palette
علوم محیطی
تصویر صفحه خانگی مجله

علوم محیطی

شماره جاری : دوره 18، شماره 4، زمستان 1399

شاپا چاپی : 1735-1324

شاپا الکترونیکی : 2588-6177

فصلنامه علمی پژوهشی علوم محيطی وابسته به پژوهشکده علوم محيطی دانشگاه شهيد بهشتی است. انتشار این فصلنامه در سال 1382 شروع و در سال 1385 براساس مصوبه­ کميسيون نشریات وزارت علوم، تحقيقات و فناوری (نامه شماره 7288 / 3) موفق به دریافت درجه علمی-پژوهشی گردید. با توجه به این که پژوهشکده علوم محيطی با اهداف پژوهشی بين رشته ­ایی فعاليت خود را آغاز و با موفقيت ادامه داده است؛ لذا فصلنامه علمی پژوهشی علوم محيطی نيز چنين هدفی را دنبال نموده و به انتشار پژوهش­ هایی با نوآوری درخور و شایسته در زمينه­ های آلودگی محيط زیست، کشاورزی اکولوژیک، حقوق محيط زیست، اقتصاد محيط زیست و منابع طبيعی، تنوع زیستی و مدیریت اکوسيستم­ ها، آموزش، ترویج و مدیریت محيط زیست، برنامه­ ریزی، طراحی و ارزیابی محيط زیست می ­پردازد. در حال حاضر این مجله با چاپ منظم 60 مقاله در قالب چهار شماره در سال و به دو زبان فارسی و انگليسی، دستاوردهای علمی، پژوهشی محققان کشور را به نحو شایسته در اختيار علاقه ­مندان به موضوع­ های پژوهشی مرتبط قرار می­ دهد.

اهداف و زمینه ها:

با توجه به این که پژوهشکده علوم محيطي با اهداف پژوهشی بین رشته‌ایی فعالیت خود را آغاز و با موفقیت ادامه داده است؛ لذا فصلنامه علمی-پژوهشـی علوم محيطي نیز چنین هدفی را دنبال نموده و به انتشار پژوهش‌هایی با نوآوری درخور و شایسته در زمینه‌های زیر می‌پردازد: آلودگی محیط زیست؛ کشاورزی اکولوژیک؛ حقوق محیط زیست؛ اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی؛ تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم‌ها؛ آموزش، ترویج و مدیریت محیط زیست؛ برنامه‌ریزی، طراحی و ارزیابی محیط زیست.

whatshotمقالات پر مخاطب
تولید خمیر کاغذ از کاه گندم با روش سازگار با محیط زیست هیدروکسید پتاسیم ارزیابی شاخص بارش- تبخیر و تعرّق استاندارد شده (SPEI) جهت شناسایی خشکسالی در اقلیم‌های مختلف ایران برنامه ریزی راهبردی احیای محیط طبیعی رود دره های تهران ( نمونه موردی: رود دره درکه ) مقاومت علف های هرز باریک برگ مشکل ساز در مزارع گندم کشور به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل اصول پایداری اجتماعی مجتمع های مسکونی از دید جامعه صاحب نظران و متخصصان ایرانی رتبه بندی شبکه های آبراهه ای رقومی ناپیوسته حوزه های آبخیز با توسعه یک مدل شی ء گرا در محیط GIS برنامه ریزی توسعه صنعت گردشگری و اکوتوریسم برای توسعه اقتصادی مطالعه موردی برنامه ریزی در ایران اثرات زیست محیطی معدن زغال سنگ مزینو طبس نقش فضای سبز محیط‌های آموزشی کودکان در تقویت حس تعلق به مکان(بررسی موردی: مدارس ابتدایی ناحیه دو، شهر شیراز) ارزیابی دو الگوریتم داده کاوی CART و CHAID در پیش بینی دمای هوای ایستگاه سینوپتیک اراک
new_releasesآخرین مقالات چاپ شده
رابطه سواد بوم شناختی، سرمایه اجتماعی و رضایت از زندگی با دغدغه محیط زیستی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تبریز) ارزیابی و پیش بینی پراکنده‌رویی شهری شهر زنجان با تاکید بر تغییرات کاربری اراضی طی دوره زمانی(1365-1395) Estimation and prediction of Zanjan’s Urban Sprawl with emphasize on land use changes during (1986-2016) ابررسی آلایندگی ناشی از فلز سنگین کادمیوم و اثر آن بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و تغذیه ای گیاه یونجه بررسی چالش‌های اجرایی گسترش مسئولیت تولید کننده پسماندها در ایران بررسی روند تغییرات پوشش محدوده بلافصل تالاب انزلی به کمک تکنیک‌های سنجش از دور و چارچوب مفهومی DPSIR تحلیل اثرات عملکرد زیست محیطی بر ادراک سرپرستان خانوار روستایی نسبت به پایداری زیست محیطی در شهرستان باغملک ارزیابی محدودیتهای مکانی برای دفن بهداشتی زباله‌های شهری در استان مازندران با استفاده از GIS و تحلیل سلسله مراتبی روستازیستی پایدار در حوضه آبخیز بخش موسی‌آباد شهرستان تربت جام ارزیابی آسیب‌پذیری منابع آب زیرزمینی توسط آلاینده‌های صنعتی انبار نفت ساری ارزیابی آلودگی زیست محیطی فلزات سنگین مسمومیت زا در خاک زراعی منطقه دگرسانی دوست‌بگلو، استان اردبیل
watch_laterمقالات در دست چاپ

آدرس ایمیل خود را وارد کنید تا بدین وسیله از چاپ مطالب جدید باخبر شوید.

email