palette
مقایسه میزان آلودگی صوتی در مناطق 5 و 6 تهران
ساناز فتحی, محمد رضا منظم اسماعیل پور, فاطمه رزاقی

چکیده
هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه میزان آلودگی صوتی در بعضی از
نقاط منطقه 5 و قسمت جنوب منطقه 6 (ناحیه 2) تهران است. این
مناطق در بازده زمانی یکسان (خرداد 1390 ) طی سهنوبت روزانه در
ساعات پیک ترافیک بهوسیله دستگاه صدا سنج مدل 2236 ساخت
بروئل و کجائر شاخصهاي صدا اندازهگیري، محاسبه، تجزیه و تحلیل
شد و (GIS) گردید، سپس داده ها وارد نرم افزار اطلاعات جغرافیایی
لایههاي اطلاعاتی جهت ارائه مقدار آلودگی، تعیین نقاط بحرانی وغیره
مشخص گردید. جهت بررسی صور مختلف آلودگی صداي ناشی از
ترافیک، آگاهیسنجی و واکنش ذهنی ساکنین منطقه به مزاحمتهاي
گوناگون صوتی در هر دو منطقه پرسش نامه هایی در بین افراد بالاي
18 سال توزیع گردید. در ایستگاههاي سنجش صوت منطقه 5 میانگین
77/8 بوده که dB(A) ، 3/72 و در منطقه 6 dB(A) تراز معادل صدا
در هر دو منطقه بیش ترین میزان در کاربري تجاري و کمترین آن در
کاربري مسکونی اندازه گیري شده است. در هر دو منطقه آلودگی
صداي روزانه بالاتر از حد استاندارد بوده و تقریب اً تمام شاخص هاي
صوتی درایستگاه هاي ناحیه 2 منطقه 6 میزان بالاتري را نسبت به
منطقه 5 ثبت نمودهاند، بالا بودن میزان آلودگی صدا از مشکلات
جدي مطرح شده در هر دو منطقه میباشد
واژگان کلیدی
تراز معادل صدا، ،GIS ، کلمات کلیدي : پیک ترافیک، صدا سنج

منابع و مآخذ مقاله

-


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.