patent واکاوی عناصر هواشناسی ایستگاه‏های شمال شرق کشور، به‏عنوان نمایه‏ای از تغییر اقلیم | احمدی | علوم محیطی
palette
واکاوی عناصر هواشناسی ایستگاه‏های شمال شرق کشور، به‏عنوان نمایه‏ای از تغییر اقلیم
محمود احمدی, حسن لشکری, قاسم کیخسروی, مجید آزادی

چکیده

تغییرات آب و هوایی با تغییر الگوهای اقلیمی و به هم ریختن نظم اکوسیستم‎ها ، تاثیرات جدی بر محیط‎زیست دارد. تغییر در الگوهای آب و هوایی می‎تواند به وقوع سیل­های شدید، گرما و سرماهای شدید، تکرار بیشتر خشکسالی­ها  و گرم شدن جهانی هوا منجر شود. حتی هر یک از این پدیده‎ها می‎تواند ذخایر غذایی یک منطقه را نیز در معرض خطر قرار دهد. شمال شرق کشور به سبب وسعت زیاد از شرایط طبیعی بسیار متنوعی برخوردار بوده و هر یک از نواحی آن دارای ویژگی‎های طبیعی خاصی می‎باشد. گستردگی منطقه و عواملی مانند وجود رشته کوه‎های مرتفع و مناطق کویری، دوری از پهنه‎های آبی و وزش بادهای مختلف موجب گوناگونی آب و هوا در هر یک از مناطق آن گردیده است. بر اساس نتایج حاصل از آزمون من -کندال و مدل AHP در شمال شرق کشور، عناصر اقلیمی با روند صعودی (82.25 درصد) خیلی بیشتر از عناصر اقلیمی با روند نزولی (35.5 درصد) در تغییرات اقلیمی شمال شرق ایران سهیم بوده‎اند. مناطقی که بیشترین تغییرات آب و هوایی را از لحاظ عناصر هواشناسی با روند نزولی (تعداد روزهای یخبندان، متوسط رطوبت، تعداد روزهای برفی، بارش 24 ساعته، بارش سالانه) تجربه می‎کنند. در قسمت‎های جنوب و جنوب‎شرقی منطقه مشاهده می‎شوند. عناصر اقلیمی با روند افزایشی (متوسط دما، دمای حداقل، دمای حداکثر، ساعات آفتابی)، بیشترین وسعت منطقه را پوشش می‎دهند. در این میان فقط ایستگاه‎های قوچان، سبزوار، دچار کم‎ترین تغییرات آب و هوایی می‎باشند.

 

واژگان کلیدی
تغییر اقلیم، شمال شرق ایران، من -کندال، مدل فرایند سلسله مراتبی

منابع و مآخذ مقاله

Turkesh M, Sumer M, Demirj I . Re-Evaluation of trends and Changes in mean, maximum and minimum temperature of Turkey fr period 1929-1999. Internatinal Journal of Climatlgy;2002;(22): 944-977.

Clark T. Trends analysis f temperature and precipitatin series at canadian sites, Regional climate Change. canadian journal of Agriculture Ecoomics; 2003; (1): 27-38.

Ebrahimi H, Alizade A, Javanmard S. Check temperature change in Mashhad plain as the profile of climate change in the region. Geographical research journal; 2005; (5): 79.[In Persian]

Azizi G, Shamsipoor A, Yarahmadi D. Recovery of climate change in the western half of the country, using multivariate statistical analysis. Journal of Physical Geography; 2008; (66): 19-35. [In Persian]

Daneshkar araste P, Shakoohi A. In search of the effects of climate change on weather conditions and surface water resources in Iran. 3rd Iran Water Resources Management Conference; 2008:7. [In Persian]

Babaian I, Najafinik Z, Abasi F, Habibi khandan M, Adab M, Melyosi H. Assessment of climate change using downscaling atmospheric general circulation model. Journal of Geography and Development; 2009;(16):135-152. [In Persian]

Sarabian L, Nikpoor A. Nature-oriented role of agriculture in climate change mitigation. Office of Environment and Sustainable Development of Agriculture; 2009;(1):15-20 [In Persian]

Laughlin J, Jessica J, Hellmann J, Boggs C, Ehrlich P. R. Climate change hastens population extinctions. Pnas, Ecology;2002; 60-73.

Franczyk J, Heejun C. The effects of climate change and urbanization on the runoff of the Rock Creek basin in the Portland metropolitan area, Oregon, USA, Department of Geography. Portland State University, Portland; 2009; 97-201.

Folland C. Observed Climat Variations and Change,In Houghtom,Jenkin. Ephraums;1990; 195.

Krishnamurthy V, Shukla J. Intra seasonal and intramural variability of rain fall over India center for Ocean-Land. Atmopher studie;1999; (52): 133-150.

Smith S. Assessing drought- relate ecological risk in the Florida Everglades. journal of Enviromental Management; 2003; 68 (4): 360-535.

Szilagyi J. Modeled Areal Evaporation Trend Over The Conterminous United States.Engrng Asce; 2001; 127 (4): 196-200.

Payne J, Wood A, Hamlet R, Palmer D, Lettenmaier P. Mitigating the effects of climate change on the water resources of the Columbia River basin. Joint Institute for the Study of the Atmosphere and Ocean (JISAO) under NOAA cooperative agreement; 2002; 922(17):1232.

Changchun X, Yaning CH, Weihong L, Hongtao CH .Potential impact of climate change on snow cover area in the Tarim River basin. Journal of Environmental Geology; 2007;53(7):1465-1474:(7)53.

Elagib N, Mansell M. Recent Trends and Anomalies in Mean Seasonal and Temperature Over Sudan; 2000; (45):263-288.

Burns D, Klaus J, Mchale M. Recent climate trends and implications for water resources in the Catskill Mountain region, New York. USA;2007;(336):155-170.

Mo X, Liu S, Lin ZH, Guo RP. water consumption and water use fficiency and their responses to climate change in the North China Plain, Regional crop yield, Agric, Ecosyst. Environ; 2009;134:67-78.

Harmsen EW, Norman L, Millerb NJ, Schlegel JE. Seasonal climate

change impacts on evapotranspiration, precipitation deficit and crop yield in Puerto Rico; 2009; 96 (7):1086-1095.

Miller N. Potential impacts of climate change on California hydrology, of the American Water Resources Association (JAWRA); 2004; 39(4):771-784.

Modarres R, Silva V. Rainfall trends in arid and semi-arid regions

of Iran, Arid. Enviroments; 2007; (70): 344-355.

Todisco F, Vergni L. Climatic changes in central Italy and their potential effects on corn water consumption,Agric For Meteorol;2008; (148):1-11.

Guo R, Lin Z, Mo X, Yang C. ,Responses of crop yield and water use

efficiency to climate change in the North China Plain. Agricultural Water

Management; 2010;: 1185-1194.

Steele Dunne S, Lynch P, McGrath R, Semmler T, Wang S, Hanafin J, Nolan P. The impacts of climate change on hydrology in Ireland, Hydrology; 2008;356:28-45.

Jamei J. Analysis of spatial-temporal distribution of North West rainfall and temperature.ph.D.:University Tabriz;2007.p.35.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.