palette
جداسازي باکتريهاي مقاوم به آنتراسن خورموسی و مطالعه رشد و توانایی آنها در تولید بیوسورفکتانت
فاطمه شاه علیان, علیرضا صفاهیه, نگین سلامات, فاطمه موجودي, مصطفی زارع دوست

چکیده
هیدروکربن هاي آروماتیک حلقوي آلاینده هایی هستند که از منابع
مختلف به ویژه ریزش هاي نفتی به اکوسیستم دریایی راه پیدا میکنند
و بهراحتی تجزیه نمیشوند. یک راه عملی در حذف آلودگیهاي نفتی،
استفاده از میکروارگانیسمها در زیستپالایی 1 است. بسیاري از
میکروارگانیسم ها با تولید بیوسورفاکتانت باعث افزایش تجزیه زیستی
هیدروکربن ها از طریق ازدیاد میزان انحلالپذیري آن ها در فاز آبی
می شوند در حالی که همه میکروارگانیسم ها این قابلیت را ندارند .
به منظور مقایسه رشد و تولید بیوسورفکتانت توسط باکتريهاي ساکن
در رسوبات آلوده خور موسی، نمونههاي رسوب از منطقه نمونهبرداري
جداسازي و خالص سازي شد . AD و 6 AD و دو گونه باکتریایی 2
گونه هاي فوق براساس مورفولوژي و آزمونهاي بیوشیمیایی به عنوان
سودوموناس استاتزري و آلکالیجنز دنیتریفیکانس شناسایی شدند .
به منظور سنجش رشد باکتري ها کدورت محیط کشت با استفاده از
اندازه گیري میزان جذب نوري محیط ها توسط دستگاه اسپکتروفتومتر
در 600 نانومتر اندازه گیري شد . بررسی تولید بیوسورفاکتانت با
Oil spread ،Drop collaps ،Blood agar استفاده از سه روش
انجام شد. طبق یافته ها این گونه ها در محیط حاوي آنتراسن، بهعنوان
تنها منبع کربن و انرژي از رشد خوبی برخوردار بودند ولی نتایج نشان
داد که رشد باکتري سودوموناس استاتزري به عنوان باکتري مولد
بیوسورفاکتانت و به دلیل بالا بردن میزان حلالیت آنتراسن و افزایش
دسترسی زیستی این هیدروکربن در محیط نسبت به باکتري آلکاجینز
دنیتریفیکانس بالاتر بود
واژگان کلیدی
ترکیبات آروماتیک حلقوي، سودوموناس استاتزري، آلکالیجنز دنیتریفیکانس، رشد، بیوسورفاکتانت.

منابع و مآخذ مقاله

-


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.