patent بررسی نگرشهاي کودکان پیشدبستانی شهر مشهد در مورد مسائل محیطزیستی | شبیري | علوم محیطی
palette
بررسی نگرشهاي کودکان پیشدبستانی شهر مشهد در مورد مسائل محیطزیستی
سید محمد شبیري, حسین میبودي, نازنین امیدوار

چکیده
چکیده
شکلگیري نگرش، ارزشها، تعهد و مهارتهاي مورد نیاز براي حفظ و
پشتیبانی محیطزیست در افراد از سنین پایین آغاز میشود . هدف از
این پژوهش بررسی نگرشهاي محیطزیستی و انتخاب نوع سبکه اي
یادگیري در کودکان پیش دبستانی شهر مشهد بر اساس تفاوت هاي
جنس می باشد. این مطالعه از نوع توصیفی -پیمایشی است و 112
کودك شرکتکننده به طور تصادفی به عنوان نمونه آماري انتخاب
شدند. نسخه اقتباسشده از پرسش نامه با تصاویر طراحی شده توسط
پژوهش گر حمایت شد که به طور واضح هر یک از سؤالات را معرفی
می کرد. نتایج این پژوهش نشان داد که نگرشهاي کودکان
پیش دبستانی درباره مسائل محیط زیستی عموماً خوب است و آنه ا
به ترتیب روشهاي بازي، ایفاي نقش، قصه گویی، گردش علمی و
بازدید، توضیحی و تمرین و تکر ار را براي آموزش محیط زیست
پیشنهاد کردند. هم چنین نتایج آزمونهاي همبستگی نشان داد که
هیچگونه ارتباط معناداري میان جنسیت با میزان نگرش به مسائل
محیط زیستی و انتخاب نوع سبک ه اي یادگیري در کودکان وجود
ندارد. از آن جا که مهدکودك ها بهعنوان فضایی که کودکان ساعتهاي
زیادي از طول روز خود را در مهمترین سنین الگوپذیري و آموزشپذیري
در آنجا سپري میکنند، میتواند بهعنوان یکی از مهمترین فضاها براي
افزایش آگاهیهاي محیطزیستی کودکان قرار گیرد.
واژگان کلیدی
کودکان، مهدکودك، نگرش هاي محیط زیستی، سبک یادگیري، شهر مشهد.

منابع و مآخذ مقاله

-


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.