDF
انتخاب مکان مناسب دفن زبال ه ه اي شهري از مسائل پیچیده در
برنامهریزي استفاده از زمین است. براي انتخاب یک مکان بهینه،
معیارهاي زیس تمحیطی، فنی  اقتصادي و اجتماعی  فرهنگی
بسیاري را باید در نظر گرفت. هدف این پژوهش، ارائه روشی بهینه بر
پایه تحلیل تصمیم گیري چندمعیاره و سامانه اطلاعات جغرافیایی توأم
با نظرسنجی از متخصصین براي تعیین مکان مناسب خاکچال است .
روش پیشنهادي، پس از بسط ، براي انتخاب مکان مناسب دفن
زباله هاي شهر مرودشت مورد ارزیابی قرار گرفت. در گام نخست ، با
توجه به هدف مسئله و بهکمک نظرسنجی از 40 متخصص مدیریت
مواد زاید، معیارهاي ارزیابی تعیین شد. سپس با ورود نقشۀ معیارها به
محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی، پایگاه اطلاعات مکانی منطقۀ مورد
مطالعه ایجاد شد. آنگاه در مرحله طراحی تصمیمگیري، دو مرحله توأم
معین شد: در مرحل ۀ اول، مک ان ه اي نامناسب بر پای ۀ 13 معیار
محدودکننده و براساس ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست ایران،
حذف شد. در مرحلۀ دوم، بهکمک 16 معیار ارزیابی تعیین شده توسط
متخصصین، مناطق انتخابی مرحلۀ اول با جزئیات بیشتري بررسی شد.
بدین منظور ابتدا معیارهاي ارزیابی استاندارد، و سپس با توجه به پاسخ
متخصصین به اهمیت هریک از معیارها و با استفاده از روش رتبهبندي
12 درصد از / وزندهی شدند. نتایج مرحله اول نشان داد که تنها 11
منطقه مورد مطالعه براي خاکچال مناسب است و کمبود زمین از نظر
این کاربري یکی از عوامل محدودکننده در منطقه به شمار می آید .
4 درصد / همچنین نتایج مرحله دوم مکانیابی نشان داد که درحدود 4
از کل منطقۀ مورد مطالعه براي احداث خاکچال شهر مرودشت واجد
بیشترین تناسب است.
مهناز اسکندري, مهدي همایی, شهلا محمودي
PDF
چکیده
بیمارستان ها از منابع تولید زباله در شهرها هستند که بخش اعظم مواد
زاید تولیدي آن ها را زباله هاي مخاطره آمیز تشکیل می دهد . عدم کنترل
زباله هاي بیمارستانی نه تنها بر سلامت بیماران و پرسنل، بلکه بر سلامت
سایر افراد جامعه نیز اثر دارد و موجب آلودگی محیط زیست می شود .
برهمین اساس در این تحقیق وضعیت پسماندهاي بیمارستان شهر
بندرعباس به عنوان یکی از شهرهاي با جمعیت رو به تزاید و مهاجرپذیر
مورد بررسی قرار گرفت. به منظور ارائه برنامه راهبردي براي مدیریت
پسماندهاي بیمارستانی شهر بندرعباس، ابتدا با استفاده از روش خبرگان
قوت، ضعف، فرصت، » عوامل داخلی و خارجی در راستاي اجراي روش
تعیین و دسته بندي شد. به منظور تحلیل این عوامل از (SWOT) « تهدید 1
که از تکنیک- ،(AHP) و روش تحلیل سلسلهمراتبی 2 SWOT روش تلفیقی
3) در حوزه محیطزیست است و MCDM) هاي تصمیمگیري چندمعیاره
نامیده می شود، بهره گیري شد. پس از شناسایی عوامل A’WOT اختصاراً
اثرگذار بر مدیریت پسماند بیمارستانی، به منظور تدوین برنامه راهبردي،
01/ وزن هر عامل از طریق فرایند تحلیل سلسلهمراتبی با نرخ ناسازگاري 0
تعیین شد. در ادامه، کار تجزیه و تحلیل و تدوین راهبردهاي مورد نظر با
انجام گرفت. پس از (QSPM) تشکیل ماتریس برنامهریزي کمی راهبردي 4
16/3 و امتیاز ماتریس (IFE) بررسی هاي انجام شده امتیاز ماتریس داخلی
06/3 محاسبه شد. در این پژوهش موقعیت منطقه (EFE) خارجی
یا رقابتی قرار گرفت . همچنین با توجه به SO مطالعاتی در محدوده
بهترین استراتژي از بین (QSPM) ماتریس برنامه ریزي راهبردي کمی
گزینه هاي موجود، براساس نمره کسب شده جذابیت، گزینه گسترش
95 است. براي / فضاي سبز و کاهش آلودگی ناشی از زبالهسوزها با امتیاز 5
بهبود مدیریت زیست محیطی پسماندهاي بیمارستانی استفاده از
برچسب هاي هشدار، هم جواري محل تجمع زباله با محل اتاقک زبالهسوز، و
گسترش فضاي سبز در محوطه اطراف آن ها، تعبیه دستگاه گندزدا
(استریلیزاسیون) و بررسی سایر روشهاي دفع زباله پیشنهاد شد.
سید علی جوزي, نسرین مرادي مجد, نرجس خاتون فاضلی
PDF
چکیده
بهمنظور بررسی توان مندي دو گیاه آبزي علف چشمه
در جذب (Menthapulegium) و پونه (Nastutiumofficinale)
زیستی فلزات سرب و کادمیوم از آب ، پژوهشی شامل دو آزمایش
فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی در شرایط هیدروپونیک
انجام شد. فاکتور اول شامل نوع گیاه (پونه و علفچشمه) و فاکتور دوم
100 و 150 ، در آزمایش اول و دوم به ترتیب عبارت از سرب ( 50
6 و 9 میلی گرم در لیتر) بود. پس از ، میلی گرم در لیتر) و کادمیوم ( 3
14 روز ریشه و اندام هوایی دو گیاه بهمدت 48 ساعت در دماي 50
2گرم از / درجه سانتیگراد درون آون کاملاً خشک ش د. سپس 0
نمونه هاي گیاهی خشک پودرشده براي اندازهگیري انباشت سرب و
کادمیوم با استفاده از دستگاه جذب اتمی استفاده شد. بیشترین میزان
سرب در ریشه پونه و علفچشمه در غلظتهاي 150 و 100 میلیگرم
در لیتر رخ داد (بهترتیب 185348 و 3261 میلیگرم بر کیلوگرم ماده
خشک) و بیشترین میزان آن در اندام هاي هوایی این دو گیاه بهترتیب
5 میلی گرم بر کیلوگرم مشاهده شد. فاکتور / 5 و 201 / با مقادیر 695
انتقال پایین علف چشمه و پونه در این آزمایش (براي سرب به ترتیب
0) به مفهوم / 0 و 004 / 0 و براي کادمیوم به ترتیب 4 / 0/06 و 002
انتقال کم تر آلایندهها به اندامهاي هوایی و درنتیجه تجمع بیشتر
سرب و کادمیوم در ریشههاست که با توجه به سهولت برداشت گیاهان
آبزي و جداسازي ریشه از اندام هاي هوایی، این ویژگی یک مزیت
محسوب میشو
محمود خرمی وفا, زهرا احمدپور, سعید جلالی هنرمند, کیانوش چقامیرزا, معصومه خان احمدي
PDF
در این مقاله چشمه ه اي آب گرم منطقه مرکزي مازندران ، شامل
چشمههاي آبگرم آب اسک، لاریجان، استراباکو و لاویج
(موسويلاویج و فیللاویج) از نظر زیست محیطی مورد ارزیابی قرار
گرفت. اگرچه از آب این چشمه ها به صورت مستقیم ی ا غیرمستقیم
براي هدفهاي درمانی استفاده می شود، ولی استفاده نابهجا از آن ها با
توجه به غلظت بالاي برخی عناصر کمی اب می تواند براي انسان و
محیط زیست خطرات زیادي ایجاد کند. در این مطالعه ضمن بررسی
خصوصیات عمومی آب چشمه ه ا، غلظت فلزات سنگ ین آرسنیک ،
کادمیوم، کروم، سرب، نیکل، مس، منیزیم، روي، مولیبدن، وانادیم و
کبالت در آب چشم ه ها، خاك ی ا سنگ هاي پیرامون چشم ه ها
اندازهگیري و از نظر زیستمحیطی مورد ارزیابی قرار گرفت.
بدینترتیب مشخص شد که مقدار آرسنیک در آب و خاك چشمه هاي
منطقۀ مورد مطالعه بیشتر از حد مجاز تعیین شده توسط سازمان
بهداشت جهانی است. مقدار سرب در همه نمونه هاي آب، بهجز چشمه
لاریجان، بیشتر از حد مجاز است. مقدار سایر فلزات سنگ ین در آب
چشمه ها کم تر از حد مجاز است و درنتیجه از نظر زیست محیطی آثار
زیان باري نخواهند داشت. مقدار آرسنیک در نمونه هاي خاك پیرامون
چشمه هاي آب اسک، استراباکو و لاریجان کمتر از حد مجاز است، ولی
در تراورتن آب اسک بیشتر از حد مجاز است . مقدار سایر فلزات
سنگین اندازه گیري شده در نمونه هاي خاك چشمه هاي مورد مطالعه
کم تر از حد مجاز است و درنتیجه از نظر زیستمحیطی آثار زیانبار ي
بر جاي نخواهند گذاشت.
سید جواد مقدسی, پدرام ناوي, مرضیه رضایی عبدلی
PDF
توسعه سریع نواحی شهري دنیا در قرن 21 مسائل زیست محیطی را
به دنبال داشته است که به روشهاي جدید تجزیه و تحلیل، و منابع
جدید داده ها و اطلاعات نیاز دارد. برنامه ریزي اکولوژیکی همراه با
تصمیم گیري چندمعیاره فرایندي است که ارزیابی زیست محیطی و
اقتصادي  اجتماعی کاربري اراضی را با هدف مدیریت منابع طبیعی،
حفظ اکوسیستم و حل یا کاهش برخوردهاي احتمالی زیستمحیطی
انجام می دهد. هدف این تحقیق، تعیین توان اکولوژیک توسعه شهري
براي زون جنوبی البرز مرکزي با استفاده از مدل منطق فازي در
است. این ارزیابی، پارامترهاي اکولوژیک اعم از Idrisi و GIS محیط
پارامترهاي فیزیکی (شامل توپوگرافی، ارتفاع، شیب، خاك، سنگ مادر،
بارندگی، دما و ...) و پارامترهاي زیستی (شامل تراکم پوشش گیاهی و
مناطق حفاظت شده) را که در کاربري توسعۀ شهري مؤثرند، با هم
ترکیب می کند. ابتدا، کاربري اراضی شهري براساس طبقات مدل
اکولوژیک حرفی ایران به انواع مناسب، نسبتاً مناسب و نامناسب
طبقه بندي شد. سپس تصمیم گیري چندمعیاره جهت ارزیابی تناسب
اکولوژیکی توسعه براي هر طبقه براساس ارزش و وزن فاکتورها انجام
شد و نقشه تناسب طبقات با کمک الگوریتمی که فاکتورها را به روش
ترکیب میکند، بسط داده شد. نتایج نشان WLC-AHP تلفیقی فازي
داد که تصمیمگیري چندمعیاره همراه با مدل فازي براي ارزیابی
زیستمحیطی توسعه شهري عملکرد بالایی دارد
علیرضا پورخباز, حمیدرضا پورخباز پورخباز, سعیده جوانمردي جوانمردي, محمدجواد امیري
PDF
پارك ها بهلحاظ کارکرد هاي زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادي
موجب ارتقاي کیفیت محیط شهري و بهبود سطح رفاه عمومی
می شوند، بنابراین نحوه پراکنش آنها در عرصه هاي شهري به لحاظ
شهرسازي و نیز رعایت عدالت اجتماعی حائز اهمیت است. هدف اصلی
این تحقیق، مدل ساز ي تحلیل درجه تناسب زمین براي توسعه
پاركهاي شهري است که در قالب مطالعات فضا یی  مکانی ، و ب ا
در سه گام FAHP و GIS اجراي یک مدل تحلیلی با بهرهگیري از
محقق شد. در گام اول، اهمیت و نقش پاركهاي شهري با مطالعه
سوابق و از طریق مراجعه به منابع علمی و معتبر به دست آمد. سپس
در گام دوم، عوامل و مؤلفه هاي مؤثر بر انتخاب مکان مناسب براي
توسعه پارك هاي شهري در منطقه مطالعه به روش دلفی ، و با
نظر سنجی از دو گروه صاحبنظران دانشگاهی و کارشناسان خبره
تعیین شد. در گام سوم، تناسب زمین از طریق مدل تحلیلی بر مبناي
سه سناریو: 1. در دسترس بودن زمین؛ 2. ارزش زمین ؛ 3. تراکم
جمعیت، (بهصورت جداگانه براي هر سناریو ) تعیین شد . در نهایت
به منظور تعیین مناسبترین مکانها با رويهماندازي لایههاي حاصل
از سناریو ها، مکان هاي مناسب براي احداث پارك هاي شهري تعیین
شد. نتایج حاصل از ارزیابی بیشترین تناسب زمین براي توسعه
82/4) %2/ پارك هاي شهري سنندج نشان داد که براي این منظور 3
423 هکتار) نسبت اً /8) %11/ هکتار) اراضی شهري کاملاً مناسب اند، 5
3181 هکتار) نامناسباند.
محمدرضا مثنوي, مرتضی دیناروندي, حمید تاسا
PDF
در این تحقیق ارتباط غلظت باقی مانده 3 آفت کش آلی فسفره 1 و 11
آفت کش آلی کلره 2 در آب و رسوب با فصول سال در رودخانه سیاهرود
قائم شهر (در استان مازندران ایران) مورد بررسی قرار گرفت . آب و
رسوب رودخانه سیاه رود از 7 ایستگاه در سه فصل نمونه برداري شد و
3 اندازه گیري شد . در GC/ECD غلظت آفت کش ها توسط دستگاه
،0/ 4 تا 050 LOD ها از مقدار DDT نمونههاي آب غلظت
0، و / تا 78 LOD ها از HCH ،0/ تا 020 LOD سیکلودین 5ها از
1 میکروگرم در هر لیتر بود ؛ در / آفت کش هاي آلی فسفره تا 86
0، سیکلودین ها تا / تا 080 LOD ها از DDT نمونه هاي رسوب نیز
3/ 0، و آفتکشهاي آلی فسفره تا 29 / ها تا 17 HCH ،0/04
بوده است. بررسی اثر (μgr/gdw) میکروگرم در هر گرم وزن خشک
فصول بر غلظت آفت کش ها در آب و رسوب نشان داد که : در فصل
تابستان غلظت همه سموم بیشینه است؛ در تمامی نمونه هاي آب و
رسوب، در همه ایستگاهها و در سه فصل، غلظت سموم آلی فسفره
به دلیل مصرف فعلی آن ها بیشتر بود؛ اختلاف بسیار زیاد غلظت این
سموم در تابستان  در مقایسه با غلظتشان در پاییز و بهار  ناشی
از نیمه عمر بسیار پایین سموم آلی فسفره در آب و نیز در رسوب است
کامیار طاهري, نادر بهرامیفر
PDF
درك واقعی مخاطرات ناشی از تخریب محیط زیست به ویژه در چند
دهه اخیر هیچ گونه تردیدي در الزام کشورها به اتخاذ نگاه سبزمحور
(محیط زیست محور) در سیاستگذاريهاي کلان خود باقی
نمی گذارد. پرواضح است که هر توفیقی در این راه نیازمند تغییر
رویکرد عمومی آحاد جامعه است. هرگونه تغییر در الگوهاي رفتار با
طبیعت نیازمند سازماندهی قانونمند مشارکت و نیز اهتمام کلیه
قواي حاکمیت، در نهادینه کردن اصل مشارکت زیست محیطی است .
نیاز به این مهم، بهدرستی در کنوانسیونهاي بینالمللی به دولتهاي
عضو توصیه شده است. نظام حقوقی جمهوري اسلامی ایران،
ظرفیت هایی را براي حمایت قواي سه گانه در تحقق مشارکت
زیست محیطی پیش بینی کرده است . حمایت از اصل مشارکت
زیست محیطی در پرتو رویکرد اجرایی جمهوري اسلامی ایران موضوع
تحقیق حاضر است.
محبوبه رضایی ناندلی
PDF
هیدروکربن هاي آروماتیک حلقوي آلاینده هایی هستند که از منابع
مختلف به ویژه ریزش هاي نفتی به اکوسیستم دریایی راه پیدا میکنند
و بهراحتی تجزیه نمیشوند. یک راه عملی در حذف آلودگیهاي نفتی،
استفاده از میکروارگانیسمها در زیستپالایی 1 است. بسیاري از
میکروارگانیسم ها با تولید بیوسورفاکتانت باعث افزایش تجزیه زیستی
هیدروکربن ها از طریق ازدیاد میزان انحلالپذیري آن ها در فاز آبی
می شوند در حالی که همه میکروارگانیسم ها این قابلیت را ندارند .
به منظور مقایسه رشد و تولید بیوسورفکتانت توسط باکتريهاي ساکن
در رسوبات آلوده خور موسی، نمونههاي رسوب از منطقه نمونهبرداري
جداسازي و خالص سازي شد . AD و 6 AD و دو گونه باکتریایی 2
گونه هاي فوق براساس مورفولوژي و آزمونهاي بیوشیمیایی به عنوان
سودوموناس استاتزري و آلکالیجنز دنیتریفیکانس شناسایی شدند .
به منظور سنجش رشد باکتري ها کدورت محیط کشت با استفاده از
اندازه گیري میزان جذب نوري محیط ها توسط دستگاه اسپکتروفتومتر
در 600 نانومتر اندازه گیري شد . بررسی تولید بیوسورفاکتانت با
Oil spread ،Drop collaps ،Blood agar استفاده از سه روش
انجام شد. طبق یافته ها این گونه ها در محیط حاوي آنتراسن، بهعنوان
تنها منبع کربن و انرژي از رشد خوبی برخوردار بودند ولی نتایج نشان
داد که رشد باکتري سودوموناس استاتزري به عنوان باکتري مولد
بیوسورفاکتانت و به دلیل بالا بردن میزان حلالیت آنتراسن و افزایش
دسترسی زیستی این هیدروکربن در محیط نسبت به باکتري آلکاجینز
دنیتریفیکانس بالاتر بود
فاطمه شاه علیان, علیرضا صفاهیه, نگین سلامات, فاطمه موجودي, مصطفی زارع دوست
PDF