palette
ابعاد قابلیت زندگی محیط در عمل مقایسهي تطبیقی برنامههاي امریکا، انگلستان و استرالیا
مرجان نعمتی مهر, علی غفاري

چکیده

کیفیت رابطه انسان و محیط زندگی او (محله، شهر، منطقه و...) با عنوان
قابلیتزندگی شناخته میشود. قابلیتزندگی محیط یکی از اساسیترین
کیفیتهاي محیط است که در حقیقت بیانگر میزان حمایتکنندگی محیط
از فرایند زندگی ساکنان آن محیط است. مطالعه برنامههاي سیاستگذاري،
بیانیههاي سیاسی و گزارشهاي متعددي که با هدف ارتقاء قابلیتزندگی
محیطهاي متفاوت اعم از ایالتها، شهرها، و محلههاي شهري تهیه شده
است، نشان میدهد که قابلیتزندگی دغدغهاي جدي در میان طراحان،
برنامهریزان و سیاستگزاران حوزه طراحی محیط است و علیرغم
تلاشهاي بسیار، هنوز ابعاد مشخصی براي ارزیابی قابلیتزندگی یک
محیط، ارائه نشده است. بخشی از این عدم موفقیت را میتوان در پیچیدگی
این مفهوم دانست؛ وجود واژهي "زندگی و زیستن" 1 در ساختار واژه و
تعاریف متفاوتی که از آن استنتاج میشود، طیف وسیعی از ابعاد را در
برمیگیرد. بخشی دیگر را نیز میتوان منتج از فقدان مطالعه جامع
گزارشات، برنامهها و اسناد تهیه شده در این حوزه دانست. این مقاله، با
مطالعه اسنادي و بررسی برنامه قابلیتزندگی در سه بستر امریکا- حوزهي
ظهور و نشر این ایده- انگلستان و استرالیا، تفاوت نوع نگرشها را
درخصوص پرداختن به ابعاد محیطی قابلیتزندگی نشان میدهد. از این
بررسی تطبیقی میتوان نتیجه گرفت که هرچند مقیاس پرداختن به این
برنامهها (مقیاس محلی، منطقهاي، فرامنطقهاي) بر ارائه تعاریف عملیاتی و
اجزاء آن مؤثر بوده و هر یک از بسترها بر یکی از مقیاسها تأکید بیشتري
دارد، اما درنهایت تشابه رئوس مطالب مورد تأکید خیلی بیشتر از وجوه
افتراق آنها است.

واژگان کلیدی
قابلیتزندگی، ابعاد محیطی، امریکا، انگلستان، استرالیا.

منابع و مآخذ مقاله

-


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.