نقش و تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر صادرات انار ارگانیک ایران (مطالعه موردی شهرستان ساوه)

هومان لیاقتی, وحید عسکری, محدثه صادقی, سیدمحمد مجابی

چکیده


در دهه های اخیر در اغلب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با افزایش نگرانی عمومی کیفیت غذا و سلامت افراد جامعه و همچنین تخریب منابع طبیعی، کشاورزی ارگانیک مورد توجه واقع شده است. تحقیق حاضر با بررسی وضع موجود تولید و صادرات انار منطقه، چالش های پیش روی تولید و صادرات انار ارگانیک و شناسایی عوامل آمیخته بازاریابی به بررسی تأثیر عوامل بازاریابی بر توسعه صادرات انار به بازارهای بین المللی پرداخته تا زمینه برای بهبود وضع موجود و دستیابی به ظرفیت بهینه صادرات انار در ساوه مهیا شود. در بخش پیمایشی تحقیق، 3 نوع پرسشنامه تدوین شد و در بین 121 نفر از نمونه آماری مورد نظر در بخش باغداران انار، 50 نفر از نمونه آماری مورد نظر در بخش صادر کنندگان و تولید کنندگان دارای سابقه صادرات و 21 نفر از نمونه آماری در بخش صادر کنندگان توزیع شد. بر اساس آزمون t تک گروهی و آزمون فریدمن با درصد خطای 5 درصد، فرضیات مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مهمترین عوامل تأثیر گذار بر توسعه صادرات انار در بین عوامل آمیخته بازاریابی بترتیب عنصر قیمت، عنصر محصول، عنصر توزیع و عنصر ترفیع بودند. همچنین نتایج نشان داد که عدم آگاهی تولید کنندگان، عدم حمایت از تولید کننده در دوره گذار و عدم تضمین خرید محصول با قیمت بالاتر از جمله موانع پیش روی توسعه سطح زیر کشت انار ارگانیک در منطقه بود.


واژگان کلیدی


کشاورزی ارگانیک- بازاریابی- انار- آمیخته بازاریابی

تمام متن:

PDF

منابع و مآخذ مقاله


Khaledi, K. and A, Rahimzadeh (2008). Strengths, weaknesses, opportunities and threats faced by country's agricultural exports. Agricultural Economics and Development, 62(2):83-103.

Azizi, J. and S. Yazdani (2006). Survey the market export apple with emphasis on the principle of comparative advantage exports. Research and Construction, 73:146-154.

Hashemi, H(2009). Effect of Electronic Commerce on the export of oil, gas and petrochemical. Quarterly Journal of Commerce, 54: 171-200. [In Persian]

Jeans, A(1998). Small enterprises and NGOs: meaning in the marketplace, Appropriate Technology. London: Intermediate Technology publications.

Congress managerial review of the achievements and problems of carob worm (2004). Analytic Review of the Research of carob worm in Iran. Shakeri, M. Yazd: Research Center for Agriculture and Natural Resources Publications.

Environmental Sciences Institute (2009). Assessment competitive strength in world markets fresh fruit. Liaghati, H. Tehran: Shahid Beheshti University.

Second International Congress of Ecological Agriculture (2006). Economic conditions for becoming organic farming: The analysis of Dynamic linear programming. Kiani, Gh. and H. Liaghati. Gorgan: Iran.

Environmental Sciences Institute (2009). Market analysis organic fruit Iran export to SWOT method. Mahmoodi, H. Tehran: Shahid Beheshti University.

Roosta, A., A. Ebrahimi and D. Venous (1996). Marketing Management. Tehran: Publication of samt.

Joel, R and E. Berman (1992). Marketing. Macmillan Publishing Company.

Willer, H. and L. Kilcher (2012). The world of organic agriculture statistics and emerging trends. Switzland: Research Institude Of Organic Agriculture (FIBL).

Ministry of Industries and Mines (2009). Status production up to export pomegranate. Mohammadi, m. tehran: Ministry of Industries and Mines, Deputy of Affairs Industries and economic.

Ministry of Agriculture (1995). Plan Studied gardening Country (Pomegranate, Figs, Tropical fruits). Consulting Engineers Vysan. Tehran: Deputy of gardening, Ministry of Agriculture.

Ministry of Agriculture (2010). Agriculture letter statistic. Office of Statistics and Information Technology, Ministry of Agriculture. Tehran: Ministry of Agriculture, Deputy of Planning and Economic.

Iranꞌs Inf. on Pomegranate (2002). Iranꞌs Pomegranate. http:// www.fruit.ir.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.