شیوه نامه نگارش

نویسندگان محترم می بایستی مقالات خود را به فرمت جدیدی که در سایت در قسمت راهنمای نویسندگان موجود است تنظیم نمایند. در غیراینصورت مقالات در فرایند داوری قرار نخواهند گرفت.