بررسی نقش آموزش بر کيفیت محيط زیست در کشورهای در حال توسعه (کشورهای منتخب منا)

صديقه عطرکار روشن

چکیده


مدتهاست که پرسش ها ی متعددی ، افکار عمومی جهان را به خود معطوف کرده، و اینکه بي توجهي به معيارهاي تاثيرگذار بر توسعه پايدار، ممکن است، هزينه هاي جبران ناپذيري را براي جوامع مختلف بدنبال داشته باشد. هدف از این پژوهش  بررسی تاثیر آموزش در مقاطع ابتدايي و متوسطه بر رشد تولید و انتشار گاز گلخانه ای دی اکسید کربن طی دوره ی 2012-1992  کشورهای منتخب خاورمیانه بوده است. در تحقيق حاضربرای آزمون فرضيه ها ، مدل پنل پویا (DPD) به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM[1]) برای ایران و 11 کشور منتخب منطقه منا (کشورهای خاورمیانه و شمال آفريقا) بکار گرفته شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل، حاکی از تاثیر مثبت و معنی دار متغیر آموزش (بر حسب معیارهای مختلف آن) با ضریب12/0بر بهبود کیفیت محیط زیست و کاهش رشد آلودگی هوا در طول دوره مورد مطالعه در کشورهای فوق الذکر می باشد.علاوه بر این،یافته ها نشان می دهند که بین نهادهای سیاسی و کاهش رشد جمعیت با کاهش رشد آلودگی هوا رابطه مستقیم وجود دارد. نتيجتاً، با افزایش سطح آموزشدر کشورهای در حال توسعه به طور اعم و  با افزایش متوسط سالهای تحصیل افراد جامعه ( در مدرسه) به طور اخص نسبت به  کل جمعیت، از شدت رشد آلودگی هوا کاسته می شود. : از اينرو، می توان با افزایش سرمايه گذاری در اين بخش بطور کلی، و آموزشهای ابتدايي و دبیرستان بصورت خاص به کاهش انتشار CO2 در کشورهای منا کمک کرد. 


 


واژگان کلیدی


رشد انتشارCO2، آموزش، پنل پویا، ،گشتاورهای تعمیم یافته، GMM ،کشورهای منا

تمام متن:

PDF

منابع و مآخذ مقاله


Arellano, M., And O. Bover. 1995. Another Look At The Instrumental Variable Estimation Of Error-Components Models. Journal Of Econometrics 68: 29–51.

Arellano, M., Bond, S. (1991), Some Tests Of Specification For Panel Data: Monte Carlo Evidence And An Application To Employment Equations, Review Of Economic Studies, Blackwell Publishing, Vol. 58(2), Pp. 277-97.

Barro ,Robert J. And Lee, Jong-Wha .(2012), A New Data Set Of Educational Attainment In The World, 1950–2010. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304387812000855

Beck T, Demiraguc-Kunt,A.,And .Levin, (2004), Finance, Inequality And Poverty: Cross-Country Evidence, World Bank Policy Research Working Paper 3338, World Bank, Washington D.C.

Bhattarai, M., Hammig, M. (2001), Institutions And The Environmental Kuznets Curve For Deforestation: A Cross Country Analysis For Latin America, Africa And Asia, World Development, Volume 29, Issue 6, Pp. 995-1010.

Bimonte, S. (2002) “Information Access, Income Distribution, And The Environmental Kuznets Curve” Ecological Economics, 41(1), 145-156.

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/39553/1/MPRA_paper_39553.pdf

Blundell, R., And S. Bond. 1998. Initial Conditions And Moment Restrictions In Dynamic Panel Data Models. Journal Of Econometrics 87: 115–143.

Cheah, I., Phau, I. (2011), “Attitudes Towards Environmentally Friendly Products; The Influence Of Ecoliteracy, Interpersonal Influence And Value Orientation”, Marketing Intelligence And Planning, Bradford, Vol. 29, Issue 5, Pp: 452.

Comoner, Barry. (1917), Humans And The Environment. (Translation B. Dhzad), Tehran: Green Wave,1382.

Culas, R.J. (2007), Deforestation And The Environmental Kuznets Curve: An Institutional Perspective, Ecological Economics, Volume 61, Issues 2-3, Pp. 429-437. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-33847317490&partnerID=40&md5=7a5de83f472056bb5a528a8fd9814587

Farzin, Y.H., Bond, C.A. (2006), Democracy And Environmental Quality, Journal Of Development Economics, Volume 81, Issue 1, Pp. 213-235.

Jorgenson, A.K. (2003) “Consumption And Environmental Degradation: A Cross-National Analysis Of The Ecological Footprint. Social Problems, 50(3), 374-394. http://crs.sagepub.com/content/36/3/453.abstract

http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=P7lO56AAAAAJ&citation_for_view=P7lO56AAAAAJ:u-x6o8ySG0sC

Levin, A. And Lin, C. F.And Chu,J. (2002); "Unit Root Test In Panel Data: Asymptotic And Finite Sample Properties Journal Of Econometrics 108(1): 1-24.

Menegat, R. (2002), Participatory Democracy And Sustainable Development: Integrated Urban Environmental Management In Porto Alegre, Brazil, Environment And Urbanization, Vol. 14, No. 2, Pp. 181-206 .

Nelson, R.R. And Phelps, E.S. (1966) “Investment In Humans, Technological Diffusion, And Economic Growth” The American Economic Review, 56(1/2), 69-75.

Princen, T. (2001) “Consumption And Its Externalities: Where Economy Meets Ecology” Global Environmental Politics, 1(3), 11-30.

Rafiee, Hamed, Amir Nejad, Hamid. (1388), The Role Of Education In The Increasing Tendency Of Individuals To Environmental Protection: (The Case Of The Caspian Sea). Environmental Sciences, Vol.7, No.1 , Autumn 2009 95-108 (In Persian).

Ramezani Ghavam Abadi, Mohammad Hassan. (1391), A Strategic Review Of Environmental Education In Iran : Needs And Bottlenecks. Quarterly Strategy, Year Xxi, No. 65, Pp. 257-233 (In Persian).

Somlanaré Romuald, Kinda.(2010) Does Education Really Matter For Environmental Quality?, Document De Travail De La Série Etudes Et Documents.

Tamazian, A., Chousa, J.P., Vadlamannati, K.C. (2009), Does Higher Economic And Financial Development Lead To Environmental Degradation: Evidence From Bric Countries, Energy Policy, Volume 37, Issue 1, Pp. 246-25


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.