نقش آموزش شهروندان در مدیریت پسماندهای خانگی (مطالعه موردی: منطقه 8 شهرداری تهران)

صادق صالحی, احمد بخارایی, ژیلا احمدی

چکیده


 

چکیده :

امروزه موضوع مدیریت پسماند یکی از موضوعات مهم سبک مدیریت کلان شهرها محسوب می شود. افزایش جمعیت،  زندگی مدرن و تغییر الگوهای مصرف منجر به تولید روزانه حجم قابل توجهی پسماند می شوند. کمبود زمین به منظور دفن بهداشتی پسماند و ماندگاری طولانی مدت برخی از انواع پسماند مانند شیشه، پلاستیک و انواع فلزات، تاثیرات نامطلوب زیست محیطی در پی خواهند داشت و منجر به آلودگی های خاک، آب و هوا می شوند. در بین انواع پسماندها، پسماندهای خانگی حجم قابل توجهی از پسماندهای شهری را به خود اختصاص داده است و مطالعات شهری نشان می دهد که یکی از راهکارهای مناسب برای مدیریت صحیح پسماندها، تفکیک پسماندهای خانگی می باشد. با توجه به روند فزاینده افزایش حجم پسماندهای تولید شده در تهران و مشکلات متعدد ناشی از آن، شهرداری تهران طی سال های اخیر تلاش نموده است تا شهروندان را نسبت به تفکیک پسماندها ترغیب نماید. تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش آموزش و دانش تفکیک پسماند در مدیریت پسماندهای خانگی انجام گردید. محدوده مطالعه حاضر را منطقه 8 تهران در سال 1394 تشکیل می دهد. برای انجام تحقیق حاضر از روش پیمایش استفاده شده و 400 نفر از شهروندان این منطقه به صورت نمونه گیری سهمیه ای- تصادفی انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و تحلیل آن با استفاده از نرم افزار spss انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد که بیش از نیمی از پاسخگویان تحت آموزش تفکیک پسماند قرار گرفته اند. دانش آنان نسبت به انواع پسماند در سطح بالایی قرارداشت. علاوه بر این، نتایج بررسی فرضیه های تحقیق نشان داد که متغیر آموزش تفکیک پسماند با رفتار تفکیک پسماند توسط شهروندان رابطه آماری معنی داری داشت. همچنین زمان آموزش نیز با تفکیک پسماند رابطه ای مستقیمی داشت.  مطابق نتایج آزمون همبستگی، بین دانش نسبت به پسماند و تفکیک پسماند توسط شهروندان رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد. در نهایت، نتایج بررسی متغیرهای جمعیت شناختی نشان داد که بین متغیرهای سن، جنس، تحصیلات و درآمد و تفکیک پسماند رابطه آماری معنی داری وجود ندارد. به طور کلی نتایج تحقیق حاضر ضمن تایید تجربی تاثیر آموزش بر رفتار تفکیک پسماند توسط شهروندان، ضرورت توجه به سایر عوامل اجتماعی و فرهنگی را نیز مطرح می کند. به عبارت دیگر، عامل آموزش و ارتقا سطح دانش به تنهایی نمی توانند منجر به تفکیک پسماند شوند و می بایست در کنار سایر عوامل موثر در رفتار تفکیک پسماند مطالعه جامع انجام شود.

 

 

 


واژگان کلیدی


مدیریت پسماند، آموزش شهروندان، دانش شهروندان ، شهرداری تهران، پیمایش،

تمام متن:

PDF

منابع و مآخذ مقاله


Abdul Latif, Saripah, Mohd Shukri Omar, Yeop Hussin Bidin, Zainudin Awang. Role of Environmental Knowledge in Creating Pro-Environmental Residents, Procedia-Socialand Behavioral Sciences105(2013); 866-874.

َAbedi,Somayeh, Zahra Sabaghean, Abbas Ali shah Ali, Azhdar Shamkhani. Identify the impact of education on waste separation from the source in Tehran. Sixth National Conference and first international conference on waste management(2010). [In Persion].

Adhami,Abdolreza, Elham Akbarzadeh. cultural factors in Environmen of preservation in Tehran, Case Study Tehran ragiones 5 and 18. Journal of Sociology Youth Studies(2010); Volume 1, Issue 1, pp. 62-37. [In Persion].

Afroz , Raffia; Hanaki, Kaisuke, Tuddin Rabban. The rolse of socio-economic Factor on household waste generation; A study in a waste management programin Dhaka city Bangladesh; (2010)

Akil, A M , and C S Ho .Towards sustainable solid waste management: Investigating household participation in solid waste management, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science18(2014).

Aghayee Abianeh, Banafsheh(2014). The effect of social factors on households waste behavior. MA thesis, field of sociology, Tehran university. (2014).[In Persion].

Azizi, Ali. Analysis of citizens' participation in waste management, case study 20 region. MA thesis, field of sociology, Payam Noor.(2011). [In Persion].

Barr, S.(2007. Factors influencing environmental attitudes and behaviours- a UK case study of household waste management. Environment and Behavior(2007); 39(4),pp 435-473.

Capra, Frithjof, .The hidden connections: Integrating the Biological, Cognitive, and Social Dimensions of Life In to a Science of Sustainability. Harper Collins Publishers, London.(2002)

De Feo,Giovanni , Sabino De Gisi,.Public opinion and awareness towards MSW and separate collection programmes: A sociological procedure for selecting areas and citizens with a low level of knowledg .Waste Management 30 (2010); 958–976 ,Contents lists available at ScienceDirect , journal homepage: www.elsevier.com

Gholami, Saeed , Mohammad Kazem, Emadzadeh, Vahid Peer Ali. Factors affecting the behavior of recycle and citizen participation in recycling programs, Case study: village Yase chae. The second national conference on environmental planning and management,(2013); 26. 27. [In Persion].

Fatehnia, Ali Reza .Source separation of municipal solid waste situation and strategies to increase public participation in the Tehran Municipality, District 5, AM thesis Municipal health management.(2010) Tehran University of Medical Sciences. [In Persion].

Farahmand,Mahnaz, Kaveh, Shokohifar, Hamed,sayar khalag .A study of social factor affecting environmental behavior of residents of the city of Yazd, Urban studies.(2014); Volume 4 , Number 10, Pages 109 - 141. [In Persion].

Hemmati Goyomi, Zahra. Sociological Explanations of Environmental Behavior and Environmental Attitudes towards E-Waste,Case study: Union members computers and office machines in Shiraz city. MA thesis, field of Social Science Research (2012); University of mazandaran. [In Persion].

Gambro, J. S. , Switzky, H. N. Variables associate with American high school students' knowledge of environmental issues related to energy and pollution. The Journal of Environmental Education;(1999); 30(2), 15-22.

Gamba, Raymond, Stuart, Oskamp. Factors

tion in commingled curbside recycling programs. Environmental and Behavior;(1994); vol28, pp 222-231.

Hines, J.M., H.R, Hungerford, A.N,Tomera. Analysis and synthesis of research on responsible pro-environmental behavior: Mmeta-analysis, The Journal of Environmental. jornal of environmental education;(1986-87) vol.18(2), pp 1-8.

Kharazmi, Omid Ali, Masomeh, Valipour Erami. Integrated management of municipal solid waste source separation with priority based on systems thinking, The case of the county of Sari. Conference planning and urban management;(2014). [In Persion].

Kelly, T.C, I.C, Mason, M.W,Leiss b, S,Ganesh. university community responses to on compus resource recycling. Resources, conservation & recycling;(2001).

Nguyen,Thang Quang. Understanding recycling and recycling communication in university settings: A case study at the university of East Anglia;(2011); www.uea.ac.uk

L.Wright, Yolonda. Relating recycling: Demographics, Attitudes, Knowledge and recycling behavior among UC Berkeley student;(2011); nature.berkeley.edu

Vining, Joanne,Angela,Ebreo.What makes a recycler? A comparison of recyclers and nonrecyclers. Environmental and Behavior;(1990); vol.22, pp 55-73.

Kamara, Agnes Jonton. Household participation in Domestic Waste disposal and recycling in the Tshwane metropolitan area: an environmental education perspective .submitted in part fulfilment of the requirements for the degree of Master of education;(2006);University of South Africa.

Kempton, W., Boster, J. S. and Hartley, J. A. Environmental values in american Culture;(1995); Cambridge, MA: The MIT Press

Kollmuss, Anja & Agyeman, Julian. Mind the Gap: Why do People Act Environmentally and What are The Barriers to proenvironmental behavior? .Environmental education Research;(2002); Vol. 8, No. 3, PP 239-260.

Omran, A, A,Mahmood, H, AbdulAziz, G.M Robinson. Investigating households attitude toward recycling of solid waste in Malaysia: A Case study«, International Journal of Environmental Research;(2009); Vol. 3, No. 2, , p.275-288.

Salehi, Sadegh, Zahra, Hemmati Gouyomi. The role of environmental education in the electrical management waste«, Journal of Environmental Education and Sustainable Development;(2013); No. 1, pp. 33-23. [In Persion].

Schultz, Garth. Examining the effects of recycling outreach on recycling behavior in residence halls at the university of California,Berkeley;(2002);nature.berkeley.edu

Skumatz,L.A.,J.Green. Evaluating the impact of recycling education« Resource Recycling. August;( 2001); 31-37.

Sunarto,Slamet,MohammadBisri,Soemarno4, Suyadi. Society Behavior towards Household Waste Management in Tulungagung.International Journal of Applied Sociology ;(2014); 4(3): 67-73.

Vicente, P, Reis, Elizabeth. Factors influencing households participation in recycling.Waste management & Research;(2008); 26,140-146

Zhang, Na. Greening cademia: Developing sustainable waste management at UK higher educational institutions;(2011); University of Southampton, http://eprints.soton.ac.uk

Zhang Dongliang , Guangqing Huang , Xiaoling Yin, and Qinghua Gong. Residents’ Waste Separation Behaviors at the Source: Using SEM with the Theory of Planned Behavior in Guangzhou, China. International Journal of Environmental Research and Public Health;(2015); ISSN 1660-4601.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.