palette
ارزیابی زیستمحیطی چشمههاي آبگرم منطقه مرکزي مازندران
سید جواد مقدسی, پدرام ناوي, مرضیه رضایی عبدلی

چکیده
در این مقاله چشمه ه اي آب گرم منطقه مرکزي مازندران ، شامل
چشمههاي آبگرم آب اسک، لاریجان، استراباکو و لاویج
(موسويلاویج و فیللاویج) از نظر زیست محیطی مورد ارزیابی قرار
گرفت. اگرچه از آب این چشمه ها به صورت مستقیم ی ا غیرمستقیم
براي هدفهاي درمانی استفاده می شود، ولی استفاده نابهجا از آن ها با
توجه به غلظت بالاي برخی عناصر کمی اب می تواند براي انسان و
محیط زیست خطرات زیادي ایجاد کند. در این مطالعه ضمن بررسی
خصوصیات عمومی آب چشمه ه ا، غلظت فلزات سنگ ین آرسنیک ،
کادمیوم، کروم، سرب، نیکل، مس، منیزیم، روي، مولیبدن، وانادیم و
کبالت در آب چشم ه ها، خاك ی ا سنگ هاي پیرامون چشم ه ها
اندازهگیري و از نظر زیستمحیطی مورد ارزیابی قرار گرفت.
بدینترتیب مشخص شد که مقدار آرسنیک در آب و خاك چشمه هاي
منطقۀ مورد مطالعه بیشتر از حد مجاز تعیین شده توسط سازمان
بهداشت جهانی است. مقدار سرب در همه نمونه هاي آب، بهجز چشمه
لاریجان، بیشتر از حد مجاز است. مقدار سایر فلزات سنگ ین در آب
چشمه ها کم تر از حد مجاز است و درنتیجه از نظر زیست محیطی آثار
زیان باري نخواهند داشت. مقدار آرسنیک در نمونه هاي خاك پیرامون
چشمه هاي آب اسک، استراباکو و لاریجان کمتر از حد مجاز است، ولی
در تراورتن آب اسک بیشتر از حد مجاز است . مقدار سایر فلزات
سنگین اندازه گیري شده در نمونه هاي خاك چشمه هاي مورد مطالعه
کم تر از حد مجاز است و درنتیجه از نظر زیستمحیطی آثار زیانبار ي
بر جاي نخواهند گذاشت.
واژگان کلیدی
: چشمه آبگرم، ارزیابی زیستمحیطی، فلزات سنگین، استان مازندران.

منابع و مآخذ مقاله

-


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.