شبیه سازی تغییرات پویای کاربری زمین با استفاده از مدل تلفیقی CA-MARK OV (مطالعه موردی: شهرستان ملکان)

وحید امینی پارسا, اسماعیل صالحی, شهاب عادلی قرجه داغی, علی عزیزی

چکیده


تغییرات کاربری زمین جز مهمی در درک ارتباط متقابل فعالیت‌های بشر با محیط‌زیست می‌باشد، بنابراین شبیه‌سازی تغییرات آن ضروری می‌باشد. در اين تحقيق با کاربرد تکنیک‌های سنجش‌ازدور و سيستم اطلاعات جغرافيايي، کاربری­های زمین برای سه دوره 1987، 2000 و 2014 به ترتیب با استفاده از تصاویر ماهواره­ای لندست TM، ETM و OLI برای شهرستان ملکان استخراج و تغييرات كاربري اراضي بين این سه دوره مورد پايش قرار گرفت. در ادامه به­منظور پیش­بینی وضعیت کاربری زمین آینده منطقه برای افق 14 سال از مدل سی‌ای مارکوف استفاده شد. نتایج تحقیق نشان‌دهنده رشد زمین­های کشاورزی و بایر از سال 1989 تا 2014 هست در حالی در همین دوره با کاهش میزان کاربری بایر مواجه بوده­ایم. نتایج حاصل از پیش­بینی کاربری زمین آینده در منطقه نشان می­دهد که در دوره زمانی ۲۰14 تا ۲۰24 کاربری کشاورزی از 53/24 درصد به 67/25 درصد خواهد رسید که نشان­دهنده روند افزایشی می­باشد. طبق پیش­بینی به عمل آمده میزان کاربری مناطق انسان‌ساخت در منطقه در سال 2028 به 75/3 می­رسد که در مقایسه با مقدار مشابه در سال ۲۰۱4 افزایش خواهد یافت. توجه به پیش­بینی صورت گرفته در مورد کاربری آینده منطقه و میزان تغییرات ممکن، توجه به تناسب منطقه برای کاربری­ها، نظرات مردم و مدنظر قرار دادن محرکه­های مختلف تغییرات کاربری اراضی در برنامه­ریزی­های توسعه کاربری و اقتصادی- اجتماعی منطقه پیشنهاد می­شود.


واژگان کلیدی


مدل سی‌ای مارکوف، تغییرات کاربری زمین، شهرستان ملکان، آذربایجان شرقی.

تمام متن:

PDF

منابع و مآخذ مقاله


Almatar M. Utilizing geographic information systems and remote sensing to investigate urbanization processes: in both the US and KUWAIT. Ph.D.: Geography, University of Florida, United States; 2011. p. 133.

Alnoubani, A. Dynamic of Land use and Land cover change: the case of the Palestinian westbank. Ph.D.: Urban Design and Planning, University of Washington., United States; 2010. p. 156.

Amini V P. Modeling Plausible Impacts of Land Use Changes of the Surrounding Buffer Zone on the Management of the Arasbaran Biosphere Reserve. . MSc.: Environmental Planning, manangement and education, University of Tehran, Iran; 2014. p. 149. [In Persian]

Eric k, Judith B B. Land-Use Modelling in Planning Practice. Springer Dordrecht Heidelberg London New York, Inc.; 2011. p. 231.

Estifanos L G. Land use land cover Dynamics in Post-Resettlement Areas using Cellular Automata model: The case of Gubalafto Woreda. MSc.: Remote sensing and GIS, Addis Ababa University, Ethiopia; 2010. p. 75.

Foody G M. Status of land cover classification accuracy assessment. Remote Sensing of Environment; 2002;80(1): 185-201.

Imani H J, Kaboli M, Feghhi J, Taherzadeh A, Asadi A. Studying Land Use-Cover Changes during the Last Three Decades in Hamedan Province using Satellite Images. Journal of Natural Environment (Iranian Journal of Natural Resources); 2014; 67(1):1-12. [In Persian]

Jokar A J. Dynamic Land Use/Cover Change Modelling: Geosimulation and Agent-Based Modelling. MSc.: Carteography and Geoinformation, University of Vienna, Austria; 2011. p. 189.

Lambin E F, Turner B L, Geist H J, Agbola S B, Aegelsen A, Bruce J W, Coomes O T, Dirzo R, Fischer G, Folke C,. George PS, Homewood K, Imbernon J, Leemans R, Li X, Moran EF, Mortimore M, Ramakrishnan P S, Richards J F, Skanes H, Steffen W, Stone G D, Svedin U, Veldkamp T A, Vogel C, Xu J. The causes of land use and land cover change: moving beyond the myths. Global Environmental Change; 2001;22: 122-129.

Mazaheri M R, Esfandiari M, Masih Abadi M H, Kamali M. Detecting temporal land use changes using remote sensing and GIS techniqes (Case study: Jiroft, Kerman Province). Journal of Applied RS and GIS Techniques in Natural Resource Science; 2013; 4(2):25-39. [In Persian]

Mosayebi M, Maleki M. Change detection in land use using remote sensing data and GIS (Case study: Ardabil County). Journal of Applied RS and GIS Techniques in Natural Resource Science; 2014; 5(1):81-93. [In Persian]

Muller M R, Middleton J. A Markov model of land-use change dynamics in the Niagara region, Ontario, Canada, Landscape Ecology; 1994;9:151-157.

Najat Q O, Mohd S S A, Wan M, Narimah S. Modelling Land-use and Land cover Changes Using Markov-CA, and Multiple Decision Making in Kirkuk City. International Journal of Scientific Research in Environmental Sciences; 2014; 2(1): 29-42.

Narimah S, Rosmiyati H, Yasin A E E. Modelling Land Use Changes at the Peri-Urban Areas Using Geographic Information Systems and Cellular Automata Model. Journal of Sustainable Development; 2011; 4(6): 72-84.

Nejadi A. Developing a Decision Support System to manage the protected areas based on land use change modeling Case study: Lisar protected area. Ph.D.: Environmental Planning, University of Tehran, Iran; 2012. p. 133. [In Persian]

Paidamwoyo M. Land use/cover change modelling and land degradation assessment in the KEISKAMMA catchment using Remot sensing and GIS. Ph.D.: Faculty of Science, Nelson Mandela Metropolitan University, South Africa; 2011. p. 200.

Skole D, Tucker C.Tropical deforestation and habitat fragmentation in the Amazon: satellite data from 1978 and 1988. Science; 1993; 260:1905-1910.

Statistical Center of Iran, Statistical Yearbooc, http://www.amar.org.ir, (assessed: January 10, 2015)

Sun Y. Simulating Future Land Use Change in the East Fork Little Miami River (EFLMR) Watershed in Ohio. MSc.: Geography, University of Cincinnati, United States; 2008. p. 91.

Taheri M, Gholamalifard M, Bakhtiari R A, Rahimoghli S. Land Cover Changes Modeling of Tabriz Township Using Artificial Neural Network and Markov Chain. Physical Geography Research Quarterly; 2014; 45(4):97-121. [In Persian]

Vafayi S. Monitoring and predicting land use changes using remote sensing and GIS (Marivan region). MSc.: Forestry, University of Tehran, Iran; 2012. p. 111. [In Persian]

Verburg P H, Schot P, Dijst M, Veldkamp A. Land use change modelling: current practice and research priorities. GeoJournal; 2004; 61(4): 309-324.

Viera A J, Garrett J M. Understanding interobserver agreement: the kappa statistic, Family Medicine ; 2005; 37(5): 360-363.

Vliet J V, White R, Dragicevic S. Modeling urban growth using a variable grid cellular automaton. Computers. Environment and Urban Systems; 2009; 33(1): 35-43.

Wijanarto A B. Application of Markov change detection technique for detecting landsat ETM derived land cover change over Banten Bay. Journal of Ilmiah Geomatica; 2006; 12(1): 11-21


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.