patent بررسی تجزیهزیستی تفاله و پسماند چاي و تراشههاي درخت بلوط توسط قارچ گنودرما | جوانمرد | علوم محیطی
palette
بررسی تجزیهزیستی تفاله و پسماند چاي و تراشههاي درخت بلوط توسط قارچ گنودرما
اعظم جوانمرد, مهناز مظاهري اسدي, مهران کیانی راد

چکیده
پسماندهاي گیاهی و ضایعات کشاورزي حاوي مقادیر قابل توجهی از
ترکیبات لیگنینی و سلولزي میباشد. در پی رشد جمعیت انسانی و
افزایش کشت، تولید و مصرف، دفع این مواد در این حجم امروزه بهیک
معضل مهم محیط زیستی تبدیل شده است. این در حالی است که
میکروارگانیسم هاي تجزیه کننده ترکیبات فوق، نهتنها نقش مهمی در
عدم فساد و رفع آلودگی ناشی از انباشته شدن آن ها دارند، بلکه
توانایی بازیافت این زیست توده ها و تبدیل آنها، به مواد با ارزش و
بازیافت کننده انرژي سازگار با محیط زیست را فراهم می نمایند. در این
تحقیق امکان تجزیه تفاله و پسماند چايسیاه بههمراه تراشههاي چوب
MM شماره ثبت 1987 Ganoderma sp. بلوط توسط قارچ گنودرما
مورد ارزیابی قرار گرفت. دو محیط کشت حاوي تراشههاي چوب بلوط
و تفاله چايسیاه با نسبتهاي متفاوت 1:1 و 4:1 به ترتیب انتخاب
شدند. بیش ترین بازده رشد و تشکیل سریع کلاهک در محیط حاوي
مواد به نسبت 1:1 مشاهده گردید. وضعیت رشد قارچ در هر دو محیط
به دست آمد. از طرفی، اختلاف معناداري p<0/ با سطح اطمینان 05
براي رشد میسلیوم قارچ در دو محیط مشاهده نشد و از نظر آماري و
اندازه گیري نسبت وزنی، نمونه ها یکسان بودند. بر اساس نتایج بهدست
آمده محیط حاوي مواد بهنسبت 1:1 با سرعت کمی بیشتر و در مدت
بهینه براي تولید pH . 44 روز وارد مرحله تشکیل کلاهک گردید
آنزیم هاي قارچی تجزیه کننده ترکیبات لیگنین در هر دو محیط
94 تعیین شد. نتایج نشان / 79 و 3 / به ترتیب بهینه سازي محیط ها 3
داد تفاله چاي سیاه به همراه تراشه هاي چوب بلوط منابع مناسب براي
تجزیه توسط قارچ گنودرما محسوب میشوند
واژگان کلیدی
پسماندهاي کشاورزي، گنودرما، بافت چوب، قارچ گنودرما، زیستتوده.

منابع و مآخذ مقاله

-


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.