palette
استفاده از دادههاي طیفنگاري زمینی جهت تخمین میزان یوتریفیکاسیون آبهاي داخل خشکیها (مطالعه موردي: تالاب انزلی)
آزاده کاظمی, حمید رضا جعفري, علی ترابیان, علی اکبر متکان

چکیده
دادههاي طیفی یک دانش بنیادین جهت مطالعه میزان کلروفیل
تشخص میزان یوتریفیکاسیون آبهاي داخل خشکیها از قبیل رودخانهها،
تالآبها، دریاچهها و غیره محسوب میشود. مهمترین مزیت استفاده از
دادههاي طیفی تشخیص بهترین شاخص هاي طیفی جهت مطالعه
میباشد. شاخص طیفی با استفاده از بازتابندگی طیفی آبهاي داخل
جهت a خشکیها نظیر آب تالآبها در طول موج متأثر از میزان کلروفیل
تخمین میزان یوتریفیکاسیون آب هاي داخل خشکی ها به کار برده
میشوند. از اینرو استفاده از شاخصهاي طیفی می تواند در بیان علت
تفاوت طیفی نمونهها با توجه به ارتباط قوي شاخص طیفی با متغیر مورد
نظر، نقش مؤثري داشته باشد. از جمله شاخصهاي طیفی که در مطالعات
مورد استفاده قرار گرفته است a آب ها به خصوص تخمین میزان کلروفیل
می توان به الگوریتم دو باندي (نسبت باندي) اشاره نمود. بر اساس نتایج
با شاخص نسبت باندي a بهدست آمده در بررسی رابطه مقدار کلروفیل
در دو عمق 15 و 30 a رابطه قوي بین مقدار این شاخص با مقدار کلروفیل
سانتی متري مشاهده گردید. البته این رابطه در عمق 15 سانتی متري به
شکل قوي تري می باشد . در این تحقیق از دو طول موج 700 و 680
نانومتر جهت محاسبه شاخص نسبت باندي استفاده شده است با توجه به
مطالعه منحنی بازتابندگی طیفی نمونه هاي آب حداکثر حساسیت به
در طول موج 680 نانومتر وجود دارد و حداقل a جذب ذرات کلروفیل
در طول 700 نانومتر میباشد. در این a حساسیت به بازتابندگی کلروفیل
تحقیق رابطه بین فسفر کل با میزان شاخص دوباندي نیز بررسی گردید
در عمق 15 سانتی متري رابطه قوي تري a که همانند میزان کلروفیل
نسبت به عمق 30 سانتیمتري نشان میدهد
واژگان کلیدی
الگوریتم نسبت باندي، طیف سنجی، کلروفیل کل، بازتابندگی طیفی، آبهاي داخل خشکیها.

منابع و مآخذ مقاله

-


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.