ارزیابی مطلوبيت زيستگاه تابستانه وزمستانه گوسفند وحشی البرز مرکز ی( O.o.arkali &O.o.vigneii) به روش حداكثر بي نظمي در استان تهران

امير عباس احمدي, بهمن شمس اسفند اباد

چکیده


گوسفند وحشی البرز مركزي( O.o.arkali &O.o.vigneii) گونه اي است که دراکثر مناطق طبیعی استان تهران پراکنش داشته و این گونه در فهرست سرخ اتحاديه جهاني حفاظت در طبقه آسيب پذير ((Vulnerable واقع شده و بر اساس قوانين و مقررات سازمان حفاظت محيط زيست ايران در طبقه گونه های حمايت و حفاظت شده قرار دارد. بنابراين، حفاظت از آن حائز اهميت در سطوح ملي و بين المللي مي باشد . از سویی حفاظت و مدیریت از گونه بدون شناخت از نیازهای زیستی گونه امکان پذیر نیست . تحلیل روابط بین گونه ومحیط زیست آن همواره یک مسئله اساسی در دانش بوم شناسی بوده وکمی سازی این روابط ، بنیاد مدل سازی مطلوبیت زیستگاه است .دراین پژوهش با استفاده از الگوریتم حداکثر بی نظمی یا مكسنت درسال 1392 درمحدوده استان تهران با ثبت 350 نقطه از محلهای حضور ومشاهده گونه در دو مقطع تابستانه و زمستانه و با بکارگیری 8 متغییر زیست محیطی شیب ، انحراف معیار شیب ، ارتفاع، جهت ، فاصله ازمناطق شهری و روستایی ، فاصله ازجاده آسفالته و منابع آبی نقشه مطلوبیت زیستگاههای تابستانه وزمستانه تهیه شد كه مساحت زيستگاه مطلوب تابستانه 204629 هكتار و  202471هكتارمساحت زيستگاه زمستانه را شامل مي گردد. برای بررسی اعتبار مدل نهایی از روش اعتبار متقابل(Cross validation)استفاده گردید. طبق بررسی نتایج حاصله انحراف معیار شیب و پس از آن طبقات ارتفاعی و فاصله از منابع آبی بیشترین تاثیریا نقش وجهت کمترین را در مدل و شکل توزیع تابستانه این گونه راداراست و در مدل و شکل توزیع زمستانه این گونه ارتفاع و شیب و تاحدودی جهت روبه آفتاب بیشترین نقش و جهت های شمالی و شرقی کمترین نقش را داراست

واژگان کلیدی


گوسفند وحشی البرز مرکزی-مدل مطوبيت زيستگاه -حداکثربی نظمی.

تمام متن:

PDF

منابع و مآخذ مقاله


اعتماد.اسماعیل.پستانداران ایران.جلد دوم.انتشارت سازمان حفاظت محیط زیست.1372.

اتحادیه جهانی حفاظت.(1380).پارکها برای زندگی.ترجمه هنریک مجنونیان.انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.

اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران (1390).پروژه شناسایی و تهیه لیست کلیه تعارضات و تخریب های محیط های طبیعی در مجموعه حفاظتی جاجرود.

بهاروند.ندا .1390.مدل سازی مکسنت برای حملات گرگ .پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.

پذیره،مونا ، برآورد ظرفیت برد تغذیه ای گوسفند وحشی البرز مرکزی در پارک ملی خجیر.1392.پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیفات.

خلیلی، فرزانه ، بررسی انتخاب زیستگاه ومدلسازی مطلوبیت زیستگاه سنجاب ابرانی در مناطق حفاظت شده استان کهکیلویه وبویراحمد بروش مکسنت ، 1393،پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان.

روستایی ,زهرا , مدل سازی مطلوبیت زیستگاه قوچ ومیش مهمترین طعمه یوزپلنگ آسیایی با استفاده روش حداکثر بی نظمی در پناهگاه حیات وحش دره انجیر استان یزد.1393.پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان.

صادقیان ،فاطمه ،مدلسازی مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی به روش مکسنت در منطقه حفاظت شده بافق استان یزد.1392.پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان .

ضيائي، هوشنگ.(1375). راهنماي صحرايي پستانداران ايران.انتشارات سازمان حفاظت محيط زيست.

کمایی،مژگان، مدل مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی بروش مکسنت ،منطقه حفاظت شده بافق استان یزد.1392.پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان .

دفتر زیستگاهها وامورمناطق. سازمان حفاظت محیط زیست مطالعات طرحهای مدیریت پارک ملی لار و مناطق ورجین والبرز مرکزی(1388).

ونچ، الف وهمکاران(1996).اصول اکولوژی سیمای سرزمین.ترجمه فرودآذری دهکردی.انتشارات آیلار.

مجنونیان،ه.(1375).پارکهای ملی ومناطق حفاظت شده(ارزشها وکارکردها).انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.

معاونت راهبردی و برنامه ریزی استانداری تهران - طرح آمایش سرزمین استان- 1388-1390

شمس اسفند آباد.بهمن.1389.مدل سازی گوسفند وحشی وبز وحشی درمناطق کوهستانی فلات مرکزی ایران.مطالعه موردی منطقه حفاظت شده هفتاد قله.پایان نامه دکتری دانشگاه آزاد علوم وتحقیقات.

Anderson MC., Watts JM., Freilich JE., Yool SR., Wakefield GI., Mccauley JF., Fahnestock PB: Regression – tree modeling of desert tortoise habitat in the central Mojave desert. Ecological Applications. 2000: 10: 890–900.

.Anderson RP., Lew D., Townsend Peterson A: Evaluating predictive models of species distributions: criteria for selecting optimal models. Ecological Modelling. 2003: 162: 211-232.

Leung B., Lodge DM., Finnoff D., Shogren JF., Lewis MA., Lamberti G: An ounce of prevention or a pound of cure: bioeconomic risk analysis of invasive species. The Royal Society. 2002: 269: 2407–2413.

Naturalium R: The impact of habitat fragmentation by anthropogenic infrastructures on wolves (Canis lupus). PhD Thesis. Biology and Biotechnology group. Ruhr-University of Bochum. 2009: 1-115.

Phillips SJ., 47..Anderson RP., Schapire RE: Maximum entropy modeling of species geographic distributions. Ecological Modelling. 2006: 190: 231-259.

- Phillips SJ., Dudlk M., Schapire RE: A maximum entropy approach to species distribution modeling. In: Proceedings of the 21st International Conference on Machine Learning,ACMPress, New York. 2004: 655–662

Phillips, S. J., Anderson, R. P. and Schapire, R. E. 2006. Maximum entropy modeling ofspecies geographic distributions._/ Ecol. Modell. 190:231/295.

Treves A., Jurewicz RR., Naughton-Treves L., Rose RA., Willging RC.,Wydeven AP: Wolf depredation on domestic animals: control and compensation in Wisconsin. Wildlife Society Bulletin. 2002: 30: 231-241.

Williams JN., Seo C., Thorne J., Nelson JK., Erwin S., O’Brien JM., Schwartz MW: Using species distribution models to predict new occurrences for rare plants. Diversity and Distributions. 2009: 15: 565–576.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.