patent بررسی و مقايسه غلظت و پراکنش الياف آزبست در مناطق مسکونی ، تجاری و معابر ترافیکی در شهرتهران | عتابی | علوم محیطی
palette
بررسی و مقايسه غلظت و پراکنش الياف آزبست در مناطق مسکونی ، تجاری و معابر ترافیکی در شهرتهران
فریده عتابی, یوسف رشیدی, حسین حسنخانی

چکیده
چكيده

امروزه شهر تهران به واسطه ترافیک و استفاده غیرضروری از خودروهای شخصی به یکی از شهرهای آلوده دنیا تبدیل شده است. علاوه بر انتشار بسیاری از گازهای آلاینده و ذرات معلق، وجود الیاف آزبستی نیز در هوای شهر تهران دور از ذهن نیست. در اين تحقيق اندازه‎گيري غلظت آزبست طی یک سال (92-1391 )در ماه­های مختلف و نقاط معینی در شهر تهران  انجام شد. در این مدت  غلظت آزبست در 200 نمونه در حدود 50 ایستگاه سنجش در مناطق مسکونی، تجاری - اداری و ترافیکی با توجه به سال، فصل، ماه و منطقه، مورد تحلیل قرار گرفت. نمونه‎برداری، آنالیز و تعیین میزان غلظت آزبست مطابق با روش نایوش انجام شد.  بر این اساس برای جمع‎آوری نمونه­ها، از 5 دستگاه پمپ­های فردی با دبی 4 لیتر بر دقیقه استفاده شد و در مدت 8 تا 12 ساعت در طی روز، نمونه­ها بر روی فیلترهای غشایی با قطر 25 میلی‎متر جمع­آوری گردید. نمونه­ها پس از آماده‎سازی در آزمایشگاه معتمد آ‌زبست با استفاده از ميكروسكوپ فازكنتراست و پولاريزان تعیین مقدار شدند. نتایج حاصل از میانگین غلظت آزبست در نمونه­ها‎، با نتايج ارایه شده از سوی سازمان جهانی بهداشت در آمريکا در سال 1998( 5-10 × 5 فیبر برمیلی‎لیتر به عنوان استاندارد) مقایسه شد و در نهایت نتایج طبق مقایسه‌های آماری و با استفاده از نرم افزارسرفر تحلیل گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که بیشترین میزان غلظت آزبست (009/0 فيبر در ميلي‎ليتر) در فصل زمستان مشاهده شد. میانگین غلظت این الیاف (0045/0 فيبر در ميلي ليتر )در ماه اسفند از ساير ماه‌هاي اندازه‌گيري شده بیشتر بود. این در حالی است که غلظت این آلاینده در شهرهای نسبتا پاک 00005/0 فيبر در ميلي‎ليتر می‎باشد. بررسی نتایج حاصله بیانگر بیشترین غلظت الیاف آزبست در ماه‎های پایانی سال و درمعابر ترافیکی می‎باشد.

 

واژگان کلیدی
الياف آزبست، غلظت، سنجش

منابع و مآخذ مقاله

منابع

Tehran ambient asbestos assessment reports. Air Quality Control Company; 2010; 2011; 2012 [In Persian].

Marryoryad H V, Bofetta P, Pisani P. Assessment of airborne asbestos exposure at an asbestos cement sheet and pipe factory in Iran. Regulatory Toxicology and Pharmacology; 2011; 60:200–205.

Kakooei H, Yunesian M, Marioryad H, Azam K. Assessment of airborne asbestos fiber concentrations in urban area of Tehran, Iran. Air Qual Atoms Health; 2009; 2:39-45.

Ambient air determination of inorganic fibrous particles: Scanning electron microscopy method. British Standard BS ISO 14966; 2002.

Dodson R F, Hammar S P, Poye L W. A technical comparison of evaluating asbestos concentration by phase-contrast microscopy (PCM), scanning electron microscopy (SEM), and analytical transmission electron microscopy (ATEM) as illustrated from data generated from a case report. Inhalation Toxicol; 2008; 20: 723–732.

Method for the determination of airborne asbestos fibers and other inorganic fibers by scanning electron microscopy. AIA(Asbestos International Association) Health and Safety Pub RTM; 1984.

Determination of airborne fiber number concentrations. WHO; Geneva; 1997:1- 50.

NIOSH manual of analytical method, 4th ed. U.S. Department of Health, Education and Welfare, Cincinnati. NIOSH; 1989; Method 7400.

Guide to Occupational Exposure Values. American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH); 2010.

Asbestos and other natural mineral fibers. WHO Geneva; 1986; 11(53).


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.