palette
ارائه برنامه مدیریت راهبردي جمعآوري و امحاي پسماندهاي بیمارستانی (مطالعه موردي: شهر بندرعباس)
سید علی جوزي, نسرین مرادي مجد, نرجس خاتون فاضلی

چکیده
چکیده
بیمارستان ها از منابع تولید زباله در شهرها هستند که بخش اعظم مواد
زاید تولیدي آن ها را زباله هاي مخاطره آمیز تشکیل می دهد . عدم کنترل
زباله هاي بیمارستانی نه تنها بر سلامت بیماران و پرسنل، بلکه بر سلامت
سایر افراد جامعه نیز اثر دارد و موجب آلودگی محیط زیست می شود .
برهمین اساس در این تحقیق وضعیت پسماندهاي بیمارستان شهر
بندرعباس به عنوان یکی از شهرهاي با جمعیت رو به تزاید و مهاجرپذیر
مورد بررسی قرار گرفت. به منظور ارائه برنامه راهبردي براي مدیریت
پسماندهاي بیمارستانی شهر بندرعباس، ابتدا با استفاده از روش خبرگان
قوت، ضعف، فرصت، » عوامل داخلی و خارجی در راستاي اجراي روش
تعیین و دسته بندي شد. به منظور تحلیل این عوامل از (SWOT) « تهدید 1
که از تکنیک- ،(AHP) و روش تحلیل سلسلهمراتبی 2 SWOT روش تلفیقی
3) در حوزه محیطزیست است و MCDM) هاي تصمیمگیري چندمعیاره
نامیده می شود، بهره گیري شد. پس از شناسایی عوامل A’WOT اختصاراً
اثرگذار بر مدیریت پسماند بیمارستانی، به منظور تدوین برنامه راهبردي،
01/ وزن هر عامل از طریق فرایند تحلیل سلسلهمراتبی با نرخ ناسازگاري 0
تعیین شد. در ادامه، کار تجزیه و تحلیل و تدوین راهبردهاي مورد نظر با
انجام گرفت. پس از (QSPM) تشکیل ماتریس برنامهریزي کمی راهبردي 4
16/3 و امتیاز ماتریس (IFE) بررسی هاي انجام شده امتیاز ماتریس داخلی
06/3 محاسبه شد. در این پژوهش موقعیت منطقه (EFE) خارجی
یا رقابتی قرار گرفت . همچنین با توجه به SO مطالعاتی در محدوده
بهترین استراتژي از بین (QSPM) ماتریس برنامه ریزي راهبردي کمی
گزینه هاي موجود، براساس نمره کسب شده جذابیت، گزینه گسترش
95 است. براي / فضاي سبز و کاهش آلودگی ناشی از زبالهسوزها با امتیاز 5
بهبود مدیریت زیست محیطی پسماندهاي بیمارستانی استفاده از
برچسب هاي هشدار، هم جواري محل تجمع زباله با محل اتاقک زبالهسوز، و
گسترش فضاي سبز در محوطه اطراف آن ها، تعبیه دستگاه گندزدا
(استریلیزاسیون) و بررسی سایر روشهاي دفع زباله پیشنهاد شد.
واژگان کلیدی
کلمات کلیدي: پسماندهاي بیمارستانی، برنامه ریزي استراتژیک، ماتریس برنامهریزي کمی راهبردي، شهر بندرعباس. ،A’WOT روش

منابع و مآخذ مقاله

-


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.