palette
ارتباط غلظت باقیمانده آفتکشهاي آلی فسفره و کلره در آب و رسوب
کامیار طاهري, نادر بهرامیفر

چکیده
در این تحقیق ارتباط غلظت باقی مانده 3 آفت کش آلی فسفره 1 و 11
آفت کش آلی کلره 2 در آب و رسوب با فصول سال در رودخانه سیاهرود
قائم شهر (در استان مازندران ایران) مورد بررسی قرار گرفت . آب و
رسوب رودخانه سیاه رود از 7 ایستگاه در سه فصل نمونه برداري شد و
3 اندازه گیري شد . در GC/ECD غلظت آفت کش ها توسط دستگاه
،0/ 4 تا 050 LOD ها از مقدار DDT نمونههاي آب غلظت
0، و / تا 78 LOD ها از HCH ،0/ تا 020 LOD سیکلودین 5ها از
1 میکروگرم در هر لیتر بود ؛ در / آفت کش هاي آلی فسفره تا 86
0، سیکلودین ها تا / تا 080 LOD ها از DDT نمونه هاي رسوب نیز
3/ 0، و آفتکشهاي آلی فسفره تا 29 / ها تا 17 HCH ،0/04
بوده است. بررسی اثر (μgr/gdw) میکروگرم در هر گرم وزن خشک
فصول بر غلظت آفت کش ها در آب و رسوب نشان داد که : در فصل
تابستان غلظت همه سموم بیشینه است؛ در تمامی نمونه هاي آب و
رسوب، در همه ایستگاهها و در سه فصل، غلظت سموم آلی فسفره
به دلیل مصرف فعلی آن ها بیشتر بود؛ اختلاف بسیار زیاد غلظت این
سموم در تابستان  در مقایسه با غلظتشان در پاییز و بهار  ناشی
از نیمه عمر بسیار پایین سموم آلی فسفره در آب و نیز در رسوب است
واژگان کلیدی
آفت کش هاي آلی فسفره و کلره، فصل، گاز کروماتوگرافی، سیاهرود قائمشهر

منابع و مآخذ مقاله

-


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.