ظرفیتهاي اجرایی حقوق عمومی ایران براي تحقق اصل مشارکت زیستمحیطی

محبوبه رضایی ناندلی

چکیده


درك واقعی مخاطرات ناشی از تخریب محیط زیست به ویژه در چند
دهه اخیر هیچ گونه تردیدي در الزام کشورها به اتخاذ نگاه سبزمحور
(محیط زیست محور) در سیاستگذاريهاي کلان خود باقی
نمی گذارد. پرواضح است که هر توفیقی در این راه نیازمند تغییر
رویکرد عمومی آحاد جامعه است. هرگونه تغییر در الگوهاي رفتار با
طبیعت نیازمند سازماندهی قانونمند مشارکت و نیز اهتمام کلیه
قواي حاکمیت، در نهادینه کردن اصل مشارکت زیست محیطی است .
نیاز به این مهم، بهدرستی در کنوانسیونهاي بینالمللی به دولتهاي
عضو توصیه شده است. نظام حقوقی جمهوري اسلامی ایران،
ظرفیت هایی را براي حمایت قواي سه گانه در تحقق مشارکت
زیست محیطی پیش بینی کرده است . حمایت از اصل مشارکت
زیست محیطی در پرتو رویکرد اجرایی جمهوري اسلامی ایران موضوع
تحقیق حاضر است.

واژگان کلیدی


کلیدي: اصل مشارکت، محیطزیست، حاکمیت

تمام متن:

PDF

منابع و مآخذ مقاله


-


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.