palette
روشی بهینه براي تعیین مکان مناسب دفن زبالههاي جامد شهري GIS با کاربرد تحلیل چندمعیاره و
مهناز اسکندري, مهدي همایی, شهلا محمودي

چکیده
انتخاب مکان مناسب دفن زبال ه ه اي شهري از مسائل پیچیده در
برنامهریزي استفاده از زمین است. براي انتخاب یک مکان بهینه،
معیارهاي زیس تمحیطی، فنی  اقتصادي و اجتماعی  فرهنگی
بسیاري را باید در نظر گرفت. هدف این پژوهش، ارائه روشی بهینه بر
پایه تحلیل تصمیم گیري چندمعیاره و سامانه اطلاعات جغرافیایی توأم
با نظرسنجی از متخصصین براي تعیین مکان مناسب خاکچال است .
روش پیشنهادي، پس از بسط ، براي انتخاب مکان مناسب دفن
زباله هاي شهر مرودشت مورد ارزیابی قرار گرفت. در گام نخست ، با
توجه به هدف مسئله و بهکمک نظرسنجی از 40 متخصص مدیریت
مواد زاید، معیارهاي ارزیابی تعیین شد. سپس با ورود نقشۀ معیارها به
محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی، پایگاه اطلاعات مکانی منطقۀ مورد
مطالعه ایجاد شد. آنگاه در مرحله طراحی تصمیمگیري، دو مرحله توأم
معین شد: در مرحل ۀ اول، مک ان ه اي نامناسب بر پای ۀ 13 معیار
محدودکننده و براساس ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست ایران،
حذف شد. در مرحلۀ دوم، بهکمک 16 معیار ارزیابی تعیین شده توسط
متخصصین، مناطق انتخابی مرحلۀ اول با جزئیات بیشتري بررسی شد.
بدین منظور ابتدا معیارهاي ارزیابی استاندارد، و سپس با توجه به پاسخ
متخصصین به اهمیت هریک از معیارها و با استفاده از روش رتبهبندي
12 درصد از / وزندهی شدند. نتایج مرحله اول نشان داد که تنها 11
منطقه مورد مطالعه براي خاکچال مناسب است و کمبود زمین از نظر
این کاربري یکی از عوامل محدودکننده در منطقه به شمار می آید .
4 درصد / همچنین نتایج مرحله دوم مکانیابی نشان داد که درحدود 4
از کل منطقۀ مورد مطالعه براي احداث خاکچال شهر مرودشت واجد
بیشترین تناسب است.
واژگان کلیدی
تحلیل تصمیم گیر ي چندمعیاره، سامانه اطلاعات جغرافیایی، مکانیابی خاکچال، مواد زاید جامد شهري

منابع و مآخذ مقاله

-


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.